Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 10 Kolovoz 2018 11:35

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove

KLASA: 112-02/18-01/09
URBROJ: 2180/01-03-01-18-2
Solin, 1. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 112-02/18-01/09 URBROJ: 2180/01-01-01-18-1, od 31. srpnja 2018. g, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

- pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Posebni uvjeti:
- VII stupanj stručne spreme – (magistar struke/stručni specijalist) građevinskog ili arhitektonskog usmjerenja
- državni stručni ispit
- 5 godina radnog iskustva (na odgovarajućim poslovima)

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da istog polože u roku od godine dana od stupanja u službu.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

-kratki životopis
-dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
-dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ne stariji od 1 mjeseca): elektronički zapis(e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati podatke o poslodavcu, dužini trajanja osiguranja te stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi)
-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca) koji sadrži vrstu poslova i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano i u potvrdi ili el. zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
-presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom.

Urednom prijavom smara se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

Pročitano 1547 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr