Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 13 Svibanj 2016 08:49

28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina

Dana 11. svibnja 2016. godine održana je 28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 16 od 21 vijećnika.Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

- Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća

- Izvješće Mandatne komisije

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
3.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu
4.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Ceste oko nove O.Š. Ninčevići za razdoblje 2016. i 2017. godina
5.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "ulice na predjelu Bunje" za razdoblje 2016. i 2017. godina
6.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Autobusnog stajališta kraj O. Š. Ninčevići u ulici Braće Radić" za razdoblje 2016. i 2017. godina
7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu
8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016.godinu
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu
10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Solina za razdoblje od tri godine
11. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
12. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za obavljanje javnih usluga čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Grada Solina
14. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova hvatanja i skupljanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina Grada Solina.

Na samom početku 28. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina Davor Mikas (HDZ) položio je prisegu za gradskoga vijećnika te tako aktivirao svoj vijećnički mandat koji je do sada zbog nespojivosti dužnosti nije mogao obavljati. Dolaskom Davora Mikasa na dužnost solinskoga gradskoga vijećnika, solinsko gradsko vijeće napustio je dosadašnji vijećnik Anđelko Matković.

Ad 1.) Pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo pred gradske vijećnike iznijela je i objasnila Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016. godinu.
- Izmjene su vidljive kod prihoda, naime, konsolidirani prihodi Proračuna Grada Solina povećavaju se sa planiranih 98.685.000 kuna na 111.301.000 kuna, a povećanje iznosi 12.616.000 kuna ili 12,78% - objasnila je u svom uvodu pročelnica Žižić.
- Konsolidirani prihodi DV Cvrčak povećavaju se za 166.000 kuna ili 1,93%. Glavni razlog tome su dobivene pomoći Državnog proračuna za predškolsku godinu, djecu sa poteškoćama u razvoju i darovitu djecu u iznosu od 67.000 kuna te uprihođena naknada parničnog troška u iznosu od 35.000 kuna. Nadalje konsolidirani prihodi Gradske knjižnice Solin povećavaju se za 21.000 kuna ili 6,62% prvenstveno zbog očekivanih većih prihoda od prodaje ulaznica, knjiga i naplate tečajeva. Dok primici Grada Solina imaju povećanje od 12.429.000 kuna ili 13,84%. Najveći dio toga ide od prodaje zemljišta i to za 3.908.000 kuna, također dio od 3.000.000 kuna ide od poreza i prireza, te pomoć od ostalih subjekata unutar općeg Proračuna povećavaju se za 2.434.000 kuna, odnosno sa planiranih 1.910.000 kuna na 4.344.000 kuna.
- Kod ukupnih rashoda konsolidiranog Proračuna Grada Solina za 2016. planiraju se na način da su manji od prihoda za 3.358.000 kuna – objasnila je pročelnica Žižić- Dakle ukupni rashodi iznose 107.943 milijuna kuna.

Nakon objašnjenja pročelnice Žižić vezanih za stavke rebalansa Proračuna Grada Solina, riječ je uzeo gradonačelnik Solina Blaženko Boban koji je objasnio povećanje od 10 %.

Vijećnica Franka Oreb (SDP) je kazala kako je Proračuna Grada Solina, a kako su već i u ime Kluba SDP-a navodili, nerealan. – Umjesto da rasterećujemo nezaposlenost, ulažemo u parking prostore – kazala je Oreb – Proračuna Grada Solina je neodgovorno planiran, nemamo nikakvih ulaganja u gospodarstvo – zaključila je Oreb.

Vijećnik Nikola Tokić (HDZ) kazao je kako njega veseli povećanje Proračuna za 10% te kako je jasno vidljivo kako povećanja trošimo realno, naime ulažemo u daljnje investicije, a ne trošimo za podmirivanje dugova kako vidimo iz susjednih gradova.

Vijećnik Davor Mikas (HDZ) – upitao je da li je u stavkama proračuna planiran Poslovni centar Priko vode – Nužno je oživljavanje ovoga Centra koji je ruglo naselja! – kazao je Mikas.
Odgovor Mikasu dao je pročelnik Upravnoga odjela za opće i pravne poslove te tajnik Grada Ante Ljubičić – Centar je u statusu vlasničkih odnosa te kao takav vezan je i za osobne investicije, a Grad je već u par navrata na inzistirao na ulaganjima, tražio sastanke vlasnika prostora, postavljao rasvjetna tijela i videonadzor, no nemoguće je kada nismo u većinskom vlasništvu nešto više poduzeti – kazao je pročelnik Ljubičić koji je naglasio da će se i dalje Grad truditi po ovom pitanju.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz jedan protiv.

Ad 2. i Ad 3.) Pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Sanja Samardžija objasnila je Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu i Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu.
- Kod Izmjena Programa gradnje on se povećava se za 8.012.000 milijuna kuna te je sada njegov ukupan iznos 25.880.000 milijuna kuna – kazala je Samardžić – Najveća povećanja imamo kod gradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta. Ovdje bilježimo stavku izgradnja Kulturno informativnog centra Salona za koji planiramo izdvajanje od 2.271.000 kuna, a do povećanja je došlo zbog arheoloških istraživanja i to za 121.000 kuna – objasnila je Samardžić te nastavila – Ovim Izmjenama je predviđeno i parkiralište kod Doma zdravlja Solin u vrijednosti od 1.600.000 kuna, dok će se za dogradnju i uređenje nogometnog stadiona NK Sloga Mravince izdvojiti 1.496.000 kuna, naglasila bih i povećanje od 1.220.000 kuna za Pomoćno nogometno igralište u Vranjicu, izgradnju dječjih igrališta gdje bilježimo povećanje od 180.000 kuna – kazala je Samardžić te naglasila kako će se izdvojiti i sredstva za izgradnju spojne ceste Put mira-Matoševa i to za 3.009.000 kuna.
Vijećnicu Franku Oreb zanimalo je zbog čega je došlo do ovako velikoga povećanja troškova za spojnu cestu Put mira – Matoševa.
Objašnjenje joj je dao gradonačelnik Blaženko Boban – Do povećanja je došlo zbog potreba premještanja infrastrukture položene u trup Matoševe ulice koja bi se trebala proširiti.

- Kod sveukupnog održavanja komunalne infrastrukture naglasila bih povećanje od 199.000 kuna te sada ono iznosi 9.180.000 kuna – kazala je Samardžić naglašavajući da se najviše povećava stavka održavanja nerazvrstanih cesta i to za 209.000 kuna.
Obje točke su prihvaćene jednoglasno.

Ad 4.) Pročelnica Sanja Samardžija iznijela je i četvrtu točku dnevnoga reda 28. sjednice Gradskoga vijeća pod nazivom Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Ceste oko nove O.Š. Ninčevići“ za razdoblje 2016. i 2017. godini, za koju su gradski vijećnici izglasali investiciju od 300.000 kuna u 2016., a u 2017. godini za izgradnju ove ceste uložit će se 2.100.000 kuna.
Vijećnici su točku prihvatili jednoglasno.

Ad 5.) Jednoglasno je prihvaćen Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Ulice na predjelu Bunje" za razdoblje 2016. i 2017. godina, za koju će se u 2016. izdvojiti 300.000 kuna, a u 2017. godini 700.000 kuna.

Ad 6.) Solinski vijećnici jednoglasno su prihvatili i Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Autobusnog stajališta kraj OŠ Ninčevići u ulici Braće Radić" za razdoblje 2016. i 2017. godina.

Ad 7.) Jednoglasno je prihvaćena Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu koju je objasnio pročelnik Upravnoga odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić.
- Izmjene koje donosima kod Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu su povećanje od 670.000 kuna na odnosu donesenoga Programa iz travnja mjeseca. Sada ćemo ovim programom imati sveukupnu svotu za socijalnu skrb u iznosu od 6.894.000 kuna – kazao je Bilandžić.

Ad 8.) Jednoglasno su prihvaćene i izmjene kod Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016.godinu, koje je također objasnio pročelnik Darko Bilandžić.
Za realizaciju programa javnih potreba u kulturi Grad će tijekom ove godine sukladno usvojenom rebalansu izdvojiti ukupno 3.900.000 kuna umjesto prije planiranih 3.821.000 kuna.

Ad 9.) Pročelnik Bilandžić objasnio je i Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu i ova točka je prihvaćena jednoglasno.
Izmjene se odnose također na povećanje a to je 750.000 kuna više na donesenu odluku iz travnja mjeseca te sada novom Odlukom izdvajanja za sport u 2016. iznose sveukupno 4.354.000 kuna.

Ad 10.) Jednoglasno je prihvaćena i Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Solina za razdoblje od tri godine, koju je izložila pročelnica Sanja Samardžija.
- Ovom Odlukom najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja bude najpovoljnija uvažavajući kriterije a to su: ponuđena cijena 75%, broj zaposlenih 10%, udio podizvoditelja 5% te vrijednost izvršenih istovrsnih poslova koji su predmet ove nabave u posljednje tri godine 10% - objasnila je pročelnica Samardžić.
- Shodno navedenim kriterijima, analizom i detaljnom kontrolom Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da je ponuda zajednice ponuditelja Pling d.o.o. iz Solina i Građevno Zec d.o.o. povoljniji ponuditelj od Cestar d.o.o. iz Splita – kazala je Samardžija.

Ad 11.) Solinski vijećnici jednoglasno su prihvatili i slijedeću točku dnevnoga reda 28. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina, a to je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornoga plana grada Solina.
- Osnovni razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna Prostornoga plana grada Solina su omogućavanje legalizacije građevina temeljem zahtjeva građana, omogućavanje bavljenja seoskim turizmom na poljoprivrednim gospodarstvima prema zahtjevu građana i Udruge Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, preispitivanje trasa, površina i uvjeta gradnje infrastrukturnih sustava, revizija izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja , manje korekcije koridora prometnica, usklađenje sa zakonskim i podzakonskim aktima temeljem zahtjeva javnopravnih tijela – objasnila je pročelnica Sanja Samardžija.

Ad 12.) Većinom glasova uz jedan suzdržan prihvaćen je Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin.

Ad 13.) Jednoglasno je prihvaćena Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za obavljanje javnih usluga čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Grada Solina.
Ovom Odlukom Gradsko vijeće grada Solina dodjeljuje tri koncesije i to : Goran i Zoran d.o.o. iz Solina, Obrt za prijevoz Vedran Cigić iz Žrnovice i Eko tim d.o.o. iz Solina.

Ad 14.) Jednoglasno je prihvaćena i posljednja točka pod nazivom Odluka o povjeravanju komunalnih poslova hvatanja i skupljanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina Grada Solina i to na rok od dvije godine AS-EKO d.o.o. iz Šibenika.

Radojka Bućan

 

Pročitano 2729 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr