Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Savjetovanje s javnošću

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09). Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. 

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta.

 

Otvorena savjetovanja:

 


Zatvorena savjetovanja:

Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o donošenju Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

Sudjelovanje u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

 

Izvješće o održanom javnom savjetovanju za Odluku o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

Donošenje odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

 

Izvješće o održanom javnom savjetovanju za Odluku o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu

 

Izvješće o održanom javnom savjetovanju za Odluku o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina

Odluka o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Odluku o obavljenju dimnjačarskih poslova

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Odluku o javnim priznanjima grada Solina

Odluka o javnim priznanjima grada Solina

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Odluku o komunalnom redu grada Solina

Odluka o komunalnom redu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga izmjene i dopune Prometnog elaborata regulacije prometa na području grada Solina, TKP 16/12-15 (izmjena i dopuna Prometnog elaborata TKP16/12)

Prometni elaborat - REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU GRADA SOLINA TPK 16/12-I5, izmjena i dopuna Elaborata TKP 16/12

 

 

Pročitano 1959 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr