Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 27 Travanj 2018 07:32

Javni natječaj za obavljanje poslova uklanjanja uginulih životinja s javnih površina na području Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S O L I N
G r a d o n a č e l n i k

 

Na temelju čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 36/95,70/97,128/99, 57/2000, 129/2000, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 2. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 12/06, 3/07, 11/09, 5/10 i 8/12) i članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09, 4/13, 7/13, 4/18 – pročišćeni tekst), te Zaključka Gradonačelnika Grada Solina od 23. travnja 2018. godine o raspisivanju javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za obavljanje poslova uklanjanja uginulih životinja
s javnih površina na području Grada Solina

I. Raspisuje se javni natječaj za obavljanje poslova uklanjanja uginulih životinja s javnih površina na području Grada Solina (u daljnjem tekstu: Grad).

II. Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina na području Grada , a na temelju pisanog ugovora sukladno odredbama članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 2. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 12/06, 3/07, 11/09, 5/10 i 8/12).

III. Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja zaključiti će se sa najpovoljnijim ponuditeljem na određeno vrijeme u trajanju od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja ugovora.
Godišnja procjena troškova obavljanja predmetnih komunalnih poslova iznosi 100.00,00 kuna s PDV-om.

IV. Vrsta poslova određuje se kao pronalaženje i uklanjanje životinjskih lešina sa javnih
površinama na području Grada te njihovo neškodljivo uklanjanje a izvode se sukladno troškovniku i nalozima Naručitelja.
Opseg poslova utvrđivat će se u skladu sa potrebama i sredstvima predviđenim Proračunom Grada za svaku kalendarsku godinu, počevši od 2018.godine.
Mjesto obavljanja komunalne djelatnosti je Grad Solin.

V. Cijenu po stavkama i ukupnu cijenu potrebno je izraziti u kunama, bez PDV-a. Cijena ponude određuje se kao suma svih stavki troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za natječaj. Ukupna cijena naznačena u ponudi mora biti napisana slovima i brojkama.
Ponuđene jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.
U vezi određivanja cijene ponuditelji su obvezni dostaviti ispunjen i ovjeren izvorni troškovnik dostavljen od strane Naručitelja.
Obračun izvršenih usluga obavljat će se mjesečno prema stvarno izvršenim uslugama pomnoženih sa ugovorenim jediničnim cijenama. Obračun izrađuje izvršitelj usluga, a ovjerava nadležni predstavnik Naručitelja. Plaćanje izvedenih usluga obavljat će se na račun izvršitelja,a prema ispostavljenom računu ovjerenim od ovlaštene osobe naručitelja u roku od 60 (šezdeset) dana od dana dostave računa na protokol naručitelja.

VI. Ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja i koje ispunjavaju organizacijske, tehničke i druge uvjete sukladno važećim zakonskim propisima i uvjetima iz ovog Natječaja.

VII. Ponudi je obvezno priložiti:
- Izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta,kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave Natječaja
- BON-1 odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokazom o financijskoj stabilnosti ponuditelj će Naručitelju predočiti financijske pokazatelje poslovne uspješnosti i stabilnosti kao poslovnog subjekta.
- BON- 2 ili SOL-2 za sve račune
Ponuditelj mora dokazati da niti na jednom računu u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi, odnosno da trenutno nije u blokadi. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja.
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
- dokaz o poslovnom ugledu (reference), što se odnosi na popis ugovora o poslovima u 2015., 2016. i 2017. godini kojem se prilažu najmanje dvije (2) potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju poslova koje su predmet natječaja (OBRAZAC 9)
- uvjerenje da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni odnosno kazneni postupak. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja. Ukoliko se na vrijeme ne pribavi navedeno uvjerenje, ponuditelj je dužan dostaviti preslik zahtjeva kojim od nadležnog suda traži izdavanje uvjerenja, dok će potrebno uvjerenje dostaviti naknadno
- Rješenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva o udovoljavanju uvjeta za sabiralište nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi za sakupljanje i privremeno skladištenje materijala Kategorije 1., sukladno članku 100. Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/13, 148/13)
- Rješenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva o udovoljavanju uvjeta za vozilo za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi - životinjskih lešina Kategorije 1, sukladno čl. 100. Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/13, 148/13)
- dokaz o minimalnoj kadrovskoj opremljenosti tj. dokaz da ponuditelj raspolaže stručnim kadrom potrebnim za izvršenje ugovora. Ponuditelj u tu svrhu ovjerava Izjavu o zahtjevanoj kadrovskoj opremljenosti kojom dokazuje da u ima uposlenog najamanje 1 veterinara (VSS) i najmanje 2 tehničara (SSS) sanitarnog ili veterinarskog smjera sa zaštitnom opremom te je u tu svrhu dužan dostaviti ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu s HZMO-a (OBRAZAC 12);
- dokaz o minimalnoj tehničkoj opremljenosti odnosno da ponuditelj raspolaže tehničkom opremom potrebnom za izvršenje predmetnih radova. Ponuditelj u tu svrhu prilaže Izjavu da ima na raspolaganju specijalno vozilo za skupljanje i prijevoz životinjskih lešina (OBRAZAC 13) i da posjeduju prostor za odlaganje strvina –kategorija 1 i opremu za duboko zamrzavanje – broj Upisnika objekta te u tu svrhu prilaže preslik prometne knjižice vozila i izvod iz knjigovodstvene evidencije za opremu.
- Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 5.000,00 kn u obliku bjanko zadužnice, sukladno odredbama važećeg Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ("Narodne novine", broj 115/12,82/17) potvrđenih od strane javnog bilježnika.
U roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora ponuditeljima će se vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude, ukoliko isto nije iskorišteno;
- Ponuditelj je dužan dostaviti ispunjen i ovjeren izvorni troškovnik (OBRAZAC 14);
- izjavu o poduzetim mjerama očuvanja i zaštite okoliša u svezi s obavljanjem predmetne komunalne djelatnosti (OBRAZAC 16).

VIII. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu) s traženim sadržajem ponude i prilozima koji moraju biti označeni rednim brojem, a prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za natječaj.
Ponuda treba biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica (oznaka sadrži ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice ili obrnuto). Iznos ponude iskazuje se u kunama (bez PDV-a) i odnosi se na usluge opisane na bazi opisnih stavki troškovnika koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
Ponuditelj je obvezan ispuniti jediničnim cijenama sve stavke u ponudbenom troškovniku. Jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi troškovi rada, natječaja i skladištenja materijala,troškovi prijevoza i korištenja potrebne opreme, vozila i mehanizacije koji su nužni za izvođenje poslova koji su predmet natječaja.
Rok valjanosti ponude: 60 dana (šezdeset) dana, od krajnjeg roka za dostavu ponude.

IX. Mjerila za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude utvrđeni su Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora ("Sl. Vjesnik Grada Solina br. 12/06, 3/07, 11/09, 5/10 i 8/12) i sastavni su dio natječajne dokumentacije.
Ponuditelj mora priložiti svu traženu dokumentaciju, da bi zatim analizom podataka iz priloženemdokumentacije utvrdio njegovu pravnu osobnost, financijsku i gospodarsku, tehničku, kadrovsku sposobnost i nekažnjivost, njegovo iskustvo u izvođenju usluga iste ili slične vrste i na takavnnačin odabrao sposobne ponuditelje koji udovoljavaju uvjetima javnog natječaja. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova prema kriterijima utvrđenim mjerilima iz čl. 12. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora ( Službeni vjesnik Grada Solina, br. 12/06, 3/07, 11/09, 5/10 i 8/12)

X. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave u listu "Slobodna Dalmacija" i na web stranici Grada: www.solin.hr.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Solin – Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, Odsjek za komunalno redarstvo, ul. Stjepana Radića 42, 21210 Solin, s naznakom na omotnici "NATJEČAJ – PONUDA ZA UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA GRADA SOLINA-NE OTVARAJ".
Sve potrebne informacije kao i natječajna dokumentacija može se dobiti na navedenoj adresi, svaki radni dan od 08.00 – 15.00 sati, kontakt telefon: 681-566 ili 555-222-

XI. Ponuditelji će biti obaviješteni o vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

XII. Odluku o dodjeli poslova donosi Gradsko vijeće Grada Solina. Naručitelj zadržava pravo da ne izabere niti jednu ponudu pristiglu na natječaj odnosno poništi natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Naručitelj zadržava pravo sklopiti ugovor o obavljanju predmetne komunalne djelatnosti ako je na natječaj pristigla samo jedna ponuda.
Temeljem odluke Gradskog vijeća o dodjeli poslova, Gradonačelnik sklapa ugovor s izabranim ponuditeljem kojim će se regulirati obostrana prava i obveze vezano za izvršavanje predmetnih
komunalnih poslova.

GRAD SOLIN
GRADONAČELNIK

 

 

Pročitano 2137 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr