Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnici 2020

Službeni vjesnici 2020 (6)

Ponedjeljak, 25 Svibanj 2020 07:10

Službeni vjesnik broj 06-2020

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Solina
2. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području grada Solina
2. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Solina za 2020. godinu
3. Zaključak izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u privremeni zakup dijela zemljišta u K.O. Solin
4. Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe HVIDR-i Solin
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Župi Sv. Kajo, Solin
7. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Mii Teklić

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA

1. Statut Turističke zajednice grada Solina

 

Četvrtak, 30 Travanj 2020 07:22

Službeni vjesnik broj 05-2020

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o utvrđivanju bruto osnovice za obračun plaća korisnika Proračuna Grada Solina
2. Zaključak o usvajanju mjera privremene obustave izvršavanja dijela rashoda planiranih Proračunom Grada Solina za 2020. godinu
3. Zaključak o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina
4. Zaključak o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina na području grada Solina

 

Četvrtak, 02 Travanj 2020 10:27

Službeni vjesnik broj 04-2020

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Zaključak o polugodišnjem Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2019. - prosinac 2019. godine
2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2019. godinu
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području grada Solina u 2019. godini
4. Odluka o dopuni Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području grada Solina
5. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
6. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin

GRADONAČELNIK

1. Odluka o odgodi plaćanja komunalne naknade
2. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u Dječjem vrtiću Cvrčak Solin
3. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Solina
4. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Solina
5. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine
6. Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2020.godini
7. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u privremeni zakup dijelova zemljišta u K.O. Solin
8. Odluka o otpisu potraživanja s osnove zakupa poslovnog prostora
9. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
10. Zaključak o odobravanju isplate sredstava
11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava

 

Utorak, 17 Ožujak 2020 12:09

Službeni vjesnik broj 03-2020

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

ODBOR ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PRITUŽBE

1. Pročišćeni tekst Odredaba za provođenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Ušće Jadra – Marina”

GRADONAČELNIK

1. Odluka o imenovanju povjerljive osobe
2. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području grada Solina u 2020. godini
3. Zaključak o davanju na privremeno korištenje prostora
4. Odluka o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme
5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solin
6. Zaključak o osnivanju služnosti puta na dijelu zemljišta u K.O. Solin
7. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Solina radi pripreme i provedbe projekata izgradnje Uređaja za kondicioniranje vode s izvora rijeke Jadro
8. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentu Zvonimiru Supičiću
9. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Verbum d.o.o., Split
10. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Solin
11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Maraton klubu “Marjan”, Split
12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava RK “Solin”, Solin
13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava MNK “Veterani Salone”, Solin
14. Zaključak o odobravanju isplate sredstava HNK “Sloga” Mravince
15. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KK “Solin”, Solin
16. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Župi Krista Kralja – Lokvičići
17. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “SOLIN”, Solin
18. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Petru Šimcu, Mravince
19. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospodinu Duji Tokiću, iz Solina

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravljena Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode
2. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode
3. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode

 

Srijeda, 19 Veljača 2020 10:39

Službeni vjesnik broj 02-2020

 

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Zaključak povodom rasprave vezane za realizaciju projekata Hrvatskih cesta iz Zagreba i Županijske uprave za ceste Split
2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
3. Odluka o zaduživanju Grada Solina
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za 2020. godinu
5. Izmjene Statuta Grada Solina
6. Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
7. Odluka o izmjenama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina
8. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode
9. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode
10. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
11. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
12. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
13. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
14. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
15. Odluka o koefi cijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
16. Odluka o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
17. Odluka o koefi cijentima za obračun plaće službenika i namještenika Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Solina
18. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Solin
19. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

GRADONAČELNIK

1. Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

 

 

 

Utorak, 11 Veljača 2020 13:41

Službeni vjesnik broj 01-2020

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Godišnji plan unutarnje revizije u Gradu Solinu za 2020. godinu
2. Plan savjetovanja s javnošću Grada Solina za 2020. godinu
3. Plan prijma u upravne odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2020. godinu
4. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
5. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
6. Odluka o dopuni popisa nerazvrstanih cesta
7. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata prijavljenih na natječaj za financiranje javnih potreba grada Solina
8. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata prijavljenih na natječaj za financiranje javnih potreba u sportu grada Solina
9. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za administrativnu provjeruispunjavanja uvjeta po Javnom pozivu za financiranje javnih potreba grada Solina
10. Odluka o upravljanju reciklažnim dvorištem
11. Zaključak o naknadi štete koja je nastala u stanu u Solinu, gđi. Katarini Relota Sarić
12. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin (zgrada sa zemljištem)
13. Zaključak o načinu postupanja s vozilima koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina
14. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu će gosp. Robertinu Mrkoviću iz Solina
15. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju na upravljanje kuće “Parać” u Solinu Turističkoj zajednici Grada Solina
16. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine smještene u K.O. Solin
17. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe udruzi Veterana Domovinskog rata 158. br. i. 6. dp HV
18. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Umjetničkoj organizaciji Missart, Zagreb
19. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gospođi Merici Sučić
20. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Draženi Kuduz
21. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentu Karlu Mužiniću
22. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Petri Crmarić
23. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Ivani Blajić
24. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Tini Baleta
25. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Ivni Šego
26. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Barbari Ćukušić
27. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Matei Popović
28. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Anđeli Melvan
29. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Mii Crnjac
30. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Luciji Barišić
31. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Anđeli Škarpa
32. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Luciji Andabak
33. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Ivani Puljiz
34. Zaključak o odobravanju isplate sredstava gosp. Josipu Katiću
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava gospođi Karli Katić
36. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Goranu Ćukušiću
37. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Petru Čavki

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak kartografskog prikaza broj 5 “Uvjeti gradnje, korištenja i uređenja površina”, grafičkog dijela Deta ljnog plana uređenja “Kod groblja” u Mravincima

 

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr