Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Savjetovanje s javnošću

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09), upućujemo 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

ODLUKE

o službenoj iskaznici i službenoj odori
komunalnog redara

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt Prijedloga Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, tj. do 7. siječnja 2020. godine, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.
Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara te dostaviti Gradskom vijeću grada Solina na usvajanje, kao sastavni dio predmetne Odluke.

Pročelnica Odjela:
Sanja Samardžija, dip.ing.građ

 Privici:

Odluka o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara -pfd

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša
i europske fondove

Klasa: 302-02/17-01/0004
Ur.br: 2180/01-06-01-20-58
Solin, 3. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove objavljuje

Dopunu J A V N OG P O Z I VA
za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

1. Javno savjetovanje u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine, Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu produžuje se do 21. siječnja 2020. godine.

2. Javni uvid moguć je do datuma navedenog u prethodnoj točki na web stranici Grada Solina: www.solin.hr i osobno u zgradi Gradske uprave, ured br. 2.15. (Stjepana Radića 42, Solin).

3. Javno izlaganje održati će se 20. siječnja 2020. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 10,00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi do 21. siječnja 2020. godine putem obrasca objavljenog na web stranici, osobno u zgradi Gradske uprave ili izjaviti na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Marijana Žižić, str. spec .ing. aedif..

OBRAZAC - sudjelovanja javnosti u savjetovanju

 

R E PU B L I K A   H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN

KLASA: 302/02/17-01/0004
URBROJ: 2180/01-01-19-57
Solin, 06. prosinca 2019. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09) Grad Solin upućuje

J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima pridonesu donošenju kvalitetnije Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada Solina.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid Nacrt prijedloga Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine, Stratešku studiju utjecaja Nacrta prijedloga Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na internetskoj stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na internetskoj stranici Grada, do kada će se zaprimati prijedlozi. Nakon obrade pristiglih prijedloga izradit će se Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će se objaviti na službenim stranicama Grada Solina.

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, upr. prav.

Privici:

Nacrt prijedloga Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine s pratećim dokumentima

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj, 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (Narodne novine broj, 140/09), upućujemo 

JAVNI POZIV
za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o komunalnom doprinosu čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.

Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.
Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu te dostaviti Gradskom vijeću Grada Solina na usvajanje.

Pročelnica Odjela:
Sanja Samardžija, dip.ing.građ.

 

Privici:

Odluka o komunalnom doprinosu Grada Solina - pdf

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj, 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (Narodne novine broj, 140/09), upućujemo 

JAVNI POZIV
za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O ZAKUPU I DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
NA PODRUČJU GRADA SOLINA

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt prijedloga Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.

Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina te dostaviti Gradskom vijeću Grada Solina na usvajanje.

Pročelnica Odjela:
Sanja Samardžija, dip.ing.građ.

Privici:

Odluka o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina - pdf

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 061-01/19-01/03
URBROJ: 2180/01-03-01-19-2
Solin, 28. listopada 2019. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine RH broj 140/09) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), objavljuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o javnim priznanjima Grada Solina

Pozivamo zainteresiranu javnost: građane, trgovačka društva, udruge, mjesne odbore na području Grada Solina, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama sudjeluju u donošenju Odluke o javnim priznanjima Grada Solina.

Objavom Nacrta spomenute Odluke omogućavamo upisivanje komentara u obrascu koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada se primjedbe zaprimaju.

Prihvaćene primjedbe postaju sastavni dio prijedloga Odluke koja će se dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na službenim stranicama Grada.

PROČELNIK
Upravnog odjela za pravne i opće poslove
Ante Ljubičić, dip. pravnik

 

Privici:

Odluka o javnim priznanjima Grada Solina - pdf

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09), upućujemo 


J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

ODLUKE

o obavljanju dimnjačarskih poslova

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Solina čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.
Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, tj. do 22. studenog 2019. godine, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.
Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova te dostaviti Gradskom vijeću grada Solina na usvajanje, kao sastavni dio Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Solina.

 

Pročelnica Odjela:

Sanja Samardžija, dip.ing.građ

 

Privici:

Odluka o obavljanju dimnjačarske djelatnosti (PDF)

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09). Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. 

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta.

 

Otvorena savjetovanja:

 


Zatvorena savjetovanja:

Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o donošenju Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

Sudjelovanje u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

 

Izvješće o održanom javnom savjetovanju za Odluku o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

Donošenje odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

 

Izvješće o održanom javnom savjetovanju za Odluku o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu

 

Izvješće o održanom javnom savjetovanju za Odluku o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina

Odluka o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Odluku o obavljenju dimnjačarskih poslova

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Odluku o javnim priznanjima grada Solina

Odluka o javnim priznanjima grada Solina

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Odluku o komunalnom redu grada Solina

Odluka o komunalnom redu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga izmjene i dopune Prometnog elaborata regulacije prometa na području grada Solina, TKP 16/12-15 (izmjena i dopuna Prometnog elaborata TKP16/12)

Prometni elaborat - REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU GRADA SOLINA TPK 16/12-I5, izmjena i dopuna Elaborata TKP 16/12

 

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09), upućujemo 

JAVNI POZIV

za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o komunalnom redu na području grada Solina čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.
Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, tj. do. 11. studenog 2019. godine, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.
Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o komunalnom redu te dostaviti Gradskom vijeću grada Solina na usvajanje, kao sastavni dio Odluke o komunalnom redu na području grada Solina.

Pročelnica Odjela:
Sanja Samardžija, dip.ing.građ

 

Prvici:

Odluka o komunalnom redu (PDF)

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom

KLASA: 340-01/19-01/06
URBROJ: 2180/1-04-01-19-1
Solin, 18. rujna 2019.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09) te Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), upućujemo 

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa na području grada Solina

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnijeg Prometnog elaborata regulacije prometa na području grada Solina, čiji prijedlog dostavljamo na Interenetskim stranicama Grada Solina.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid Prometni elaborat regulacije prometa na području grada Solina, TKP 16/12-I5, (izmjena i dopuna Prometnog elaborata TKP 16/12), izrađen od projektantske tvrtke Platea d.o.o. Split, u rujnu 2019. te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada ćemo zaprimati vaše primjedbe. Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.
Prihvaćene primjedbe ukomponirat će se u novi prijedlog Prometnog elaborata te dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje, kao sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina.

Pročelnica Odjela:

Sanja Samardžija, dip.ing.građ.

Privici:
 Regulacija prometa na području grada Solina, TKP 16/12-I5, Izmjena i dopuna elaborata TKP 16/12,
 Odluka o uređenju prometa na području grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina 9/16),
 OBRAZAC - savjetovanje za Prometni elaborat - regulacija prometa na području grada Solina TPK 16/12-I5, izmjena i dopuna Elaborata TKP 16/12.

 

 

        

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr