Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 21 Siječanj 2020 12:28

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Ušće Jadra - Marina” (UPU-16)

Na temelju članka 109. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Ušće Jadra - Marina” (UPU 16,) Službeni vjesnik Grada Solina br.12/18 i članka 28. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Solina na 18. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
”Ušće Jadra - Marina” (UPU-16)

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “Ušće Jadra –Marina” (UPU - 16), ”Službeni vjesnik Grada Solina” broj 9/12, u daljnjem tekstu: ID UPU-a.

(2) Radi usklađenja sa Prostornim planom uređenja Grada Solina iz naziva UPU-a briše se tekst:„(UPU-16)“.

(3) Elaborat ID UPU-a koji je izradila tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

(1) Elaborat ID UPU-a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela uvezanog u knjizi 1 i elaborata “Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti“ uvezanog u knjizi 2.
Knjiga 1 sadrži:
OPĆI DIO

TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje – Odluka o donošenju
Obrazloženje

GRAFIČKI DIO
0. Postojeće stanje M 1:1000
1. Korištenje i namjena površina M 1:1000
2.1. Prometna mreža M 1:1000
2.2. Elektroenergetska mreža M 1:1000
2.3. Telekomunikacijska mreža M 1:1000
2.4. Vodovodna mreža M 1:1000
2.5. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda M 1:1000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000
4. Način i uvjeti gradnje M 1:1000
Knjiga 2 sadrži:
Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

(2) Navedeni kartografski prikazi grafičkog dijela elaborata ID UPU-a sadržanog u knjizi 1, zamjenjuju istoimene kartografske prikaze iz Odluke o donošenju UPU-a “Ušće Jadra –Marina” (UPU - 16), ”Službeni vjesnik Grada Solina” broj 9/12. Elaborat: Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sadržan u knjizi 2, zamjenjuje istoimeni elaborat iz Odluke o donošenju UPU-a “Ušće Jadra –Marina” (UPU - 16), ”Službeni vjesnik Grada Solina” broj 9/12.

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
” (1) Na kartografskim prikazima Plana razgraničenje površina izvršeno je na sljedeći način:
- planirani dio površina za razvoj i uređenje određen je na temelju kartografskog prikaza
Korištenja i namjene površina PPU Grada Solina i GUP-a Solina,
- površine pojedinih namjena prostora određene su na temelju:
- odrednica PPU Grada Solina i GUP-a Solina,
- geodetske snimke prostora,
- podataka pribavljenih od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju
- ostalih podloga, projekata i druge stručne dokumentacije.“

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Tablica 1. – Iskaz površina za pojedine namjene, mijenja se i glasi:
NAMJENA POVRŠINA (m2) UDIO U OBUHVATU(%)

LUKA NAUTIČKOG TURIZMA - MARINA
-SERVISNI DIO LUKE NAUTIČKOG TURIZMA -KOPNENI DIO
- PLANIRANA TRAFOSTANICA

17135

39103

41,94

95,71

AKVATORIJ LUKE NAUTIČKOG TURIZMA - MORSKI DIO

21968

53,77
PROMETNE POVRŠINE 1754 4,29
OBUHVAT UPU-a 40857 100

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. točka 1. briše se „(A)“ u drugoj alineji.
Briše se alineja 3. koja glasi: „- prateće građevine luke nautičkog turizma (B)“

Članak 5.

U članku 7. stavak 3. riječi: „Prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja“ zamjenjuju se riječima: „Udjeli pojedinih namjena“.
Iza riječi: „površina“ dodaju se riječi: „u ukupnoj površini obuhvata Plana“.

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. broj: „24350“ zamjenjuje se brojem: „17135“.
U stavku 1. točka 1. riječ „određeni“ zamjenjuje se riječju „određene“
U stavku 1. točka 2. briše se „(A)“ u drugoj alineji.
U stavku 1. točka 2. briše se alineja 3. koja glasi: „- prateće građevine luke nautičkog turizma (B)“
U stavku 1. točka 3. broj: „0,11“ zamjenjuje se brojem: „0,15“.
U stavku 1. točka 4. broj: „0,17“ zamjenjuje se brojem: „0,22“.
Zadnja rečenica stavka 1. mijenja se i glasi:
„Obračun koeficijenta izgrađenosti i iskorištenosti obuhvaća građevine hangara za brodove i prateće građevine luke nautičkog turizma, a otvorena parkirališta, i bazen za travel lift i trafostanica ne ulaze u obračun izgrađenih površina“.

Članak 7.

U članku 10 stavak 1. rečenica prva, briše se: „(A)“.
U stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:
„Ukupna maksimalna građevinska (bruto) površina jedne ili više građevina koje čine oblikovnu i funkcionalnu cjelinu iznosi 2200m2“.
U stavku 2. ispred riječi „ili“ dodaje se „i/“
U stavku 3. ispred riječi: „Preporuča“ dodaju se riječi: „Ako se gradi kosi krov,“.

Članak 8.

Članak 11. briše se.

Članak 9.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Površina za suhi vez planira se između zgrade hangara i zgrade pratećih sadržaja luke nautičkog turizma, te južno od te zgrade do granice kopnenog dijela luke“
U stavku 2. ispred riječi: „glavne pristupne ceste (GC)“ dodaju se riječi: „južne strane, sa“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Smještaj vozila u mirovanju za potrebe sadržaja luke nautičkog turizma, osiguran je na parkirališnoj površini unutar obuhvata servisnog dijela luke. Broj parkirnih mjesta utvrđen je prema normativu 1 parkirno mjesto po vezu, te iznosi 130 što zadovoljava potrebe sadržaja luke nautičkog turizma. Minimalno 5% od ukupnog broja parkirnih mjesta planira se za osobe sa invaliditetom.“
U stavku 4. riječi: „tijela državne uprave, javnih poduzeća i pravnih osoba s javnim ovlastima“ zamjenjuju se riječima: „nadležnih javnopravnih tijela“.
U tablici iz stavka 5. redak 3. stupac 1. slovo: „(A)“ briše se.
Redak 4. briše se.
Redak 5. mijenja se i glasi:
UKUPNO 2 600,00 - 3700,00 -

Članak 10.

U članku 13. stavak 1. broj: „22010“ zamjenjuje se brojem: „21968“.
U stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:
„• Broj i veličina planiranih vezova vidljiv je u tablici broj 3, dok se njihov položaj može očitati u grafičkim dijelovima Plana. Položaj i veličina vezova, kao i međusobni razmak gatova nisu obvezujući i moguća su manja odstupanja kod izrade projektne dokumentacije koja se neće smatrati izmjenom Plana..“
Tablica iz stavka 2. mijenja se i glasi:
Kategorija
Veza
Širina veza (m) Dužina veza (m) Broj vezova Udio vezova (%)
A 3,8 10,00 25 19,23
B 4,2 12,00 34 26,15
C 5,2 15,00 63 48,47
D 6,2 20,00 8 6,15
Ukupan broj vezova 130 100

Članak 11.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Glavna pristupna cesta – oznake GC, nastaje kao logičan nastavak postojećeg križanja i planirana je uz sam rub koridora željeznice. Sa južnog odvojka GC planiran je kolni priključak luke nautičkog turizma kojim se pristupa parkiralištu za nautičare i ostale korisnike, te servisnom dijelu luke.“
U stavku 5. riječi: „planiranih cesta“ zamjenjuju se riječima: „planirane prometnice“.

Članak 12.

U članku 18. stavak 1. broj: „100“ zamjenjuje se brojem: „130“.
U stavku 2. brišu se riječi: “gdje su smještena 32 parkirna mjesta“.

Članak 13.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Uz glavnu pristupnu cestu planirano je 10 parking mjesta u javnom korištenju.“

Članak 14.

U članku 20. stavak 4. riječi: „invalidnih osoba“ zamjenjuju se riječima: „osoba smanjene pokretljivosti“.

Članak 15.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale tk infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa važećim Pravilnicima.“
U stavku 3. riječ: „odredbama:“ zamjenjuje se riječima: „važećim zakonima i podzakonskim aktima koji reguliraju navedene djelatnosti.“ Briše se tekst:
„- Zakona o elektroničkim komunikacijama (N.N. 73/08, 90/11)
- Pravilnika o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe tk infrastrukture (N.N. 88/01),
- Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (N.N. 155/09)
- Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (N.N. 183/04), kao i svih ostalih važećih zakona, pravilnika i normi koji se dotiču predmetne infrastrukture.“

Članak 16.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Predviđa se izgradnja transformatorske stanice na otvorenom, kao slobodnostojeće.“
Stavak 3. briše se.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„(4) Izgradnja nove transformatorske stanice i niskonaponske mreže vezana je prvenstveno uz pojavu potrošača za čije se potrebe navedeni objekt gradi, a konačno će se locirati projektnom dokumentacijom u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta sukladno stvarnim potrebama korisnika prostora, te prethodnim elektroenergetskim suglasnostima u skladu sa slijedećim uvjetima:
- nova TS 20/0,4 kV planira se kao samostojeća, na zasebnoj građevinskoj čestici,
- građevinska čestica predviđena za trafostanicu 10-20/0,4 kV mora zadovoljiti, gabarite trafostanice i pripadajućeg sustava uzemljenja, a u pravilu se postavljaju u središtu konzuma tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima,
- pristup trafostanici mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i očitanja stanja brojila te da se može pristupiti teškim (težim) teretnim vozilom,
- predviđa se mogućnost izgradnje bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogućnost izgradnje unutar zone koje planom nisu predviđene za izgradnju (zelene površine, parkovi i sl.),
- planirane kabele 20 kV izvoditi jednožilnim kabelima tipa XHE 49A 3x(1x185) mm2,
- planirane kabele 1 kV izvoditi kabelima tipa XP 00-A, odgovarajućeg presjeka.
- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2m,
- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela,
- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera 110, 160, odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN),
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50mm2,
- elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45.“
Stavak 5. mijenja se i glasi:
„(5) Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama zakona i podzakonskih akata koji reguliraju zaštitu od požara, zaštitu na radu, te Granskih normi Direkcije za distribuciju HEP-a.“

Članak 17.

U članku 25.stavak 2. riječ „se“ iza riječi: „ nalazi“, briše se.
U članku 25. stavak 10. mijenja se i glasi:
„(10) Sustav fekalne odvodnje priključiti će se na crpnu stanicu koja je planirana u sklopu Detaljnog plana uređenja Vranjic – Kosica. Spoj na javni sustav odvodnje cijelog obuhvata Plana bit će moguć po izgradnji planirane fekalne kanalizacije prema Detaljnom planu uređenja Vranjic – Kosica.“

Članak 18.

Članak 26. mijenja se i glasi:
„(1) Omogućava se izgradnja lokalne plinske mreže, te mjerno-redukcijskih stanica uz potrebne sigurnosne udaljenosti od objekata i komunalne infrastrukture, u skladu sa važećim propisima (zakoni i pravilnici).
(2) Točne lokacije građevina i uređaja i broj redukcijskih stanica (unutar površina infrastrukturnih koridora i građevina, zaštitnog zelenila i gospodarske namjene) odredit ce se prilikom izrade projektne dokumentacije.“

Članak 19.

U članku 27. stavak 2. iza riječi: „suhog veza“ dodaju se riječi: „na parkiralištu,“.

Članak 20.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Na području obuhvata ovog Plana nema upisanih zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem Zakona o zaštiti prirode, a isti je udaljen od Ekološke mreže RH prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/13, 105/15), i to područja HR2000931 Jadro (područje važno za divlje svojte i staništa) cca 1 km.
Stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: „predlaže se“ zamjenjuju se riječima: „obvezna je“.
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.
U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 6. pod naslovom: „1. Mjere zaštite kopnenog područja“ brišu se brojevi: „6135, 6134, 6133/2, 6132, 6131, 6130, 6129, 6128, 6127, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 6119“.
Dosadašnji stavak 8. briše se.
U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 7. riječi: „nužno je provesti Ocjenu o procjeni Studije utjecaja na okoliš“, brišu se.

Članak 21.

Članak 29. mijenja se i glasi:
„(1) Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (izdvojeno sakupljanje otpada, recikliranje otpada, kompostiranje organskog otpada, termička obrada ostatka organskog otpada), kao i lokacije objekata za trajno zbrinjavanje otpada reguliraju se Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije. Do izgradnje i puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom koristit će se odlagalištem komunalnog otpada Karepovac u sanaciji.
(2) Prikupljanje komunalnog otpada do njegovog odvoza na odlagalište ostvaruje se spremnicima – kontejnerima. Komunalni otpad odvozit će se prema komunalnom redu preko ovlaštenoga komunalnog poduzeća. Poželjno je već na mjestu nastanka otpada vršiti primarnu selekciju otpada i u tom cilju postaviti spremnike za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada (papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalažni otpad i sl.). Spremnike treba postavljati na kolno lako pristupačna mjesta, u skladu s projektom i posebnim uvjetima nadležne gradske komunalne službe. Prostor za smještaj spremnika treba ograditi tamponom zelenila, ogradom ili sl.
(3) U obuhvatu marine potrebno je osigurati prihvat i rukovanje otpadom s plovila. Cilj gospodarenja opadom s plovila je zaštita morskog i kopnenog okoliša od ispuštanja ili bacanja brodskog otpada. Otpad s plovila čini komunalni otpad, razne vrste zauljenih voda, motorna ulja, emulzije, otpadne boje i lakovi te razne vrste opasnog otpada i neopasnog tehnološkog otpada. Način, količina prikupljanja i transport otpada s plovila ovisi o kategoriji otpada, zahtjevanoj dinamici i lokaciji preuzimanja otpada.
(4) Kategorije otpada koji će nastati tijekom korištenja marine su slijedeće:
- komunalni otpad: odlagat će se u spremnike za komunalni otpad
- odvojeno prikupljeni ambalažni otpad: odlagat će se u spremnike za odvojeno prikupljeni ambalažni otpad
- opasan otpad: prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje obavljat će za to ovlašteni sakupljač opasnog otpada.“

Članak 22.

U članku 30. stavak 11. briše se rečenica koja glasi: „Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.)“.

Članak 23.

Naslov u članku 31. mijenja se i glasi: „Zaštita voda i mora“
U članku 31. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. i glase:
„(4) Radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanih pomorskim prometom i lučkim djelatnostima potrebno je provoditi sljedeće mjere zaštite:
- osigurati prihvat zauljenih voda, ostatka goriva i istrošenog ulja, osigurati uređaje za prihvat sanitarnih voda s brodova (crni tankovi)
- odrediti način servisiranja brodova na moru
- provoditi izviđanje i obavješćivanje radi utvrđivanja pojave onečišćenja.

(5) Zabranjuje se brušenje podvodnog dijela plovila ukoliko nije osigurana adekvatna separacija i taloženje čestica koje nastaju brušenjem, odnosno ispiranjem antivegetativnog premaza plovila.“.

Članak 24.

Članak 32. mijenja se i glasi:
„Zaštita od buke
(1) Zakonom o zaštiti od buke i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave propisane su najviše dopuštene razine buke.
(2) Najviša dopuštena razina buke na granici građevne čestice unutar obuhvata Plana ne smije prelaziti 80 dBA. Na granici obuhvata Plana buka tijekom dana ne smije prelaziti razinu od 55 dBA, odnosno tijekom noći 45 dBA.
(3) U cilju zaštite od prekomjerne buke potrebno je:
- identificirati potencijalne izvore buke
- primjenjivati akustične zaštitne mjera na mjestima emisije i imisije te na putevima širenja prekomjerne buke
- kontinuirano vršiti mjerenja buke.
(4) Smanjenje prekomjerne buke provoditi će se:
- sprječavanjem nastajanja prekomjerne buke pri lociranju građevina, sadržaja ili namjena i njenim svođenjem u dopuštene granice
- planiranjem namjene prostora i gradnjom građevina u skladu s odredbama posebnih propisa
- formiranjem zaštitnih zelenih pojaseva sadnjom drvoreda visokog zelenila u koridorima prometnica.“.

Članak 25.

Članak 34. mijenja se i glasi:

„1. Pri projektiranju mjera zaštite od požara, posebno voditi računa o:
- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine
- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju
- osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila
- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeće i nove građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.
2. Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim I preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proračuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br.108/95, 56/2010)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ( NN br. 08/06)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN br. 29/13)
- Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106 OIB-Smjernice 2.2 Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2011.
- Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama austrijskim standardom TRVB N 138. Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara) ili američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012)
- Izlazne puteve iz objekta projektirati u skladu američkim smjernicama NFPA 101 (2009)
- Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards 2000 Edition ili Europion Guideline CFPA-E No 15:2012 F fire safety in Guest Harbours and Marinas.
3. Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnopropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojem je građevina projektirana. Z a ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.
4. Građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4m ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevinama i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.
5. Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.
6. U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupati sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN br. 108/95, 56/2010).“.

Članak 26.

Članak 36. briše se.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Elaborat Urbanističkog plana uređenja „Ušće Jadra – marina“ sačinjen je u 6 (šest) izvornika i u digitalnom obliku.
(2) Ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Solina i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Solina sastavni je dio ove Odluke.
(3) Uvid u izvornik elaborata ID UPU-a moguće je obaviti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Grada Solina.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenome vjesniku Grada Solina“.

Članak 29.

Ovlašćuje se Odbor za propise, predstavke i pritužbe da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke objavi pročišćeni tekst odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja „Ušće Jadra – marina“.

KLASA: 021-05/19-01/07
URBROJ: 2180/01-02-01-19-25

Solin, 17. prosinca 2019. god.

P r e d s j e d n i k
GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl.ing.el.

 ID UPU UŠĆE JADRA – MARINA

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Ušće Jadra - Marina” (UPU-16)

 

 

Pročitano 644 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr