Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 03 Ožujak 2017 14:34

35. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina

Dana 23. veljače 2017. godine održana je 35. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 17 od 21 vijećnika. Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

- Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016.g.
3. Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016.g.
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2017. godinu
11. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2017. godinu
12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2017. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina za 2017. godinu
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu
15. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog Projekta izgradnje "Ceste oko nove osnovne škole Ninčevići" za razdoblje 2017 g. -2018. godine.
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje siječanj-travanj 2017. godine
18. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe Programa ukupnog razvoja Grada Solina
19. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
20. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
21. Prijedlog Odluke o granicama područja mjesnih odbora Grada Solina
22. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu


Ad 1.) Pročelnica Upravnoga odjela za proračun i financije Tihana Žižić upoznala je vijećnike s Prijedlogom godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu.
- Proračun Grada Solin napravljen je kao konsolidirani proračun, a to znači da uz prihode Grada sadrži i prihode proračunskih korisnika DV Cvrčak i Gradske knjižnice, ali bez prihoda koji ti proračunski korisnici dobivaju iz Proračuna Grada Solina jer su isti izuzeti iz konsolidacije da se ne bi dva puta prikazivali – objasnila je pročelnica Žižić.

- Proračun Grada Solina za 2016. godinu donesen je u prosincu 2015., a njegove Izmjene i dopune u lipnju i prosincu 2016. godine – kazala je Žižić.
- U 2016. ukupno ostvareni prihodi konsolidiranog proračuna iznosili su 101.203.136,35 kuna, u tom iznosu ukupni prihodi DV Cvrčak iznosili su 8.464.031,33 kune, prihodi Gradske knjižnice 257.430,53 kune, a prihodi Grada Solina 92.219.824,65 kuna, do Javne ustanove u kulturi 261.850,31 kunu – kazala je Žižić te dodala – Najveće pozitivno odstupanje (u apsolutnom iznosu ) u odnosu na prethodnu godinu imali smo kod Komunalnih doprinosa i naknade. Isto tako u 2016. ostvarili smo znatno veće prihode od komunalnog doprinosa zbog povećanja broja predmeta vezanih za plaćanje doprinosa legalizacije i poduzetih mjera brzih rješavanja pristiglih predmeta. Ostvarenje prihoda konsolidiranog Proračuna Grada Solina za 2016. u odnosu na plan je iznosilo 95,48%.
- Glede rashoda konsolidiranog Proračuna Grada u 2016. oni su iznosili 100.537.133,18 kuna, što predstavlja smanjenje od 482.782,99 kuna – izvijestila je Žižić te dodala kako rashodi Grada u 2016. su iznosili 74.427.680,14 kuna i manji su od onih iz 2015. za 3.345.747,41 kunu. - A zašto je tako? – objasnila je Žižić - Zato što smo u 2016. za izgradnju građevinskih objekata (poslovnih, prometnih i ostalih objekata) potrošili 14.612.219,74 kune, a u 2015. 9.852.822,78 kuna. Dakle u 2016. smo više investirali u građevinske objekte 4.759.396,96 kuna nego u 2015.. Također, u 2015. godini Grad je vratio 4.000.000,00 kuna kratkoročnog kredita uzetog u 2014. za sufinanciranje uređenja Dječjeg vrtića u naselju Priko vode i dovršetka izgradnje školske sportske dvorane Arapovac.
Rashodi DV Cvrčak u 2016. iznosili su 21.779.258,93 kune, a rashodi Gradske knjižnice iznosili su 2.437.887,12 kune. Financijski rezultat u 2016. godini konsolidiranoga Proračuna Grada Solina ostvario je višak prihoda u iznosu od 666.003,17 kuna. Početkom 2015. Gradsko vijeće je donijelo odluku o zaduživanju za glavnicu kredita u iznosu od 4.900.000 kuna, za gradnju spojne ceste Put mira-Matoševa i za KIC Salona. Iste godine Grad povlači 2.210.741 glavnice kredita, a u 2016. ostatak 2.689.258 kuna.
U 2016. Grad Solin nije ulazio u kreditna zaduživanja. Također Grad nije davao jamstva niti ima aktivnih jamstava iz prethodnih godina.

Vijećnik Davor Mikas – Ovaj izvještaj je nerealan – kazao je – Računi će na gradsku adresu doći. Što ćemo tada ? – upita je Mikas.
Odgovor mu je dao zamjenik gradonačelnika s ovlastima gradonačelnika Dalibor Ninčević – Kroz ovaj Izvještaj vidimo vjerodostojnost nas kao Gradske uprave i izvršenje odgovornosti prema građanima. Uštedu koju smo napravili uputili smo onima kojima je najpotrebitije, a to su obitelji i studenti – kazao je Ninčević.
Vijećnik Vjeran Dragičević je kazao kako je ovo kako je dug nerealan – Ovo nije dobro – naveo je. – Mislim da je ovo samo predizborni manevar.
Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić je naveo kako se dug smanjio samo ubrzavanjem rješavanja papira te da se nije odustalo od niti jednog projekta. – Ažuriranjem rada stručnih službi Grada, Grad je dobio na naplati komunalnih potraživanja i to naručito u posljednjim mjesecima 2016.. – kazao je predsjednik Prkić.
Vijećnici su većinom glasova usvojili Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu uz pet protiv.

Ad 2.) Drugu točku dnevnoga reda 35. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina pod nazivom Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu objasnio je Jurica Benzon .
- U godišnjem Izvješću Gradske knjižnice Solin za 2016. prikazan je sažetak djelovanja knjižnice u lokalnoj zajednici i njen značaj kao kulturnog, obrazovnog, informacijskog i društvenog središta – objasnio je u uvodu Benzon.
- Poslovanje Gradske knjižnice u protekloj godini obilježeno je povećanjem broja korisnika te povećanjem brojnosti i posjećenosti kulturno-animacijskih aktivnosti. Prvenstveno zahvaljujući prostornom proširenju kojim je omogućen adekvatan smještaj dijela knjižne građe i posebnih zbirki kao i odvijanje kulturno-animacijskih aktivnosti i programa – kazao je Benzon koji je objasnio i Fond prikupljanja i popunjavanja građe.
- Gradska knjižnica je ovce godine proslavila svoj jubilarni 20 rođendan, a s kojim se možemo pohvaliti sa 60% više posjeta djece u 2016. naspram 2015. godini, rezultat je to vrijednog rada djelatnika ali i otvaranja kulturnog centra Teatrina – kazao je Benzon.
Točka je prihvaćena jednoglaso.

Ad 3.) I sljedeću točku dnevnog reda pod nazivom Izvješće o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu objasnio je Benzon.
- Prihodi Gradske knjižnice Solin za 2016. planirani su u iznosu od 2.488.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.437.984,50 kuna. Glede rashoda Knjižnice za 2016. oni su ostvareni u iznosu od 2.437.887,12 kuna. Višak prihoda za prijenos u 2017. godinu iznosi 45.098,95 kuna – objasnio je Benzon.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz jedan protiv.

Ad 4. i 5.) Pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanja Samardžija objasnila je solinskim vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu kojega su vijećnici većinom uz 5 protiv prihvatili.
- Riječ je o Programu koji obuhvaća djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javne rasvjete i vatrogasne djelatnosti.
- Sveukupno je utrošeno za održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini, od planiranih 8.789.000,00 kuna, 8.336.627,72 kuna- kazala je Samardžić.

Pročelnica Samardžija iznijela je i Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu
- Spomenutim programom obuhvaćeno je građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture od javnih površina, nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, groblja – kazala je u svom uvodu pročelnica Samardžija – Glede građenja javnih površina od planiranih 9.210.000,00 ostvareno je 9.199.562,58 kuna, kod građenja nerazvrstanih cesta planirano je ukupno 8.440.000,00 kuna, a ostvareno je 8.072,965,68 kuna, kod javne rasvjete od planiranih 217.000,00 ostvareno je 214.875,79 kuna. Glede groblja, a koja se tiču izgradnje novog grobnog polja od planiranih 2.100.000,00 kuna ostvareno je 2.055.781,85 kuna. Sveukupno za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu od planiranih 19.967.000,00 kuna ostvareno je 19.543.185,59 kuna – objasnila je pročelnica Sanja Samardžija.
Vijećnici su većinom glasova uz 5 protiv prihvatili točku.

Ad 6.) Privremeni ravnatelj Javne ustanove u kulturi Špiro Žižić iznio je Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin. Vijećnici su točku uz četiri suzdržana glasa prihvatili, a kroz prikaz financijskog poslovanja solinske kulturne ustanove vidljivo je pozitivno poslovanje.
- Ovdje moram objasniti da se od 5. veljače 2016. gleda poslovanje Javne ustanove u kulturi koja je toga datuma i osnovana, a svoju djelatnost započela je 7. ožujka 2016. – objasnio je Žižić te dodao kako od toga datuma sveukupni prihodi iznose 2.223.388 kuna, a rashodi 1.892.309 kuna, razlika u prihodima i rashodima iznosi višak od 331.079 kuna.

Ad 7.) Pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Solina Ante Ljubičić vijećnicima je objasnio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin, a kojega je dostavilo Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Zvonimir.
- Riječ je o izmjenama Statuta pod članku 28. stavak 5 koji se mijenja rok utvrđivanja prijedloga kandidata za ravnatelja iz osam u dvadeset dana – objasnio je Ljubičić – Stavak nadalje glasi u roku od dvadeset dana od dana isteka natječajnog roka Upravno vijeće je dužno utvrditi prijedlog kandidata za ravnatelja te prijedlog s cjelokupnim natječajnim materijalom dostaviti Gradskom vijeću.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz 4 suzdržana.

Ad 8.) S jednim suzdržanim glasom Gradsko vijeće je prihvatilo i slijedeću točku dnevnog reda pod nazivom Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin, koju je također objasnio pročelnik Ljubičić.

Ad 9.) Većinom glasova uz pet protiv solinski vijećnici prihvatili su i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2017. godinu, koje je objasnila pročelnica Upravnoga odjela za proračun i financije Tihana Žižić, a na kojeg je Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća dao pozitivno mišljenje.
- Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i rashodi ustanova u vlasništvu Grada Solina, a to su DV Cvrčak, Gradska knjižnica Solin i Javna ustanova u kulturi Zvonimir ostaju nepromijenjeni. Mijenjaju se samo prihodi i rashodi Grada Solina – objasnila je Žižić te dodala ovim Izmjenama i dopunama smanjuju se prihodi i to za milijun kuna, a rashodi su 3.308.000 kuna.
- Naime, Proračun Grada Solina za 2017. pripremali smo kroz listopad i prvu polovicu studenog 2016. i to u vrijeme očekivali da ćemo 2017. ući s minusom o 7 milijuna kuna. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. pokazao je da u 2017. ulazimo sa minusom od 2.692.000 kuna. Dva su razloga manjeg minusa. Prvo izvođenje pojedinih planiranih investicija u 2016. kasnilo je radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dobivanja dozvola za gradnju ili potrebnih arheoloških istraživanja. Zato smo za investiciju potrošili manje nego je bilo planirano prije zadnjih Izmjena i dopuna Proračuna u prosincu. Drugo, u zadnjem kvartalu poduzeli smo intenzivnije mjere naplate prihoda što je rezultiralo većim prihodima od komunalne naknade i komunalnog doprinosa od oko 4.889.000 kuna u odnosu na 2015. – objasnila je pročelnica Žižić.
Vijećnicima se nakon obrazloženja pročelnice Žižić obratio zamjenik gradonačelnika s ovlastima gradonačelnika Dalibor Ninčević te kazao kako se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna najviše povećavaju naknade najpotrebitijima, obiteljima s više djece te školarcima i studentima. Vidno je povećanje i za programe u sportu, kulturi – Također, ovdje je novina, a to je Program za poticanje poduzetnika - naveo je Ninčević. 
Vijećnica Franka Oreb upitala je - Što će biti s kada Gradu ponestane imovine? Javna sredstva se moraju držati. Slažem se s novim mjerama, prvenstveno glede mjere povlačenja poduzetnika i mjere glede socijalnih potpora – kazala je Oreb – No, i dalje mi je Proračun nerealan. Ne smatram da projekti koji su planirani nisu ostvareni, oni su bili zacrtani i sada nakon njihove ne realizacije novci su ostali u blagajni – kazala je Oreb.
Odgovorio joj je zamjenik gradonačelnika s ovlastima gradonačelnika Dalibor Ninčević – Ne bih se složio s Vama da projekti nisu realizirani, oni su i dalje zacrtani i dokumentacije su u realizaciji – kazao je Ninčević.

Ad 10.) Pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić vijećnicima je objasnio Program javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2017. godinu.
Vijećnici su većinom glasova uz dva suzdržana prihvatili navedeni Programa za 2017..
- Za Program javnih potreba u kulturi Grada sredstva su osigurana iz Proračuna, a to su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Solin – objasnio je Bilandžić.

Ad 11.) Uz jedna suzdržan glas vijećnici su prihvatili i Program socijalne skrbi Grada Solina za 2017. godinu.

Ad 12.) Većinom glasova uz jedna suzdržan prihvaćen je i Program javnih potreba u sportu Grada Solina za 2017. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2017. godinu, kojega je također obrazložio pročelnik Bilandžić.

Ad 13.) Bilandžić je objasnio i Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi.
- Ovom Odlukom određujemo novčanu pomoć obiteljima s pet i više djece, također određuje se novčana potpora i za obitelji koje koriste porodiljni dopust od jedne do treće godine života djeteta, za posljednje rođeno dijete u periodu od jedne do treće godine života djeteta ukoliko dijete u navedenom periodu ostane u krugu obitelji i to u iznosu od 700 kuna mjesečno – objasnio je Bilandžić.

Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 14.) Pročelnica Sanja Samardžija iznijela je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu.
- Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada za 2017. godinu, a riječ je o javnim površinama, nerazvrstanim cestama, javnoj rasvjeti i grobljima – objasnila je u uvodu pročelnica Samardžija te dodala kako je za građenje javnih površina s plana od 3.085.000,00 kuna sada povećanje za 787.000 kuna i iznosi 3.872.000 kuna.
- U planu građenja nerazvrstanih cesta ukupna svota iznosila je 16.357.000 a sada se smanjuje na plan od 15.122.000 kuna, javna rasvjeta se povećava za 100.000 kuna i sada ovom Odlukom iznosi 135.000, groblje. Groblja ostaju u planu kojeg smo i donijeli, a on iznosi 2.340.000 kuna-kazala je Samardžija.
Sveukupno za izgradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu iznosi 21.469.000 kuna, a financijska sredstva osigurat će se iz EU sredstava, sredstava komunalne naknade i doprinosa, sredstva iz državnog i županijskog proračuna, sredstava ŽUC-a Split.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz 5 glasova protiv.

Ad15.) Većinom glasova uz tri glasa protiv prihvaćena i slijedeća točka dnevnog reda koju je također objasnila pročelnica Samardžija, Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu.
Sveukupno je planirano za održavanje komunalne infrastrukture u 2017 godini 9.112.000,00 kuna s ovim Izmjena i dopuna Programa povećava se za 108.000 kuna i sada iznosi 9.220.000 kuna.

Ad 16.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili Zaključak o prihvaćanju Investicijskog Projekta izgradnje "Ceste oko nove osnovne škole Ninčevići" za razdoblje 2017. - 2018. godine., kojeg je objasnila pročelnica Sanja Samardžija.
- Ovim Zaključkom prihvaća se Investicijski projekt izgradnje ceste oko OŠ Ninčevići u razdoblju od 2017. – 2018. koje je izradio Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, upravljanje prostorom i europske fondove Grada Solina- objasnila je pročelnica Samardžija te dodala kako će se u 2017. za izgradnju navedene ceste utrošiti 900.000 kuna, a Gradsko vijeće obvezuje se da će prilikom donošenja Proračuna za 2018. godinu za izgradnju Ceste planirati iznos od 2.100.000 kuna.

Ad 17.) Jednoglasno je prihvaćena i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje siječanj-travanj 2017. godine, točku je objasnila pročelnica Tihana Žižić.

Ad 18.) Jednoglasno je prihvaćen Zaključak o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe Programa ukupnog razvoja Grada Solina

Ad 19.) Pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove Ante Ljubičić objasnio je solinskim vijećnicima Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin koji je također jednoglasno prihvaćen.

Ad 20.) Uz jedan glas protiv i dva suzdržana većinom glasova prihvaćena je točka Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin

Ad 21.) Jednoglasno je prihvaćena Odluka o granicama područja mjesnih odbora Grada Solina koju je također objasnio pročelnik Ljubičić. Naime, Odlukom o granicama područja mjesnih odbora Grada Solina stvaraju se pretpostavke za provođenje izbora za mjesnu samoupravu, odnosno članove vijeća mjesnih odbora Grada, a Grad Solin u pravilu zajedno s izborima za lokalnu i područnu samoupravu provodi i izbore za vijeće mjesnih odbora.

Ad 22.) Posljednja točka dnevnog reda 35. sjednice Gradskog vijeća grada Solina pod nazivom Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu prihvaćena je većinom glasova uz jedan glas protiv.

Tijekom 35. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su obavješteni i o stanju izgradnje osnovne škole u Ninčevićima.

Radojka Bućan

 

 

 

Pročitano 2544 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr