Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 07-2018

 

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 

 GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Bilankuša”
3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
5. Zaključak o Izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2017. godinu
6. Zaključak o izvještaju o fi nancijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2017. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Novog dječjeg vrtića - škole Priko Vode” za razdoblje
2018. do 2020. godine
8. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta rekonstrukcije objekta “Glorijet – kraj Gospinog otoka” za
razdoblje 2018. i 2019. godine
9. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja “Novi dio groblja Solin 1.b faza”
(grobno polje XXII) za razdoblje 2018. i 2019. godine
10. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina
za 2018. godinu
11. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu ...286
12. Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za grad Solin
13. Odluka o davanju koncesije za korištenje zaštićenog kulturnog dobra Gašpine mlinice u Solinu
14. Odluka o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja s javnih površina grada Solina
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
16. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine (stana) smještene u K.O. Solin

GRADONAČELNIK


1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja BILANKUŠA
3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana
4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “ŠKOLA -
NINČEVIĆI”

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr