Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 22 Kolovoz 2018 11:36

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto pročelnik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom

 

Pravni izvori
za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto
pročelnik u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom

1.Zakon o prostornom uređenju (NN RH br.153/13 i 65/17),
2.Zakon o gradnji (NN RH br.153/13 i 20/17)
3.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 64/13, 153/13, 147/14, 36/15).
4.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13- pr. tekst i 137/15 - ispravak)
5.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08, 61/11 i 4/18)
6.Zakon o općem upravnom postupku (NN RH br. 47/09)

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: rukovođenje upravnim odjelom provođenjem usmjerenja izvršnog tijela, usklađivanje rada ustrojstvenih jedinica, zakonito pravodobno i učinkovito obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela, osiguravanje suradnje Upravnog odjela s drugim tijelima Grada, donošenje akata za koje je nadležan upravni odjel.

Plaća pročelnika iznosi približno 9.300,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenih pet godina staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/09
URBROJ: 2180/01-03-01-18-5
Solin, 4. rujna 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme
za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti i upravljanje prostorom

1.Provjeri znanja može pristupiti Sanja Samardžija.

2.Provjera znanja provodi se iz područja i na način kako je navedeno u pravnim izvorima koji su prethodno objavljeni na službenim stranicama Grada Solina. Ako kandidatkinja ostvari 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana nakon objave rezultata pisanog testiranja.

Provjera znanja obavit će se dana 10. rujna (ponedjeljak) 2018. g. u 9.00 sati u sali za sastanke na drugom katu u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidatkinja je dužna ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidatkinja ne pristupi ispitu smatra se da je povukla prijavu na natječaj.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Ante Ljubičić, dipl. pravnik

 

Pročitano 1261 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr