Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 10 Ožujak 2017 12:53

Odluka o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina (2. saziv)

Na temelju Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 02/15), i čl. 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 4/13 i 7/14), Gradonačelnik Grada Solina, dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za
članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina
(2. saziv)

1. Raspisuju se izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina u sazivu 2017. – 2019. godinu.

2. Za dan izbora određuje se 12. travnja 2017. (srijeda).

3. Izbori se provode u vremenu od 13 do 14 sati.

4. Izbori se provode u svim osnovnim školama na području Grada Solina na mjestima koje utvrde same škole.

5. Izbori se provode sukladno Odluci o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina, na Oglasnoj ploči Grada, oglasnim pločama osnovnih škola i na www.solin.hr

Klasa: 602-11/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-01-01/2-17-1
Solin, 10. ožujka 2017.g.

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST
GRADONAČELNIKA GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

 

 

Pročitano 2892 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr