Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 10-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “CENTAR 2”
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “KOD GROBLJA” u Mravincima
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
4. Zaključak o kupnji nekretnine (u naravi poslovni prostor) smještene u K.O. Solin
5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik
6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za propise, predstavke i pritužbe
7. Zaključak o davanju suglasnosti za početak radova na sanaciji Mravinačke kave – II. faza, u Mravincima

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
1. Zaključak o prijenosu investitorskih ovlasti za izgradnju Fekalne kanalizacije dijela naselja Mravinci, južno od ulice Marovića put
2. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
3. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
4. Zaključak o davanju suglasnosti za početak izvođenja pripremnih radova na sanaciji Mravinačke kave – II. faza, u Mravincima
5. Rješenje o imenovanju koordinatora koji će pratiti sanaciju Mravinačke kave - II. faza u Mravincima
6. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
7. Zaključak o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina

 

 

Pročitano 3836 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr