Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom

KLASA: 340-01/19-01/06
URBROJ: 2180/1-04-01-19-1
Solin, 18. rujna 2019.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09) te Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), upućujemo 

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa na području grada Solina

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnijeg Prometnog elaborata regulacije prometa na području grada Solina, čiji prijedlog dostavljamo na Interenetskim stranicama Grada Solina.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid Prometni elaborat regulacije prometa na području grada Solina, TKP 16/12-I5, (izmjena i dopuna Prometnog elaborata TKP 16/12), izrađen od projektantske tvrtke Platea d.o.o. Split, u rujnu 2019. te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada ćemo zaprimati vaše primjedbe. Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.
Prihvaćene primjedbe ukomponirat će se u novi prijedlog Prometnog elaborata te dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje, kao sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina.

Pročelnica Odjela:

Sanja Samardžija, dip.ing.građ.

Privici:
 Regulacija prometa na području grada Solina, TKP 16/12-I5, Izmjena i dopuna elaborata TKP 16/12,
 Odluka o uređenju prometa na području grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina 9/16),
 OBRAZAC - savjetovanje za Prometni elaborat - regulacija prometa na području grada Solina TPK 16/12-I5, izmjena i dopuna Elaborata TKP 16/12.

 

 

        

Pročitano 3787 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr