Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 22 Travanj 2016 08:47

Službeni vjesnik broj 04-2016

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava vlasništva dijela nekretnina trgovačkog društva Promet d.o.o.
Split na Grad Split
2. Zaključak o fi nancijskom izvještaju Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin za 2015. godinu
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
4. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
7. Zaključak o fi nancijskoj pomoći za obnovu vukovarskog vodotornja

GRADONAČELNIK
1. Plan upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje od 2016. do 2018. godine
2. Zaključak o utvrđivanju najniže visine zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Solina
3. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
4. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
5. Zaključak o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Solinu˝, Solinske mladeži 69 (prizemlje)
6. Odluka o utvrđivanju koefi cijenta za obračun plaće zaposleniku na određeno vrijeme na projektu sufi nanciranom
iz sredstava EU
7. Zaključak o privremenom smanjenju plaćanja najamnine za poslovni prostor u ulici Don Frane Bulića 68 u
Solinu (Caffe bar Salona)
8. Zaključak o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina
9. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Arapovac 1”

 

 

Pročitano 2418 puta Zadnja izmjena dana Petak, 22 Travanj 2016 08:51

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr