Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 05-2018

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o utvrđenju početka mirovanja mandata članici Gradskog vijeća Franki Oreb 77
2. Zaključak o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu 77
3. Zaključak o Financijskom izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu 77
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin 77
5. Zaključak o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin za 2017. godinu 78
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina 78
7. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu 78
8. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir
Solin za 2017. godinu 78
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada
Solina za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine 79
10. Izvješće o provedbi Strategije i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Solina za razdoblje siječanj -
prosinac 2017. godine 79
11. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2017. godine - prosinac 2017.
godine 81
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina
za 2017. godinu 81
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017.
godinu 84
14. Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 87
15. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2017. godinu 87
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada i troškovima uklanjanja odba-
čenog otpada u 2017. godini 94
17. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “ŠKOLA – NINČEVIĆI” 94
18. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog
otpada na području grada Solina 96
19. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Solina 98

GRADONAČELNIK
1. Rješenje o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za izradu Strategije
razvoja Grada Solina 99
2. Zaključak o davanju suglasnosti za Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u
Gradu Solinu za 2018. godinu 101
3. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu 110
4. Zaključak o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području grada
Solina u 2018. godini 111
5. Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Grada Solina 111
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Solina 113
7. Zaključak o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije za korištenje zaštićenog kulturnog
dobra Gašpine mlinice u Solinu 113
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u najam stana sa slobodno ugovorenom najamninom 113
9. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin 114
10. Zaključak o otpisu potraživanja s osnove zakupa sportske dvorane 114
11. Zaključak o rashodovanju automobila u vlasništvu Grada Solina 114
12. Zaključak o nagrađivanju strijelaca SD Dalmacijacement 115
13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu 115
14. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu 115
15. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu 116
16. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći 117
17. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći 117
18. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći 117
19. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći 118
20. Zaključak o odobravanju isplate sredstava 118

 

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr