Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 03-2018

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 

GRADSKO VIJEĆE

1. Izmjene i dopune Statuta Grada Solina
2. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina 35
3. Zaključak o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2018. godinu
4. Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova/ica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Solina
5. Prijedlog za dodjelu imena O.Š. u Ninčevićima – Solin

GRADONAČELNIK

1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Solina
2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Bilankuša”
3. Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2018. godini
4. Zaključak o prodaji stana u vlasništvu Grada Solina hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata (korišten temeljem Ugovora o najmu stana)
5. Zaključak o davanju stana u najam sa zaštićenom najamninom
6. Zaključak o kupnji suvlasničkih dijelova nekretnine smještene u K.O. Solin
7. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Mravince, neposrednom pogodbom
8. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
9. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu Draženi Kuduz
10. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu Jeleni Dujić
11. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu Petri Domazet
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu Ani Bacelj
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
14. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
15. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
16. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
17. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
18. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu Pauli Andabak

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr