Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 13 Ožujak 2013 07:12

NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96), 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/0 i 153/09).članka 2 i 8 Odluke o raspolaganju nekretninama (Sl.vjesnik br. 3/12), Zaključka o prodaji nekretnine Klasa:947-01/13-02/01, Ur.broj: 2180/1-01-13-3 od 7. veljače 2013. godine, raspisuje


 
N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine

1.    Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina i to istočni stan na prizemlju orijentacije sjever, istok, jug, etažno vlasništvo idealnog dijela zgrade 41/718 površine 41,58 m2, koji se sastoji od jedne sobe, kupaonice, hodnika, kuhinje sa dnevnim boravkom i blagovaonicom, koji se nalazi u zgradi  sagrađenoj na č.zem. 4934/15 k.o. Solin, anagrafske oznake Antuna Gustava Matoša 96.
2.    Početna cijena za naprijed spomenutu nekretninu, utvrđuje se u iznosu  od  1.200.00  Eur-a/m2 (slovima: tisućudvjestoeura/m2, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju NBH.
3.    Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
4.    Ponuda mora sadržavati:
-ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
-ako se radi o pravnoj osobi navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
-ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
-ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
-dokaz o uplaćenoj jamčevini.  
5.    Nepotpune ponude neće se razmatrati.
6.    Sudionici u natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro-račun Grada Solina broj 2330003-1840600007, poziv na broj za pravne osobe 21 7757-OIB , a za fizičke osobe 22 7757-OIB.
7.    Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na  povrat jamčevine.
U slučaju da ponuditelj  (kupac) zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad Solin može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.
8.    Izabranom ponuditelju  uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene  stana, koju isti može platiti odjednom ili u obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi koju poslovna banka Grada obračunava na  oročena sredstva na vrijeme obročne otplate, a što će se pobliže odrediti ugovorom o kupoprodaji, dok se ostalim ponuđačima jamčevina vraća u nominalnom iznosu, po okončanju natječaja i bez kamata.
9.    Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta.         
10.    Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine uplatiti na žiro-račun Grada Solina, opisan u točki  6. ovog natječaja, u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji. Kupac je obvezan da pored kupoprodajne cijene snosi troškove procjembenog Elaborata tržišne vrijednosti nekretnine i objave natječaja.
U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene, Grad Solin će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.
11.    U slučaju da ponuditelj  odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja odnosne  nekretnine  bit će ponuđena slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.                 
12.    Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića  42, Solin, s naznakom «Ponuda za kupnju nekretnina -  ne otvarati» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.            
12.  Javno otvaranje ponuda će se održati dana  25.03 2013.g (ponedjeljak)  u 11,00 sati u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.
13.   Sve informacije u svezi prodaje nekretnine  mogu se dobiti na telefon, 555-204,  555-228  ili 555-229
14.    Gradonačelnik  pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
 

 

 

 


        

 

Pročitano 2747 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr