Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 20 Travanj 2017 09:12

37. sjednice Gradskoga vijeća Solina

Dana 11. travnja 2017. godine održana je 37. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 18 od 21 vijećnika. Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja JAPIRKO
3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja PRIKO VODE
4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2016.g. - prosinac 2016. godine
5. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Solina
6. Prijedlog Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Grada Solina za razdoblje 2017. - 2020. godine
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona na rok od dvije godine
8. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
9. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Solina

Ad 1.) Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina vijećnicima je izložila pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove Sanja Samardžija.
- Prostorni plan uređenja Grada Solina donesen je 2006., nakon čega je četiri puta mijenjan i dopunjavan. Posljednje izmjene imao je 2015. – kazala je Samardžija – Razlozi izmjena i dopuna PP Grada Solina su: omogućavanje legalizacije građevina temeljem zahtijeva građana, omogućavanje bavljenja seoskim turizmom na poljoprivrednom gospodarstvu prema zahtjevu Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP, određivanje zone javne i društvene namjene sjeverno od zone arheološkog parka, a južno od Ulice don Frane Bulića radi omogućavanja partnerskog projekta Grada i Sveučilišta za smještaj studentskog kampusa na površini od cca 2,24 ha, preispitivanje trase, površina i uvjeta gradnje infrastrukturnih sustava, revizija izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja, manje korekcije koridora prometnica, usklađivanje sa zakonskim i podzakonskim aktima temeljem zahtjeva javnopravnih tijela, nedorečenosti, odnosno nedovoljno precizne definicije pojedinih odredbi za provođenje, što stvara probleme u provedbi plana te iziskuje njihovo revidiranje – objasnila je Samardžija.
Samoj sjednici Gradskog vijeća nazočila je i Ines Berlengi iz tvrtke GISplan d.o.o. koja je i izradila same izmjene i dopune PP Grada Solina, a koja je vijećnicima objasnila same korigirane i revidirane zone i zašto je došlo do njihovih izmjena.
Vijećnika Davora Mikasa zanimala je plinska mreža koja je uvrštena u Prostorni plan – Da li je bilo moguće izbjeći da se plinska mreža provodi kroz Ulicu Stjepana Radića – upitao je Mikas.
Ines Berlenigi je odgovorila – Plinska mreža je već prije bila definirana i Grad nije mogao utjecati pod tim pitanjem – kazala je Berlengi. Nadopunu je dala i pročelnica Sanja Samardžija nadopunivši je kako je Grad prije dao žalbu na prolaz plinske mreže kroz Ulicu kneza Trpimira, koja nije uvažena jer sam Plan plinske mreže po važnosti je jači od gradskog i tim se mora poštovati viši plan, a to je prvo Županijski, potom planovi RH.
Vijećnik Vjeran Dragičević uputio je pitanje glede četiri antenska stupa Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) gdje će se oni točno nalaziti, te pitanje grupe građana iz Svetoga Kaja gdje je i bilo najviše primjedbi vezano za izradu PP grada Solina. – Vezano je za izradu prometnice u MO Sveti Kajo gdje je došlo do određenih nesporazuma i voli bih da se građanima bolje objasni u bolje uputi u izradu PP grada Solina.
Pročelnica Samardžija odgovorila je vijećniku Dragičeviću na upit vezan za MO Sveti Kajo- Trenutno je na snazi Urbanistički plan Marusinac 1 i dok se ne riješi Urbanistički plan ne može se situacija mijenjati u PP grada Solina – objasnila je Samardžija.
Vezano za HAKOM odgovorila je Berlengi – Atenski stupovi su objekti od važnosti za državu i predviđeni planovima višeg reda. Ovdje je riječ o županijskom planu višeg reda, a da li će Županija uvažiti mišljenje gradova i reducirati taj broj to ne znam – kazala je Berlengi te dodala – Sada su u tijeku radovi na samom županijskom planu trebalo i u tom smjeru i reagirati – obrazložila je Berlengi.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz dva suzdržana.

Ad 2.) Pročelnica Samardžija objasnila je i drugu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Japirko.
- Razlozi za Izradom i dopunom DPU Japirko su omogućavanje realizacije projekta na lokaciji sjeverozapadno od Držićeve ulice temeljem zahtjeva građana, usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i planovima višeg reda, PP grada Solina i GUP grada Solina te usklađivanje sa zakonskim i podzakonskim aktima temeljem zahtjeva javnopravnih tijela – objasnila je u uvodu Samardžija.
O samoj Odluci Izmjena i dopuna DPU Japirko govorila i objasnila je Izmjene i dopune izrađivačica plana Ines Berlengi.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz jedan suzdržan.

Ad 3.) Pročelnica Samrdžija objasnila je i Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Priko vode.
- Razlozi su potreba za izmjenom uvjeta građenja radi iskazanog interesa za izgradnju složene građevine, koja će biti položena dijelom unutar neizgrađenog dijela obuhvata Plana, a dijelom izvan obuhvata Plana te neusklađenost Plana s važećim propisima zbog promejna u zakonskoj regulativi i s planom višeg reda – objasnila je pročelnica Sanja Samardžija.
Vijećnici su točku prihvatili jednoglasno.

Ad 4.) Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika grada Solina Dalibor Ninčević podnio je solinskim vijećnicima Izvješće o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2016.g. - prosinac 2016. godine.
- U navedenom razdoblju realizirano je mnogo projekata za Grad Solin. Cesta Put mira – Matoševa, uređenje igrališta s tribinama u Arapovcu, a i pripremljeni su mnogi projekti od važnosti Grada – kazao ej u svom uvodu Ninčević – Ovdje mislim na uređenje ljetne pozornice Gradina i uređenje izvorišta rijeke Jadro, projekte koje ćemo aplicirati na EU fondove. Istaknuo bih činjenicu, a to su stalna ulaganja u predškolske ustanove, u djecu i mlade – kazao je gradonačelnik navodeći kako je Ministarstvo financija objavilo podatak, a koje prati portal gradonacelnik.hr našao među top deset gardova RH po izdvajanjima za vrtiće.
Gradonačelnik Ninčević kazao je kako je doneseno 48 akata, 38 prijedloga u navedenom razdoblju. Također naveo je zadovoljstvo radom gradske uprave, no naveo je kako je nezadovoljan radom komunalnog redarstva koje još uvijek nije na razini na kojoj bi trebalo biti. – Svjestan sam kako se još uvijek dio građana nije navikao na rad prometnog redarstva – istakao je Ninčević navodeći niz prijava nepropisno parkiranih vozila (zelene površine, nogostupi) te nepropisno šetanje pasa.
Vijećnika Vjerana Dragičevića zanimalo je zbog čega su u Izviješću navedeni projekti koji su u tijeku ili su pri kraju realizacije – Smatram kako bi se u ovakvom Izviješću trebali navoditi samo realizirani projekti – kazao je Dragičević te dodao kako smatra da se i dalje malo računa vodi o zaštiti okoliša. Dragičević je naveo kako ne vidi nikakve pomake kod projekta marine na ušću rijeke Jadro. Također kritički se osvrnuo i na rad Savjeta mladih grada. Dragičević je naveo kako mu je žao što u njihovom mandatu vijećnika nije završena osnovna škola Ninčevići. – Smatram kako je Županija kako investitor trebala detaljnije definirati Ugovor s izvođačem s kojim su i prije imali problema – kazao je Dragičević.
Vijećnik Davor Mikas istako je kako je poslovni centar Priko vode i dalje u vrlo lošem stanju unutar kojega se okupljaju osobe u alkoholiziranom stanju.– Naveo bih kako u izviješću nisu navedene stavke vezane za gospodarstvo – upitao je Mikas.
Gradonačelnik Ninčević je odgovorio kako će se već u izviješću za prvu polovinu ove godine vidjeti znatni pomaci u stavkama vezanim za razvoj gospodarstva jer je Grad osigurao preko pola milijuna kuna proračunskih sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva, što je već naišlo na veliki interes mladih poduzetnika s područja našega grada.
Izviješće gradonačelnika za drugu polovicu 2016. godine prihvaćeno je s četiri glasa protiv.

Ad 5.) Pročelnica Sanja Samardžija izložila je i točku pod nazivom Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Solina.
Vijećnici su točku prihvatili jednoglasno te su poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Solina povjerili tvrtki Cian d.o.o. iz Splita na rok od četiri godine.

Ad 6.) Jednoglasno je prihvaćena točka Program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Grada Solina za razdoblje 2017. - 2020. godine.

Ad 7.) Većinom glasova uz tri suzdržana donesena je Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona na rok od dvije godine, koju je objasnio upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Ante Parčina.
- Temeljem provedenog javnog natječaja za usluge građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona na rok od dvije godine, javio se Obrt za građevinarstvo i posredovanje u trgovini Pasike iz Tugara – objasnio je voditelj Parčina.

Ad 8.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin, kojega je vijećnicima objasnio pročelnik Ljubičić.
- Riječ je o kupnji zemljišta s ciljem rješavanja imovinsko pravnih odnosa već izgrađene prometnice sa komunalnom infrastrukturom – objasnio je Ljubičić.

Ad 9.) Jednoglasno je prihvaćen i Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin, kojega je vijećnicima obrazložio pročelnik Ante Ljubičić.

Ad 10.) Posljednja točka dnevnog reda posljednje 37. sjednice Gradskog vijeća u ovom sazivu bila je Odluka o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora Grada Solina.
- Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi propisuje da vijeća mjesnih odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira – kazao je Ljubičić – Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom. Općim aktom predstavničkog tijela uređuje se postupak izbora, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave – objasnio je pročelnik Ante Ljubičić.

R. Bućan

 

 

Pročitano 2660 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr