Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 07-2013


Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADSKO VIJEĆE
1. Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2013. godinu
4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za
2013. godinu
5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2013. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
7. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Solina u 2013. godini
8. Zaključak o analizi stanja i smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
grada Solina u 2013. godini
9. Odluka o razrješenju dijela članova stožera zaštite i spašavanja Grada Solina
10. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Solina
11. Odluka o razrješenju dijela članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Solina
12. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Solina
13. Odluka o autotaksi prijevozu
14. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
15. Odluka o donošenju Detaljnog plana ureenja “ARHEOLOŠKI PARK”
16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odreivanju komunalnih djelatnosti i javne usluge koje se obavljaju na
temelju ugovora o koncesiji
17. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Solina
18. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
19. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno ureenje i zaštitu okoliša
20. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
21. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za odlikovanja, javna priznanja te imena ulica
i trgova
22. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
23. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za propise, predstavke i pritužbe
24. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za suradnju s gradovima i općinama
25. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za razvoj i obnovu

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o prijenosu investitorskih ovlasti i ureenju prava i obveza glede izgradnje prometnice koja se
gradi na parceli broj 26 unutar obuhvata DPU-a “Ispod Gašpini 2”
2. Zaključak o prodaji nekretnina smještenih u K.O. Kučine, neposrednom pogodbom
3. Zaključak o ureenju meusobnih prava i obveza glede izgradnje I. faze prometnice Put Mira - Matoševa i
prometnice Zapadno od groblja
4. Zaključak o utvrivanju Konačnog prijedloga Detaljnog plana ureenja “ARHEOLOŠKI PARK”
5. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa na
stupovima javne rasvjete na lokalnim i županijskim cestama na području grada Solina
6. Rješenje o imenovanju Komisije za postavljenje reklamnih predmeta na području grada Solina
7. Zaključak o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike
osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2013./2014.
8. Zaključak o isplati naknade za rad Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora
9. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
10. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
11. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
12. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

Pročitano 5466 puta Zadnja izmjena dana Srijeda, 17 Srpanj 2013 08:47

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr