Ispiši ovu stranicu

Strategija za VPK Solin 2015-2017

Poštovani sugrađani i prijatelji Solina,

Briga o sigurnosti zajednice, kao preduvjet visoke kvalitete življenja u susjedstvu, mjesnom odboru i gradu, u Solinu je od početka 2007. god. zaživjela i kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Strategija Vijeća za period 2015. – 2017. nastavak je planiranog i organiziranog rada partnera koji i u svom redovitom radu brinu o kvaliteti življenja.

Komunikacija i koordinacija uspostavljena kroz sustavno djelovanje Vijeća na temelju strateških smjernica definiranih dokumentima Vijeća od 2007 ( Plan rada 2007-2008,Strategija 2009.-2011, Strategija VPK 2012. – 2014. ), upravo taj redoviti rad i raspoloživi potencijal usmjeravaju prema prioritetima sigurnosti lokalne zajednice.

Temeljna kvaliteta strategije svakako je usmjerenost prema lokalnim problemima. Naime, iako u okruženju ( globalnom, državnom, regionalnom) egzistiraju pojave i događaji koji utječu i na sigurnost svakog našeg mjesnog odbora, sama strategija i planovi rada prioritetno su bazirani na činjenicama iz solinske svakodnevice.

Vizija Solina - grada sigurnog odrastanja, ishodište je organizacije i djelovanja Vijeća.

Sigurnost na dječjim igralištima, javnim površinama, uz funkcionalnu obitelj kao sigurno utočište više generacija, ciljevi su partnera postavljeni kao dugoročna politika zajedničkog djelovanja.

Promocija i razvoj kulture sigurnosti kao načina brige o vlastitom i dobru prvog susjeda, obitelji i lokalne zajednice, što se u životu očituje već na kućnom pragu kroz odgovorno i solidarno ponašanje kod primjerice odlaganja otpada, parkiranja osobnog automobila ili zaštite opasnih predmeta i napuštenih objekata, još je jedna važna smjernica i prioritet u radu Vijeća.

I u predstojećem trogodišnjem periodu partneri u Vijeću za prevenciju svoj će rad usmjeriti ka ostvarenju misije: uspostava i održavanje funkcionalnog partnerstva čije je djelovanje određeno prioritetima sigurnosti grada, građana i gostiju Solina

Prioriteti u radu Vijeća 2015 - 2017.

  • sigurnost na javnim površinama

  • sigurna školska dvorišta i objekti dječjih vrtića

  • prevencija nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i suvremenih ovisnosti kroz aktivnu zajednicu – nove mogućnosti

  • sigurnosna kultura – dio svakodnevice ( promet, zaštita imovine, ravnopravnost spolova i sl. )

Svijest o sigurnosti kao kvaliteti življenja i jednoj od temeljnih ljudskih potreba, sadržana je i u strateškim ciljevima definiranim u Programu ukupnog razvoja Solina i to kroz prioritete 1. razvijeni turizam, 2. visoka kvaliteta življenja i 3. razvijeno malo i srednje poduzetništvo.

Nakon Strategije za unaprjeđenje prevencije kriminaliteta i razvoj sigurnosti kao kvalitete u zajednici 2012 – 2014, ova Strategija Vijeća za prevenciju 2015. – 2017. doprinos je cjelovitosti Programa ukupnog razvoja, dokumenta koji ambiciozno sagledava deset godina u životu vječno mladog Solina u duhu krilatice:

Solin – grad sigurnog odrastanja

Dear citizens and friends of Solin,

Care for communal security, which is one of the preconditions for high quality life in a neighbourhood, communal district and a city, successfully started in Solin at the beginning od 2007, within the framework of the Crime Prevention Council.

Council’s Strategy for period 2015-17 is a continuation of a planned and organised work of the partners which care about quality of citizen’s life in their every day work.

Communication and coordination has been established within systematic activities of the Council, based on the Council documents published in 2007 (Activities Plan 2007-08., Crime Prevention Council Strategy 2012–14). Those regular activities and existing potentials direct us towards the communal security priorities.

Focusing on the local problems is the fundamental quality of the Strategy. Although there are certain facts and activities in our broader community (global, national, regional) which influence security of every communal district, the Strategy and the Activity Plan are primarily focused on the facts from Solin’s everyday life.

Vision of Solin - city of secure childhood, basic point of the Council’s organisation and activity

Security on the children playgrounds, besides a functional family as a safe heaven for more generations, is the aim which has been set within a long-term policy of the joint activities.

Promotion and development of a security culture, seen as an approach in caring for your own property and property of your first neighbour, family and local community, which begins on one’s house threshold, through responsible behaviour in disposal of the communal waste, parking of the cars or self-protection from the dangerous items and abandoned objects, is another priority in the Council’s activity.

In the next three year period the partners within the Crime Prevention Council will concentrate their efforts on fulfilling the mission: establishing and maintaining of a functional partnership whose activities are determined by the security priorities of the city, citizens and guests of Solin.

Council’s activity priorities 2015-17

  • Public places security

  • Secure school courtyards and kindergartens

  • Prevention of domestic violence, youth violence and various types of modern addictions through active community – new possibilities

  • Security culture – part of everyday life (traffic, property protection, gender equality, etc.)

Security awareness, as a quality of life category and one of the basic human needs, has been envisaged in the strategic aims defined by the Solin General Development Programme, like the priorities – 1. developed tourism, 2. high quality of life and 3. developed small and middle entrepreneurship.

After document the Strategy for enhancement of crime prevention and development of security as a category of quality of communal life 2012–14, this Crime Prevention Council’s Strategy 2015–17 gives a additional quality to the General Development Programme, which ambitiously oversee ten years in the life of forever young Solin in the spirit of the credo:

Solin – city of secure childhood

SADRŽAJ

COTENTS

STRATEGY FOR ENHANCEMENT OF CRIME PREVENTION AND
DEVELOPMENT OF SECURITY AS A CATEGORY OF QUALITY OF COMMUNAL
LIFE 2012–2014.............................................................................................................................................5
II.SECURITY IN NUMBERS–EXCERPT FROM OFFICIAL STATISTICS.................................................................8
III.CRIME PREVENTION COUNCIL’S STRATEGY 2015–2017........................................................................13
3.1.Public places security...........................................................................................................................13
3.2.Secure school courtyards and kindergartens.....................................................................................15
3.3.Prevention of domestic violence, youth violence and various types of modern addictions through active community–new possibilities...........................................................................................................16
3.4.Security culture–part of everyday life (traffic, property protection, gender equality, etc.).............................................................................................................................................................17
IV.CRIME PREVENTION COUNCIL–PARTNERSHIP MANAGEMENT 2015-2017.............................................19
V.ORGANISATIONAL DIRECTIVES...............................................................................................................20
Appendix I ...................................................................................................................................................21
AppendixII ...................................................................................................................................................22
Appendix III .................................................................................................................................................23

Strategija za unaprjeñenje prevencije kriminaliteta i razvoj sigurnosti kao kvalitete u zajednici 2015. – 2017. možete skinuti u pdf-u. OVDJE

Pročitano 6023 puta