Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 17 Veljača 2017 06:34

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Solina

Na temelju Zaključka Zamjenika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, donesenog dana 14. veljače 2017. godine, o raspisivanju javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova obvezatne preventine deratizacije i dezinsekcije, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje komunalnih poslova obvezatne
preventivne dezinsekcije i deratizacije na
području Grada Solina

I. PREDMET NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i
deratizacije na području Grada Solina.
Poslovi obuhvaćaju obvezatnu preventivnu dezinsekciju i deratizaciju javnih površina i objekata na
javnim površinama na području Grada Solina.

Obim poslova utvrđuje se Programom obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na
području Grada Solina za 2017. godinu izrađenim od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije iz siječnja 2017. godine.

II. Vrijeme obavljanja predmetnih poslova je četiri (4) godine od dana donošenja odluke o povjeravanju komunalnih poslova.

III.PRAVO NA SUDJELOVANJE
Ponuditelji mogu biti fizicke ili pravne osobe sa registriranom djelatnošću na području Republike
Hrvatske, koji ispunjavaju potrebne tehničke, kadrovske i organizacijske uvjete.

IV. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
1.  Naziv i adresu ponuditelja (naziv/ime i prezime, matični broj, sjedište/prebivalište)
2.  Izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno izvod iz registra obrtnika, ne stariji od 3 mjeseca
3.  Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje obvezatne dezinsekcije i deratizacije kao mjere
za spriječavanje zaraznih bolesti pučanstva
4.  Rješenje o ispunjavanju uvjeta za korištenje opasnih kemikalija
5. Ispravu o upisu u registar strukovne udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
6. Izvod iz upisnika registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog
porijekla koji nisu za prehranu ljudi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za neškodljivo uklanjanje
lešina uginulih glodavaca s javnih površina,
7.  Podatke o tehničkoj opremljenosti - popis vozila i opreme za obavljanje predmetne
djelatnosti (samo vlastita vozila i oprema)
Ponuditelj mora imati najmanje:
- šest vozila, od čega najmanje dva vozila sa otvorenim košem za obavljanje poslova
adulticidne dezinsekcije komaraca, te najmanje jedno vozilo upisano u Upisnik registriranih
objekata za sakupljanje i prijevoz lešina životinja radi neškodljivog uklanjanja lešina uginulih
glodavaca s javnih površina prilikom izvođenja poslova sustavne deratizacije,
- dva ULV zamagljivača za hladno zamagljivanje kapaciteta najmanje 60 lit., za
obavljanje poslova adulticidne dezinsekcije komaraca,
- dva leđna ULV zamagljivača za lokacije nepristupačne vozilu.
Vlasništvo vozila dokazuje se ovjerenim preslikama knjižica vozila, za vozila registrirana od 01. srpnja 2013.g. odnosno preslika prometnih dozvola, za vozila registrirana nakon 01. srpnja 2013.g., a vlasništvo opreme dokazuje se izvodom iz knjigovodstvene evidencije.
8.   Podatke o kadrovskoj osposobljenosti:
- popis stručnih radnika za obavljanje predmetnih poslova s posebno iskazanim odgovornim
osobama (samo stalno uposleni kod ponuditelja na neodređeno vrijeme).
Ponuditelj mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje:
- jednog zaposlenika s VSS (liječnik, dipl. sanitarni ing, dipl. ing biologije ili profesor
biologije)
- jednog zaposlenika s VŠS sanitarnog smjera
- šest zaposlenika sa SSS sanitarog smjera,
što se dokazuje preslikom ugovora o radu na neodređeno vrijeme, potvrdom o stručnom obrazovanju, (svjedožba, diploma) te potvrdom o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svakog od navedenih radnika.
9. Potvrdu o trajnoj edukaciji za tražene izvoditelje DDD mjera
10. Potvrda o osposobljenosti za rad s opasnim kemikalijama za tražene izvoditelje DDD mjera
11. Popis izvršenih poslova-reference, uz najmanje tri potvrde naručitelja o dobro izvršenim radovima u posljednje tri godine, kojim ponuditelj dokazuje da je, u navedenom razdoblju, uspješno izvršio poslove koji su predmet natječaja, u vrijednosti najmanje 500.000,00 kuna
12. BON-l, ne stariji od 6 mjeseci (ne dostavljaju obrtnici ni novoosnovane pravne osobe)
13. BON-2 ili SOL-2 (ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja)
14. Potvrdu o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
15. Uvjerenje da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak (dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja. Ukoliko se pravodobno ne pribavi predmetno uvjerenje, potrebno je dostaviti preslik zahtjeva kojim se od nadležnog suda traži izdavanje uvjerenja, dok će potrebno uvjerenje dostaviti naknadno)
16. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije u iznosu od 40.000,00 kuna s rokom trajanja sukladno roku valjanosti ponude
17. Pismo namjere banke da će naručitelju izdati garanciju za dobro izvršenje poslova na iznos od
80.000,00 kuna, ukoliko ponuditelj bude izabran
18. Policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za štete prema trećim osobama
19. Ispunjen i ovjeren troškovnik s jediničnim cijenama i sveukupnom cijenom u kunama bez
PDV-a.
20. Izjavu o poduzimanju mjera u svezi očuvanja i zaštite okoliša prigodom obavljanja predmetnih
poslova.

V. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude.

VI. Rok i način plaćanja: obročno plaćanje izvršenih poslova prema jediničnim cijenama iz troškovnika uplatom na žiro-račun u zakonskom roku.

VII. MJERILO ZA OCJENU POVOLJNOSTI PONUDE
Mjerilo za ocjenu najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda s najvećim brojem dobivenih bodova sukladno čl. 12. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora.

VIII. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti natječajnu dokumentaciju u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Grada Solina, ul. Stjepana Radića 42, prizemlje zgrade, soba 1.6. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/681-566 (D. Barišić).

IX. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Solin - 21210
Solin, ul. Stjepana Radića 42, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom na omotnici : "ZA POSLOVE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE - NATJEČAJ" - NE OTVARAJ, te s naznakom adrese ponuditelja.

Rok dostave ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu Slobodna Dalmacija.

O javnom otvaranju ponuda ponuditelji će biti naknadno pismeno obaviješteni.

Na temelju ocjene i prijedloga Povjerenstva konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Solina koje zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja i bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.

GRAD SOLIN

 

 

 

Pročitano 1813 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr