Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnici 2016

Službeni vjesnici 2016 (13)

Četvrtak, 12 Siječanj 2017 08:52

Službeni vjesnik broj 13-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 GRADSKO VIJEĆE:

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Solina za 2016. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2016. godinu
8. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2016. godinu
9. Zaključak o Programu rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu
10. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
11. Rješenje o produženju radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Solina
13. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
14. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

GRADONAČELNIK:

1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Solina
2. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog prostora u K.O. Mravince
3. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poslovnog prostora smještenog u K.O. Mravince
4. Zaključak o davanju na korištenje javne gradske površine ispred pošte u Solinu u svrhu održavanja manife stacije “Božić u Solinu”
5. Zaključak o dodjeli financijske pomoći

 

 

Petak, 23 Prosinac 2016 08:01

Službeni vjesnik broj 12-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Proračun Grada Solina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
3. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “PRIKO VODE”
4. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu
5. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knji-
žnice Solin
6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Gradskog vijeća Grada Splita Klasa: 363-02/14-01/00023, Ur.broj:
2181/01-09-02/01-16-37 od 19. srpnja 2016. godine o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu trgovačkog
društva “Promet” d.o.o., Split
7. Odluka o uključenju Grada Solina u Program društveno poticane stanogradnje i prijenosu prava vlasništva
č.zem. 4149 K.O. Solin, u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
8. Odluka o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća Solin i početku obnašanja dužnosti zamjenika
člana
GRADONAČELNIK
1. Pravilnik o službenoj iskaznici prometnih redara Grada Solina
2. Pravilnik o odori prometnih redara Grada Solina
3. Zaključak o radnom vremenu prometnih redara u Odsjeku za prometno redarstvo Grada Solina
4. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
6. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnog objekta
7. Zaključak o dodjeli božićnih poklona

Petak, 02 Prosinac 2016 13:10

Službeni vjesnik broj 11-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK
1. Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Grada Solina
2. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
3. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
4. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata prijavljenih na natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Grada Solina
5. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine grada Solina
6. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje na korištenje javne površine grada Solina
7. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za korištenje javne površine u vlasništvu Grada Solina
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
9. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
10. Zaključak o sufinanciranju školovanja djelatnika Gradske uprave i Vlastitog pogona Grada Solina
11. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
12. Zaključak o osnivanju prava služnosti za korištenje gradskog zemljišta za telekomunikacijske kabinete
13. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnog objekta
14. Zaključak o sufinanciranju kupnje građevinskog materijala
15. Zaključak o rashodovanju naplatnih kućica
16. Zaključak o nagrađivanju SK Voljak Solin
17. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Vranjic – Kosica”

 

 

Četvrtak, 27 Listopad 2016 07:53

Službeni vjesnik broj 10-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2015./2016. godinu
2. Zaključak o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za za 2016./2017. godinu
3. Zaključak o Izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2015. godinu
4. Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin za 2015. godinu
5. Rješenje o imenovanju ravnateljice
6. Odluka o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
7. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu Pravilnika o plaćama djelatnika Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
8. Zaključak povodom informacije Sveučilišta u Splitu o projektu izgradnje studentskih sadržaja u Solinu

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području grada Solina
2. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
3. Zaključak o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin
4. Zaključak o davanju na privremeno korištenje stana u Solinu, Don Lovre Katića 10C
5. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
6. Rješenje o određivanju voditelja, zamjenika voditelja i članova tima za evakuaciju i spašavanje u Gradskoj upravi Grada Solina
7. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnog objekta
8. Zaključak o nagrađivanju policajca
9. Zaključak o nagrađivanju karikaturista
10. Zaključak o sufinanciranju kupnje električnih invalidskih kolica
11. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

Srijeda, 05 Listopad 2016 09:12

Službeni vjesnik broj 09-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.
--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Odluka o uređenju prometa na području grada Solina
3. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2016. godinu Anđelku Grubiću (posthumno)
4. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2016. godinu Draganu Maretiću
5. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2016. godinu Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin
6. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2016. godinu Solinskoj Zajednici Sportova iz Solina
7. Rješenje o produženju radnog odnosa privremenog ravnatelja “Zvonimir Solin”

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
3. Zaključak o povjeravanju poslova organizacije svjetovnih događanja povodom blagdana Male Gospe – Dana grada Solina za 2016. godinu tvrtki Inkubator d.o.o. Solin
4. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Odbora za proslavu blagdana Male Gospe i Dana grada Solina
5. Zaključak o produženju radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na području Grada Solina za dane 07. i 08. rujna 2016. godine
6. Zaključak o davanju na privremeno korištenje stana u Solinu, Don Lovre Katića 10c
7. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnih objekata
8. Zaključak o odobrenju sredstava za uređenje prostora
9. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu

 

Četvrtak, 04 Kolovoz 2016 10:08

Službeni vjesnik broj 08-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.
--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2016. godine - lipanj 2016. godine
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Japirko”
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina

GRADONAČELNIK
Odluka o dopuni popisa nerazvrstanih cesta
Dopunu Plana prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2016. godinu
Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup prostora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
Zaključak o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2016./2017.
Zaključak o nagrađivanju sportaša
Zaključak o nagrađivanju sportaša
Zaključak o nagrađivanju sportaša
Zaključak o plaćanju troška najma stana
Zaključak o financiranju troškova vodovodnog priključka
Zaključak o financiranju troškova vodovodnog priključka
Zaključak o plaćanju dijela naknade za priključak na kanalizacijski sustav obiteljske kuće, anagrafske oznake Poljaci 42 Solin u vlasništvu Grubišić Grge
Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
Zaključak o dodjeli financijske pomoći
Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći

 

Srijeda, 13 Srpanj 2016 11:54

Službeni vjesnik broj 07-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.
--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Područje Gašpini
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina
5. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Solina u 2016. godini
6. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
7. Odluka o prestanku društva “Zvonimir Solin” d.o.o.
8. Odluka o upotrebi dijela zadržane dobiti društva “Zvonimir Solin” d.o.o.
9. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Proširenje dijela Ulice Marka Marulića” za razdoblje 2016. godina i 2017. godina

GRADONAČELNIK
1. Procedura o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Solina
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Područje GAŠPINI
3. Zaključak o osnivanju, imenovanju i radu povjerenstva i utvrđivanju kriterija za provedbu Oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu
4. Zaključak o davanju na korištenje nekretnine u Solinu, Kralja Zvonimira 50 (poslovni objekt) Javnoj ustano vi u kulturi Zvonimir Solin – Solin
5. Zaključak o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin
6. Zaključak o osnivanju prava služnosti puta na nekretninama položenim u K.O. Blaca
7. Zaključak o kupnji dijela nekretnine smještene u K.O. Solin za proširenje ulice Braće Radića u Solinu
8. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
9. Zaključak o ustupanju nekretnina koje su smještene u K.O. Solin
10. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup prostora
11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
14. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
15. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
16. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
17. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

 

Utorak, 31 Svibanj 2016 09:26

Službeni vjesnik broj 06-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o utvrđivanju početku mandata gosp. Davoru Mikasu i prestanku mandata gosp. Anđelku Matkoviću
2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
5. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Ceste oko nove O.Š. Ninčevići” za razdoblje 2016. godina i 2017. godina
6. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Ulice na predjelu Bunje” za razdoblje 2016. go dine i 2017. godine
7. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Autobusnog stajališta kraj O.Š. Ninčevići u ulici Braće Radić” za razdoblje 2016. godina i 2017. godina
8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu
9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016. godinu
10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu
11. Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
13. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Solina za razdoblje od tri godine
14. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području grada Solina
15. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova hvatanja i skupljanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina grada Solina

GRADONAČELNIK
1. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2016. godine
2. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretnini položenoj u K.O. Solin
3. Rješenje o imenovanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. Split za prinudnog upravitelja zgrade Banova 3, u Solinu
4. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretninama položenim u K.O. Solin
5. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretnini položenoj u K.O. Solin
6. Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
7. Zaključak o davanju stana u najam sa slobodno ugovorenom najamninom
8. Zaključak o plaćanju troška najma stana
9. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
10. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Solin
11. Zaključak o sufinanciranju liječničke prakse
12. Zaključak o novčanoj donaciji
13. Zaključak o nagrađivanju vatrogasca
14. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
15. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
16. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
17. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
18. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu

 

Petak, 22 Travanj 2016 08:47

Službeni vjesnik broj 04-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava vlasništva dijela nekretnina trgovačkog društva Promet d.o.o.
Split na Grad Split
2. Zaključak o fi nancijskom izvještaju Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin za 2015. godinu
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
4. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
7. Zaključak o fi nancijskoj pomoći za obnovu vukovarskog vodotornja

GRADONAČELNIK
1. Plan upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje od 2016. do 2018. godine
2. Zaključak o utvrđivanju najniže visine zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Solina
3. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
4. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
5. Zaključak o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Solinu˝, Solinske mladeži 69 (prizemlje)
6. Odluka o utvrđivanju koefi cijenta za obračun plaće zaposleniku na određeno vrijeme na projektu sufi nanciranom
iz sredstava EU
7. Zaključak o privremenom smanjenju plaćanja najamnine za poslovni prostor u ulici Don Frane Bulića 68 u
Solinu (Caffe bar Salona)
8. Zaključak o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina
9. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Arapovac 1”

 

 

Petak, 22 Travanj 2016 08:19

Službeni vjesnik broj 05-2016

Napisao/la

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1.   Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin˝
2.   Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Zvonimir Solin d.o.o. za 2015. godinu
3.   Zaključak o uporabi dobiti Zvonimir Solin d.o.o. za 2015. godinu
4.   Program socijalne skrbi grada Solina za 2016. godinu
5.   Program javnih potreba u kulturi grada Solina za 2016. godinu
6.   Program javnih potreba u sportu grada Solina za 2016.godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2016. godinu
7.   Odluka o osnivanju Registra kupoprodajnih cijena i drugih podataka u svezi s raspolaganjem nekretninama na području grada Solina
8.   Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Solina
9.   Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince

GRADONAČELNIK

1.   Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području grada Solina i osnivanju stručnog Povjerenstva za koncesije
2.   Zaključak o objavi javnog natječaja za hvatanje i skupljanje životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih ži votinja s javnih površina grada Solina
3.   Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Cvrčak - Solin za pedago šku 2016./2017. godinu8
4.   Zaključak o organiziranju Prometne jedince mladeži na području grada Solina
5.   Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
6.   Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
7.   Zaključak o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
8.   Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
9.   Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
10.   Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći zbog bolesti
11.   Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
12.   Zaključak o dodjeli donacije

 

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr