Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 11 Svibanj 2017 11:15

Natječaj za prodaju stambene barake

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14) i Zaključka Zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika o raspisivanju natječaja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin, Klasa: 371-03/17-01/0002, Urbroj: 2180/01-01-01/2-17-4 od 10. svibnja 2017. godine

NATJEČAJ
za prodaju stambene barake

1. Predmet natječaja je prodaja stambene barake u vlasništvu Grada Solina označene kao:
stambena baraka, anagrafske oznake Matoševa 118, Solin, koja je sagrađena na č.zem. 4934/35 (k.č.zem. 7185/13) K.O. Solin, Z.U. 6242, bruto površina zgrade 61 m2 (stvarna nefaktorizirana), odnosno neto površine 47,09 m2, po početnoj cijeni od 27.218,00 Eur-a (slovima:dvadesetsedamtisućadvjestoosamnaesteura), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan isplate.
stambena baraka je napravljena od montažnih elemenata koji zahtijevaju daljnju obnovu i rekonstrukciju (salonitni krov i drugo).
temeljem ugovora o privremenom korištenju stana, u baraci od 1990.godine živi obitelj

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

3. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati.

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 68 7757-OIB, a za fizičke osobe 687757- OIB.

6. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene stambene barake i bez kamata.

7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji stambene barake. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja stambene barake bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.

8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju stambene barake-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 24. svibnja 2017. godine (srijeda) u 11.00 sati.

9. Sve informacije u svezi prodaje stambene barake mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.

10. Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 2027 puta