Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 31 Svibanj 2016 09:26

Službeni vjesnik broj 06-2016

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o utvrđivanju početku mandata gosp. Davoru Mikasu i prestanku mandata gosp. Anđelku Matkoviću
2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
5. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Ceste oko nove O.Š. Ninčevići” za razdoblje 2016. godina i 2017. godina
6. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Ulice na predjelu Bunje” za razdoblje 2016. go dine i 2017. godine
7. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Autobusnog stajališta kraj O.Š. Ninčevići u ulici Braće Radić” za razdoblje 2016. godina i 2017. godina
8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu
9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016. godinu
10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu
11. Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
13. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Solina za razdoblje od tri godine
14. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području grada Solina
15. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova hvatanja i skupljanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina grada Solina

GRADONAČELNIK
1. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2016. godine
2. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretnini položenoj u K.O. Solin
3. Rješenje o imenovanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. Split za prinudnog upravitelja zgrade Banova 3, u Solinu
4. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretninama položenim u K.O. Solin
5. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretnini položenoj u K.O. Solin
6. Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
7. Zaključak o davanju stana u najam sa slobodno ugovorenom najamninom
8. Zaključak o plaćanju troška najma stana
9. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
10. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Solin
11. Zaključak o sufinanciranju liječničke prakse
12. Zaključak o novčanoj donaciji
13. Zaključak o nagrađivanju vatrogasca
14. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
15. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
16. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
17. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
18. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu

 

Pročitano 2114 puta Zadnja izmjena dana Utorak, 31 Svibanj 2016 09:31

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr