Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnici 2017

Službeni vjesnici 2017 (13)

Ponedjeljak, 15 Siječanj 2018 11:43

Službeni vjesnik broj 13-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2017. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi grada Solina za 2017. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama programa socijalne skrbi grada Solina za 2017. godinu
5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
7. Proračun Grada Solina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
8. Program javnih potreba u sportu grada Solina za 2018. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2018. godinu
9. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2018. godinu
10. Program socijalne skrbi Grada Solina za 2018. godinu
11. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
13. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
14. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Solina
15. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
16. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Poslovnog centra Rupotina” za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine
17. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Novog dječjeg vrtića - škole Priko Vode” za razdoblje 2018. do 2020. godine
18. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja “Novi dio groblja Solin 1.b faza” – (grobno polje XXII) za razdoblje 2018. - 2019. godine
19. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
20. Zaključak o godišnjem Planu poslovanja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu
21. Rješenje o imenovanju i produženju radnog odnosa privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi ZVONIMIR SOLIN
21. Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
22. Zaključak o prodaji nekretnine i suvlasničkih dijelova nekretnina smještenih u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
23. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti i javne usluge koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
24. Akcijski plan preventivnih protupožarnih mjera i aktivnosti na području grada Solina

GRADONAČELNIK:
1. Zaključak o izboru učenika i studenata - korisnika stipendije
2. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
3. Zaključak o davanju na korištenje javne gradske površine ispred pošte u Solinu u svrhu održavanja manifestacije “Božić u Solinu”
4. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
5. Zaključak o dodjeli božićnih poklona
6. Zaključak o nagrađivanju K-1 borca Antonia Plazibata
7. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva kojeg određuje Grad Solin, radi praćenja izgradnje navedene infrastrukture
8. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split
9. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretnini položenoj u K.O. Solin
10. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretninama položenim u K.O. Solin
11. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
12. Zaključak o nagrađivanju karikaturista
13. Rješenje o imenovanju članova Županijskog partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije
14. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
15. Zaključak o određivanju naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticajne stanogradnje na području Grada Solina
16. Zaključak o određivanju naknade za rad Stručnog i gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Solina
17. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
18. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
19. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
20. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

 

Ponedjeljak, 30 Listopad 2017 11:47

Službeni vjesnik broj 12-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

ODBOR ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PRITUŽBE

1. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja grada Solina

 

Ponedjeljak, 30 Listopad 2017 11:46

Službeni vjesnik broj 11-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:

1. Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2016./2017. godinu
2. Zaključak o Izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
3. Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
4. Zaključak o provedenoj likvidaciji trgovačkog društva Zvonimir Solin d.o.o. u likvidaciji i podjeli imovine nakon provedene likvidacije
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
6. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Solina za razdoblje 2017. - 2022. godine
7. Odluka o usklađenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada Solina
8. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana
9. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
10. Zaključak o utvrđivanju i objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Prostornog plana grada Solina

GRADONAČELNIK:

1. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Solina i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Solina
2. Zaključak o radnom vremenu Gradske uprave Grada Solina
3. Rješenje o imenovanju ispitnog povjerenstva za provođenje provjere znanja za vozače autotaksi vozila
4. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2017./2018.
5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta smještenog u K.O. Solin
6. Zaključak o nagrađivanju policajca
7. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu (regresna naknada)
8. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
10. Zaključak o financijskoj pomoći Pauli Banovac
11. Zaključak o financijskoj pomoći Evki Bebek
12. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

Utorak, 26 Rujan 2017 06:52

Službeni vjesnik broj 10-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:

1. Zaključak povodom informacije – izvješća o elementarnoj nepogodi - požaru koji se dogodio dana 17. srpnja 2017. godine na području grada Solina (naselja Kučine i Mravince)
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
3. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2017. godine - lipanj 2017. godine
4. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području grada Solina
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja BILANKUŠA
6. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Solina
7. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
9. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Solina
10. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Vranjic
11. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2017. godinu
12. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2017. godinu
13. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2017. godinu
14. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2017. godinu
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Solina za razdoblje ožujak - prosinac 2016. godine
16. Rješenje o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije

GRADONAČELNIK:

1. Zaključak o produženju radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na području grada Solina za dane 7., 8.i 9. rujna 2017. godine
2. Zaključak o davanju u najam stana sa slobodno ugovorenom najamninom
3. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu akcijskog plana preventivnih protupožarnih mjera na području grada Solina
4. Zaključak o isplati sredstava za pričuvu za P.C. Japirko – Solin
5. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnog objekta
6. Zaključak o dodjeli jednokratne pomoći

 

 

Utorak, 19 Rujan 2017 07:57

Službeni vjesnik broj 09-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom
2. Zaključak o davanju suglasnosti za izgradnju-polaganje priključnog 2xKB 20 kV za TS 20(10)/0,4 kV “SOLIN-38” na zemljišti smještenom u K.O. Solin
3. Zaključak o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području grada Solina
4. Zaključak o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2017./2018.
5. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Solina i osnivanju stručnog Povjerenstva za koncesiju
6. Rješenje o imenovanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. Split za prinudnog upravitelja zgrade Zvonimirova 16a u Solinu
7. Zaključak o kupnji suvlasničkog dijela nekretnina smještenih u K.O. Solin za rekonstrukciju raskrižja Petra Krešimira IV i Matoševe ulice
8. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora “Prometa” d.o.o. Split
9. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
10. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Solina
11. Zaključak o nagrađivanju Judo kluba Solin i članova kluba
12. Zaključak o nagrađivanju plivačice Dine Levačić
13. Zaključak o izmjenama Zaključka o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2017./2018.
14. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
15. Zaključak o financijskoj pomoći Anti Vetmi
16. Zaključak o financijskoj pomoći Karmeli Vranješević

 

Utorak, 25 Srpanj 2017 07:35

Službeni vjesnik broj 08-2017

 

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:
1.Zaključak o financijskom izvještaju Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin za 2016. godinu
2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
3.Odluka o reklamiranju na području grada Solina
4.Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Solina
5.Odluka o gradskim porezima Grada Solina
6.Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Solina u 2017. godini
7.Pravilnik o provedbi jednostavne nabave
8.Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine
9.Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
10.Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
11.Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za odlikovanja, javna priznanja te imena ulica i trgova
12.Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za propise, predstavke i pritužbe
13.Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za suradnju s gradovima i općinama

GRADONAČELNIK:
1.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Solina
2.Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vranjic
3.Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin
4.Zaključak o financiranju troškova izvedbe kanalizacijskog priključka
5.Zaključak o rashodovanju i predaji na zbrinjavanje otpadnog vozila u vlasništvu Grada Solina
6.Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
7.Zaključak o novčanoj donaciji

 

 

Utorak, 25 Srpanj 2017 07:27

Službeni vjesnik broj 07-2017

 

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

PREDSTAVNICA UREDA DRŽAVNE UPRAVE:
1.Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

GRADSKO VIJEĆE:
1.Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
2.Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Solin
3.Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Solin
4.Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Solin
5.Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik

GRADONAČELNIK:
1.Odluka o isplati troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Solin
2.Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika
3.Zaključak o prodaji nekretnina smještenih u K.O Solin, neposrednom pogodbom
4.Zaključak o kupnji 1/2 idealnog dijela nekretnine smještene u K.O. Solin
5.Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture
6.Odluka o izmjeni i dopuni Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
7.Rješenje o imenovanju osoba zaduženih za provedbu projekta širokopojasnog interneta i suradnju s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb
8.Zaključak o uzimanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Mikelić Željka
9.Zaključak o isplati naknade za rad Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora
10.Zaključak o nagrađivanju strijelaca SD Dalmacijacement
11.Zaključak o dodjeli donacije Luki Buliću Bračulju
12.Zaključak o financijskoj pomoći obitelji Branka Duića
13.Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin
14.Zaključak o nastavku naplate parkinga na području Grada Solina
15.Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Solina
16.Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup dijela nekretnine smještene u K.O. Solin u svrhu privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu
17.Zaključak o raspisivanju natječaja za zakup dijela nekretnine smještene u K.O. Solin u svrhu privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu
18.Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora
19.Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora
20.Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina i gradskih prostora povodom predstojećih lokalnih izbora
21.Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
22.Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

 

Utorak, 16 Svibanj 2017 12:09

Službeni vjesnik broj 06-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK:
1. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2017. godine
2. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora
3. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora
4. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
5. Zaključak o davanju na upravljanje kuće “Parać” u Solinu Turističkoj zajednici Grada Solina
6. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora
7. Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca
8. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
9. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
10. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
11. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
12. Zaključak o dodjeli jednokratne pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Ispod Gašpini 2”

 

 

Četvrtak, 27 Travanj 2017 07:31

Službeni vjesnik broj 05-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Japirko”
3. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “ Priko vode ”
4. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2016. godine - prosinac 2016. godine
5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području grada Solina
6. Program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području grada Solina (2017. godina - 2020. godina)
7. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona na rok od dvije godine
8. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
9. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
10. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Solina

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Priko vode
3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Japirko
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Cvrčak – Solin za pedagošku 2017./2018. godinu
5. Zaključak o organiziranju Prometne jedince mladeži na području grada Solina
6. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javne gradske površine na predjelu Glorijeta u centru Solina
7. Zaključak o privremenoj obustavi naplate parkinga na području grada Solina
8. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
9. Zaključak o dodjeli jednokratne pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K. O. Solin

 

Utorak, 11 Travanj 2017 07:27

Službeni vjesnik broj 04-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 

GRADSKO VIJEĆE:
1. Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Solina
2. Zaključak o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2016. godinu

GRADONAČELNIK:
1. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
2. Zaključak o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona
3. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture
4. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin
6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području grada Solina
7. Zaključak o sufinanciranju interventnih troškova Javne vatrogasne postrojbe Split
8. Zaključak o nagrađivanju Luke Bulića Bračulja
9. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
10. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
11. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
13. Zaključak o financijskoj pomoći obitelji Ignacia Eremuta

 

 

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr