Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 5-2010

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o usvajanju Revidiranog investicijskog programa Projekta EKO Kaštelanski zaljev 2010. (RIP 2010.)
i Dodatka 3 Ugovora o prikupljanju, vlasništvu, tretmanu i korištenju sredstava namjenske cijene vode za reali
zaciju MEIP-a; EKO projekta (Dodatak 3)
2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2010. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
5. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Solina u 2010. godini
6. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje školske športske dvorane Priko vode - Arapovac u
Solinu I. faza za razdoblje 2010. g., 2011. g., 2012. g. i 2013. godine
7. Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
8. Rješenje o utvrđivanju lokacije za postavljanje spomen poprsja hrvatskom književniku Tonču Petrasovu
Maroviću
9. Rješenje o formiranju i određivanju imena ulica na području Grada Solina

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu “Zvonimir Solin” d.o.o. Solin
2. Odluka o izmjeni Pravilnika o plaćama djelatnika trgovačkog društva “Zvonimir Solin” d.o.o.
3. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospođi Verici Lijić
4. Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca
5. Zaključak o organizaciji Prometne jedinice mladeži na području grada Solina
6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina za ponovnu
javnu raspravu
7. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za izvođenje
radova na izgradnji športske školske dvorane “Arapovac” u Solinu
8. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
9. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
(nakon održane ponovne javne rasprave)
10. Zaključak o prihvaćanju sponzorstva 295. Sinjske alke
11. Rješenje o imenovanju člana Županijskog partnerskog vijeća

 

Pročitano 4167 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr