Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 27 Srpanj 2015 11:17

Službeni vjesnik broj 05-2015

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADSKO VIJEĆE

1.    Zaključak o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2014. godinu
2.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2014. godinu
3.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2015. godinu
4.    Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu
5.    Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu
6.    Odluka o izdradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja KULA
7.    Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području grada Solina
8.    Odluka o dopuni Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
9.    Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada D.V. “Cvrčak” Solin
10.    Zaključak o prihvaćanju dopune Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin
11.    Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Solina u 2015. godini
12.    Zaključak o Izmjeni i dopuni Zaključka o uređenju imovinsko-pravnih odnosa za zemljište smješteno u K.O. Solin i kupnji poslovnih prostora smještenih u K.O. Solin
13.    Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja “Novi dio groblja Solin, 1.a. faza” za razdoblje 2015. - 2017. godine
14.    Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
15.    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe “Jadro” za grad Solin
16.    Odluka o pristupanju u Lokalnu akcijsku grupu “Kamen i more”

GRADONAČELNIK

1.    Dopunu Plana prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2015. godinu
2.    Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
3.    Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju poslovnog prostora u K.O. Mravince
4.    Zaključak o nagrađivanju sportaša
5.    Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
6.    Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
7.    Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog prostora u K.O. Mravince
8.    Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Gradske uprave Solin
9.    Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje na korištenje javne površine
10.    Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine Grada Solina
11.    Zaključak o plaćanju računa za potrošak vode nogometnim klubovima
12.    Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
13.    Zaključak o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina smještenih u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
14.    Odluka o izboru dječjeg gradonačelnika i zamjenica gradonačelnika Grada Solina (1. saziv)
15.    Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o osnivanju Koordinacijskog odbora za provedbu akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”
16.    Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju odjela i službi grada Solina, te ustanova koje imaju javna ovlaštenja na području grada Solina
17.    Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca
18.    Zaključak o osiguranju sredstava za Udrugu HVIDR-a Solin, za pomoć u rješavanju stambenog zbrinjavanja Borisa Lacića
19.    Zaključak o plaćanju troška najma stana
20.    Zaključak o sufinanciranju dijela troškova na poljoprivrednim kulturama
21.    Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2014./2015. godinu
22.    Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2014./2015. godinu
23.    Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2014./2015. godinu
24.    Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
25.    Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
26.    Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
27.    Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

 

 

Pročitano 2610 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr