Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 23 Ožujak 2015 07:45

Službeni vijesnik broj 02-2015

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena : Službene vjesnike možete pretraživati ​​i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno Je da upišete pojam Koji Vas interesira ja Kao rezultat CE TE dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Područje Čeprljinac
2. Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina
3. Odluka o Savjetu mladih Grada Solina ..
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2015. godinu
5. Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
6. Odluka o zaduživanju Grada Solina
7. Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju “Zvonimir Solin” d.o.o. za 2014. godinu
8. Zaključak o uporabi dobiti “Zvonimir Solin” d.o.o. za 2014. godinu
9. Odluka o otpisu potraživanja s osnova poreza na tvrtku
10. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja s osnove komunalne naknade od Salonita d.d. u stečaju
11. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
12. Zaključak o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Područje Čeprljinac
2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina za ponovnu
javnu raspravu
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama djelatnika trgovačkog društva “Zvonimir Solin” d.o.o.
5. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2014./2015. godinu
6. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
7. Zaključak o provedbi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Solina
8. Zaključak o ustanovljavanju prava služnosti na zemljištu smještenom u K.O. Solin
9. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
10. Zaključak o donaciji knjiga Čovjek bez maske, Dalmatinske teme i Tusculum 7
11. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
12. Zaključak o dodjeli financijske pomoći D.V. “Šareni leptirić”
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
14. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO
1. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

Pročitano 2919 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr