Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 16 Kolovoz 2018 07:44

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava i pokretnih radnji povodom proslave blagdana Male Gospe-Dana Grada Solina za 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-05/18-01/25
URBROJ: 2180/01-01-18-1
Solin, 10. kolovoza 2018. g.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 39. Statuta Grada Solina, Službeni vijesnik 7/09, 4/13, 07/13, 3/18 i 4/18- pročišćeni tekst i Zaključka o povjeravanju poslova organizacije svjetovnih događanja povodom blagdana Male Gospe i Dana Grada Solina za 2018. godinu tvrtki Inkubator Solin d.o.o., Gradonačelnik Grada Solina donio je

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija
za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava i pokretnih radnji
povodom proslave blagdana Male Gospe - Dana Grada Solina za 2018. godinu

I

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup lokacija na javnim površinama u Gradu Solinu povodom proslave blagdana Male Gospe – Dana Grada Solina za 2018. godinu, sukladno Planu rasporeda, za postavljanje (po lokacijama):

1. PRIVREMENOG OBJEKTA - ŠTANDA

1.1. Za prodaju sakralnih predmeta, ukrasa, nakita i suvenira
-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 (veličina objekta-štanda cca 1,5 m 2 x 0,80 m2) po početnoj cijeni od 350,00 Kn za svaki objekt-štand
-na južnoj strani Gospina otoka lokacije 14,15,16,17,18,19 (veličina objekta-štanda cca 1,5 m2 x 0,80 m2) po početnoj cijeni od 250,00 Kn za svaki objekt-štand
-u Zvonimirovoj ulici lokacije 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (veličina objekta-štanda 1m x 1m) po početnoj cijeni od 350,00 Kn za svaki objekt-štand
-u Zvonimirovoj ulici lokacije 29,30,31,46,47,48,49 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 700,00 Kn za svaki objekt-štand

1.2. Za prodaju drvene galanterije, drvenih suvenira i ukrasnih predmeta
-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 1,2 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 700,00 Kn za svaki objekt-štand

1.3. Za prodaju tekstilnih proizvoda, odjeće, galanterije i galanterijskih proizvoda

-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,32,33,34,35,36 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 700,00 Kn za svaki objekt-štand

1.4. Za prodaju sakralnih predmeta, drvene galanterije i ukrasa i nakita

-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 18,19,20,21,22,23,24,25,26 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 700,00 Kn za svaki objekt-štand

1.5. Za prodaju etno proizvoda

-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 27,28 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 700,00 Kn za svaki objekt-štand

1.6. Za prodaju dječjih igračaka i balona

-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 50,51,52 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 700,00 Kn za svaki objekt-štand
-u Zvonimirovoj ulici (ispred pošte) lokacije broj 37,40 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 800,00 Kn za svaki objekt-štand

1.7. Za prodaju knjiga, ljekovitog bilja, glinenih proizvoda

-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 43,44,45 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 600,00 Kn za svaki objekt-štand

2. UREĐAJA ZA PEČENJE PALAČINKI, UŠTIPAKA I SLASTICA

-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 13,14,15,16,17, 41,42 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 700,00 Kn za svako postavljanje uređaja
-u Zvonimirovoj ulici lokacije 10,11,12,13 (veličina objekta-štanda 1m x 1m) po početnoj cijeni od 350,00 Kn za svaki objekt-štandu
-u Zvonimirovoj ulici (ispred pošte) lokacije broj 38,39 (veličina objekta-štanda 4 m x 0,80 m) po početnoj cijeni od 800,00 Kn za svako postavljanje uređaja

3. UREĐAJA ZA PRODAJU PLODINA (kokice, kukuruz)

-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 1,2,3 po početnoj cijeni od 550,00 Kn za svaki uređaj
-u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 4,5,6 po početnoj cijeni od 450,00 Kn za svaki uređaj
-u Zvonimirovoj ulici uređaj za prodaju kukuruza lokacija 1,2 po početnoj cijeni od 450,00 Kn za svaki uređaj

4. NAPRAVA ZA PRODAJU PEČENOG MESA, POKRETNE UGOSTITELJSKE RADNJE i USLUGE, PRIKOLICE, PRODAJA HRANE I PIĆA

-u Zvonimirovoj ulici (gradski prark) lokacije broj 1,2,3,4,5,6,7 po početnoj cijeni od 8.000,00 Kn za svaku pokretnu ug. radnju
-u Zvonimirovoj ulici (tržnica) lokacija broj 8 po početnoj cijeni od 3.000,0 Kn

5. UGOSTITELJSKE RADNJE I USLUGE, PRODAJA HRANE I PIĆA

-u Zvonimirovoj ulici (ispred pošte) lokacija broj 9 po početnoj cijeni od 4.000,0 Kn
-na južnoj strani Gospinog otoka lokacija broj 10 po početnoj cijeni od 3.000,00 Kn

6. ZABAVNIH RADNJI (SADRŽAJA)

-u Zvonimirovoj ulici (gradskom parku) lokacija 1 po početnoj cijeni od 25.000,00 Kn
-u Zvonimirovoj ulici (gradskom parku) lokacija 2 po početnoj cijeni od 20.000,00 Kn
-u Zvonimirovoj ulici (gradskom parku) lokacija 3 po početnoj cijeni od 2.000,00 Kn
-kod zgrade poslovno-prodajnog centra lokacija broj 4(ograničena namjena:zračni tobogan,autodrom,mali vrtuljak) po početnoj cijeni od 20.000,00 Kn

II

Uvođenje u posjed zakupnika će obaviti ovlašteni djelatnici Grada Solina.

III

Na natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe, fizičke osobe-obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.
Za jednu lokaciju može se dati samo jedna ponuda.

IV

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koja mora sadržavati:
ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,
presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu,
presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičke osobe),
presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe),
broj lokacije i visinu ponuđene zakupnine izraženu u kunama po lokaciji

V

Pisane ponude za ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni natječaj za davanje u zakup javne površine povodom proslave blagdana Male Gospe – Dana Grada Solina za 2018. godinu - ne otvarati" na adresu : Grad Solin, Inkubator Solin d.o.o., Stjepana Radića 42, Solin 21 210, zaključno s danom 30.08. 2018.g .
Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u kunama.
Ponuda treba biti kompletna.
Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude koje nisu potpune, ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, te ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati i o istom će ponuditelji biti obaviješteni.
Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

VI

Ponude će se otvarati u gradskoj vijećnici Grada Solina, Solin, Stjepana Radića 42, dana 31. kolovoza 2018. godine u 10,00 sati.

VII

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine, izražene u kunama po lokaciji za koju se natječe.

VIII

O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti izvješteni telefonski u roku od tri dana od dana odabira najpovoljnije ponude..
S najpovoljnjijim ponuditeljem Gradonačelnik Grada Solina sklopiti će ugovor o zakupu lokacije, uz prethodno predočenje dokaza o uplati ponuđenog iznosa zakupnine za lokaciju a najkasnije do uvođenja u posjed lokacije.

IX

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko ne dostavi dokaz o uplati ponuđene zakupnine, javna površina dat će se u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Ako na natječaj za raspisanu lokaciju, koja se daje u zakup, ne pristigne niti jedna ponuda u traženom roku, Grad Solin zadržava pravo neposrednog ugovaranja tog mjesta i to po početnoj cijeni tog mjesta iz natječaja za to mjesto.

X

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/681-558 i 021/555-227 u vremenu od 09-13 sati.

XI

Za provedbu ovog Zaključka i sve operativne poslove na organizaciji proslave Male Gospe i Dana Grada Solina zadužuje se tvrtka Inkubator Solin d.o.o. odnosno njen direktor.
Sve nepredviđene situacije rješavati će direktor tvrke Inkubator Solin d.o.o.

XII

Ostalo
1. Zakupnik je obavezan u cijelosti se pridržavati propisa o higijeni hrane a napravu za pripremu i usluživanje pečenog mesa i pića i napravu za pečenje palačinki, uštipaka i čevapčića postaviti tako da ne oštećuje javno zelenilo, odnosno javnu površinu, te je odgovoran za eventualnu štetu koja nastane zakupodavcu zbog nepridržavanja ove odredbe.
2. Grad Solin ne osigurava štandove odnosno pokretne naprave.

GRADONAČENIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, upr.prav.

Zahtjev za zakup lokacije

 Primjer UPLATNICE za bolju vidljivot možete pogledati OVDJE

uplatnica2018 1

 

 

Pročitano 1892 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr