Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 28 Prosinac 2016 13:02

Zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

ZAPISNIK

sa 34. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 21. prosinca 2016. godine u Gradskoj vijećnici Solin, Stjepana Radića 42, s početkom u 13,00 sati.

Nazočni: Renato Prkić, Mate Bubić, Tihomir Bečko, Zdravko Perko, Nikola Tokić, Martin Andabak, Josip Marković, Arsen Batarelo, Vatroslav Japirko, Ante Grgić, Anđelko Bešker,  Davor Mikas, Anđelko Matković, Željko Ljubičić, Vjeran Dragičević  i Ivica Čerina.

Odsutni: Luka Vuković, Renata Tešija Bašić,  Dolores Jaman, Franka Oreb i Mario Jaman  -  opravdali izostanak.

Ostali nazočni: gradonačelnik Dalibor Ninčević; zamjenik gradonačelnika Josip Tokić; pročelnici upravnih odjela: Ante Ljubičić, Tihana Žižić, Sanja Samardžija i Darko Bilandžić te Ante Parčina, upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu; Ivica Jurić, rukovoditeljica Službe za pravne i opće poslove.

Na sjednici je također nazočan gosp. Špiro Žižić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin,

Nazočni novinari: Marijana Batarelo Jelavić - Solinska kronika i  Dalmacija i Ante Boban - TV Jadran.

            Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je na sjednici nazočno 16 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

            Predsjedatelj  predlaže odavanje počasti minutom šutnje poginulima u Domovinskom ratu.

            Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća te nakon glasovanja utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen..

            Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu ujedno predlažući da se dostavljena Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu gradske uprave zamijeni ispravljenim tekstom podijeljenim na sjednici.

            Nakon glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje da je dnevni red  jednoglasno prihvaćen  i da  glasi:

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016. godinu

2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu.

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu

5. Prijedlog Oduke o izmjeni i dopuni odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016. godinu

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu

9. Prijedlog Zaključka o Programu rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

11. Prijedlog  Rješenja o produženju radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Solina

13. Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

14. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Ad 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016. godinu

O prijedlogu izvješćuje gđa Tihana Žižić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo  a zatim gosp. Josip Marković, predsjednik Odbora za financije i proračun.

U raspravi sudjeluju gospoda: Vjeran Dragičević,  Davor Mikas i Zdravko Perko.

Dodatna obrazloženja daje gosp. Dalibor Ninčević.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (jedan glas protiv) donijelo                                                                                     

IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA GRADA SOLINA

ZA 2016. GODINU

      

Ad 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu

O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Grada Solina.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (jedan glas suzdržan) donijelo  

                                  

 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

    održavanja komunalne infrastrukture na  području grada Solina za 2016. godinu

Ad 3.  Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu.

O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.

U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Ivica Čerina i  Vjeran Dragićević.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova  (jedan glas suzdržan) donijelo

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina

za 2016. godinu

             

Ad 4. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu

O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 glas suzdržan) donijelo

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina

za 2017. godinu

 

Ad 5. Prijedlog  Oduke o izmjeni i dopuni odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina

              

Ad  6.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016. godinu

 

O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.

Nakon glasovanja  predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Solina

 za 2016. godinu

                                         

Ad 7. Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu

            

O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  jednoglasno donijelo

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Solina

za 2016. godinu

               

Ad 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu

O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  jednoglasno donijelo

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina

za 2016. godinu

Ad 9. Prijedlog Zaključka o Programu rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu

O prijedlogu izvješćuje gosp. Špiro Žižić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 glas suzdržan) donijelo

 

ZAKLJUČAK

o Programu rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu

Ad 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove.

U raspravi sudjeluje gosp. Vjeran Dragičević.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 glas suzdržan) donijelo

 

RJEŠENJE

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Ad 11. Prijedlog  Rješenja o produženju radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 glas suzdržan) donijelo

 

RJEŠENJE

o produženju  radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja

Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

 

Ad 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Solina

O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.

U raspravi sudjeluje gosp. Vjeran Dragičević.

Dodatno obrazloženje daje gosp. Dalibor Ninčević.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 glas suzdržan) donijelo

ODLUKU

 o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina

Ad 13. Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić predlažući izmjenu: u točki 2. Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića u koloni planirani početak  postupka ,  riječ veljača 2017. zamjenjuje se    riječju  siječanj 2017. godine.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće, uz predloženu izmjenu, jednoglasno donijelo

PLAN NABAVE

roba, radova i usluga za 2017. godinu

 

 

Ad 14. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin

O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK

o kupnji nekretnine smještene  u K.O. Solin

Ad 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (jedan glas protiv) donijelo  

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu

 

Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Renato Prkić i gradonačelnik Dalibor Ninčević upućuju nazočnima prigodnu čestitku  povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana.

           

Predsjedatelj zaključuje 34. sjednicu u 14,10 sati.

      ZAPISNIK SASTAVIO                                                     PREDSJEDNIK

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                 GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

   Ante Ljubičić, dipl. pravnik                                        Renato Prkić, dipl. ing. el.

Pročitano 2749 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr