Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 19 Travanj 2017 13:07

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik za europske projekte – voditelj Odsjeka

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik za europske projekte – voditelj Odsjeka

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst i 137/15).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).

Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Zakon o javnoj nabavi (NN RH br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Poznavanje ustrojstva EU i procedure prijava na natječaje sufinancirane sredstvima EU, fondovi Unije i prijave jedinica lokalne samouprave na natječaje.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI

Radno mjestu podrazumijeva sljedeće poslove: praćenje stanja i propisa iz područja europskih integracija i fondova Europske unije; praćenje i stručna obrada natječaja Europske unije, obavljanje poslova vezanih za sudjelovanje Grada Solina u projektima Europske unije i međunarodnim projektima; suradnja s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Grada Solina u cilju poticanja sudjelovanja u projektima EU i institucijama nadležnim za provedbu projekata Europske unije.
Plaća zaposlene osobe bez dodataka iznosi približno 6.400,00 kn neto.

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima te izrade nacrta akta iz nadležnosti mjesnog odbora ili zapisnika o radu.
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Pročitano 2206 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr