Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 12 Ožujak 2013 13:33

NAJAVA 41. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SOLINA


Dana 15. ožujka 2013. godine (petak) u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 41. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.


D N E V N I    R E D:

1.    Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a NASELJE MRAVINCE 2
2.    Prijedlog Zaključka o godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2012. godinu
3.    Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2012. godinu
4.    Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Solina za razdoblje srpanj 2012. godine -  prosinac 2012. godine
5.    Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2012. godinu
6.    Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina
7.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2012. godinu
8.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2012. godinu
9.    Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Solina za razdoblje od tri godine
10.    Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Solina
11.    Prijedlog Zaključka o podržavanju prijedloga gradonačelnika Grada Solina, upućen Povjerenstvu Vlade RH za granice jedinica lokalne samouprave od 26. travnja 2012. godine
12.    Prijedlog Odluke o izradi UPU-a PODRUČJE GAŠPINI
13.    Prijedlog Odluke o izradi UPU-a PODRUČJE ČEPRLJINAC
14.    Prijedlog Odluke o izradi UPU-a  NASELJE KUČINE 2
15.    Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU-a MORĐIN  I
16.    Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja poreza na tvrtku
17.    Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa

 

 

 

Pročitano 2584 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr