Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o javnim priznanjima Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 061-01/19-01/03
URBROJ: 2180/01-03-01-19-2
Solin, 28. listopada 2019. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine RH broj 140/09) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), objavljuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o javnim priznanjima Grada Solina

Pozivamo zainteresiranu javnost: građane, trgovačka društva, udruge, mjesne odbore na području Grada Solina, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama sudjeluju u donošenju Odluke o javnim priznanjima Grada Solina.

Objavom Nacrta spomenute Odluke omogućavamo upisivanje komentara u obrascu koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada se primjedbe zaprimaju.

Prihvaćene primjedbe postaju sastavni dio prijedloga Odluke koja će se dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na službenim stranicama Grada.

PROČELNIK
Upravnog odjela za pravne i opće poslove
Ante Ljubičić, dip. pravnik

 

Privici:

Odluka o javnim priznanjima Grada Solina - pdf

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

Pročitano 1837 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr