Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 18 Lipanj 2018 07:55

Natječaj za prodaju nekretnine (stana) smještene u K.O. Solin

Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu  i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. 143/12, 152/14, 81/15), članka 39. Statuta Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ 7/09, 4/13 7/13, 3/18 i 4/18-prečišćeni tekst )  i Zaključka  Gradskog vijeća  Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine-stana smještene u K.O. Solin Klasa: 021-05/18-01/04 , Ur.broj:2180/01-02-01-18-17 od 11. lipnja 2018. godine objavljuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine ( stana ) smještene u K.O. Solin

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine-stana u vlasništvu Grada Solina i to stana koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na č. zem. 3192/6 K.O. Solin Z.U. 5821, suvlasnički dio 63/681 etažno vlasništvo ( E-11), GRAĐEVINA 1 B- prvi kat, stambena jedinica oznake S4 ( u elaboratu etažiranja označena žutom bojom ), koja se nalazi na dijelu prvog kata stambene građevine i koja se sastoji od slijedećih prostorija: ulaza, kuhinje, dnevnog boravka , dvije sobe, kupaonice i izbe, ukupne netto korisne površine 55,84 m2 s pripatcima-terasom površine 4,63 m2 i spremišta SP4 površine 3,04 m2 ukupne neto korisne površine 7,67 m2, odnosno sveukupne površine 63,51 m2
po iskličnoj cijeni od 95.424,00 Eura (slovimadevedesetpettisućačetiristitinedvadesetčetirieura )
plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan isplate.

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

3. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 68 7757-OIB, a za fizičke osobe
68 7757- OIB.

6. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.

7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji nekretnine stana. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetnih nekretnina bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.

8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 29. 06. 2018.godine ( petak ), u 11,00 sati.

9. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel, 681-552.

10. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Pročelnik:
Ante Ljubičić dipl.iur.

 

Pročitano 1185 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr