Ispiši ovu stranicu
Petak, 15 Travanj 2016 10:35

27. sjednica Gradskoga vijeća grada Solina

Dana 12. travnja 2016. godine održana je 27. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 17 od 21 vijećnika.

D N E V N I R E D:
1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak- Solin
2. Prijedlog Zaključka o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Zvonimira Solin d.o.o. za 2015. godinu
3. Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti Zvonimir Solin d.o.o. za 2015. godinu
4. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016.godinu
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2016. godinu
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Registra kupoprodajnih cijena i drugih podataka u svezi s raspolaganjem nekretninama na području Grada Solina
8. Prijedlog Odluke o određivanju poslovan prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Solina
9. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince

Ad 1.) Odluku o imenovanju novoga ravnatelja Dječjeg vrtića Cvrčak Solin objasnio je predsjednik Upravnog vijeća DV Cvrčak Solin Goran Miličević - Od predložena četiri kandidata (jedan kandidat i tri kandidatkinje) većinom glasova Upravnog vijeća DV Cvrčak Solin utvrđen je prijedlog da se za ravnateljicu DV Cvrčak na mandat od četiri godine imenuje Anđela Biuk – objasnio je predsjednik Upravnog vijeća DV Cvrčak Solin Miličević te nastavio.
Protiv ovakvoga prijedloga bili su vijećnici Kluba SDP-a koji su tražili da se Odluka o imenovanju odgodi i ponovi natječaj.
- Želimo da se Odluka o ravnatelju ovakve ustanove ponovi te da se natječaj proširi jer samo s proširenim uvjetima natječaja mogli bi imati bolji uvid u izbor ravnatelja koji bi nam dali i svoj program rada, a vijećnici koji donose ovu važnu odluku za djecu našega grada bi mogli imati više kriterija za odlučivanje – kazao je u ime Kluba SDP-a Vjeran Dragičević te naglasio – Vijećnici SDP-a su protiv ovakve odluke.

Vijećniku SDP-a Vjeranu Dragičeviću odgovorio je predsjednik Gradskog vijeća grada Solina Renato Prkić – Gradsko vijeće je usvojilo Plan rada za pedagošku godinu 2015./2016. u kojem su navedene aktivnosti koje bi se trebale događati i raditi u DV Cvrčak. Mišljenja smo kako novoizabranoj ravnateljici treba dati vremena i već prije ljeta ćemo imati Plan rada, a sve to na dobrobit naše djece – zaključio je Prkić.
Vijećnici su većinom glasova uz dva protiv usvojili prvu točku dnevnoga reda.

Ad 2. i Ad 3.) Druga i treća točka dnevnoga reda 27. sjednice Gradskog vijeća bile su Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Zvonimira Solin d.o.o. za 2015. godinu i Zaključka o uporabi dobiti Zvonimir Solin d.o.o. za 2015. godinu.

- Osnovna djelatnost Zvonimira Solin jest izdavačka i tiskarska, distribucija filmova, knjižničarska, promidžbena i novinarska,, trgovina, turistička, ugostiteljstvo, proizvodnja predmeta od drva, gipsa, betona, umjetnog kamena i zabavna djelatnost. Društvo j eu 2015. godini imalo 17 zaposlenih radnika. U skladu s Zakonom direktor društva dužan je osnivaču (gradu Solinu) dostaviti godišnje izviješće o financijskom poslovanju i prijedlog Odluke o rasporedu dobiti – objasnio je Špiro Žižić, direktor Zvonimir Solin d.o.o..
- Ukupni prihodi za 2015. godinu su iznosili 2.608.651,47 kuna, ukupni rashodi 2.459.148,69 kuna, dok je dobitak prije oporezivanja iznosio 149.502,78 kuna. Porez na dobit 31.767,99 kuna, a ukupan dobitak nakon oporezivanja iznosio je 117.734,79 kuna. Od 28. prosinca 1995. godine Odlukom je određeno da dobitak pripada osnivaču Gradu Solinu – kazao je Žižić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili obje točke.

Ad 4.) Pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić objasnio je vijećnicima Program socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu.
- Svrha Programa socijalne skrbi Grada Solina jest osigurati građanima viši standard socijalne zaštite. Pravo na socijalnu skrb može se ostvariti ako se ispunjavaju socijalni uvjeti i uvjet prihoda. Kroz socijalne uvjete gleda se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a uvjet prihoda definiran je Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Solina. Nadalje, navedeni Program osigurava socijalnu zaštitu djece i mladih, socijalnu zaštitu pojedinca i obitelji, osoba starije dobi, obuhvaća udruge i ustanove u sustavu socijalne skrbi te programe od interesa za Grad Solin – objasnio je pročelnik Bilandžić.
- Glede Socijalne zaštite djece i mladih Grad je ukupno kroz ovaj Program osigurao u 2016. 2.191.000,00 kuna, kroz Socijalnu zaštitu pojedinca i obitelji ukupno 1.497.000,00 kuna, Socijalnu zaštitu za građane starije životne dobi 1.366.000,00 kuna, dok je za Udruge i ustanove u sustavu socijalne skrbi te programe od interesa za Grad Solin osigurao u 2016. godini 1.158.000,00 kuna. Što sveukupno u 2016. za Program socijalne skrbi Grada Solina iznosi 6.212.000,00 kuna.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 5.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili slijedeću točku dnevnog reda pod nazivom Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016.godinu, koju je također objasnio pročelnik Bilandžić.
- Za Program javnih potreba u kulturi Grada sredstva su osigurana iz Proračuna, a to su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Solin – objasnio je Bilandžić.

Ad 6.) Jednoglasno je prihvaćen i Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2016. godinu.

Ad 7.) O Odluci osnivanju Registra kupoprodajnih cijena i drugih podataka u svezi s raspolaganjem nekretninama na području Grada Solina izvijestio je pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić.
-Da bi se mogao ustrojiti Registar kupoprodajnih cijena potrebno je donijeti naprijed navedenu Odluku jer Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama –objasnio je pročelnik Ljubičić.
- Prilikom izrade procjene vrijednosti nekretnina pored navedenih podataka potrebno je navesti i dan kada je sklopljen ugovor, broj katastarske čestice, naziv katastarske općine i površine katastarske čestice, a ako se radi o izgrađenim kat. Česticama potrebno je navesti vrstu nekretnine, opis, površinu, naziv ulice, kućni broj, katastarski broj i godinu gradnje. Opravdani interes za pribavljanje navedenih podataka imaju pravosudna i upravna tijela te ovlašteni sudski vještaci i ovlašteni sudski procjenitelji u svrhu izrade elaborata – objasnio je Ljubičić.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 8.) Pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić objasnio je i Odluku o određivanju poslovan prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Solina
- Stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti prestali su ugovori o koncesijama kojima su koncesionari obavljali prijevoz pokojnika u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu a koje koncesije je dodijelio Grad Solin, odnosno Gradsko vijeće svojim odlukama o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika od mjesta smrti do mrtvačnice na području Grada Solina – objasnio je Ljubičić.
Naprijed navedenim odredbama Zakona pogrebničke djelatnosti organizirane su na tržišnom principu i bez potrebe raspisivanja Javnog natječaja osim kada osoba umre i za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.
- Takve poslove registrirani pogrebnik obavlja temeljem Ugovora o povjerenju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave.Grad Solin raspisuje natječaj za povjerenje navedenih poslova a koji se poslovi prijevoza pokojnika financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave – kazao je pročelnik Ljubičić te naveo kako bi Grad Solin mogao raspisati natječaj za prijevoz pokojnika za kojega nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije potrebno je donijeti ovu Odluku.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 9.) Pročelnik Ljubičić objasnio je i posljednju točku dnevnog reda 27. sjednice Gradskog vijeća Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince.
Riječ je o čest.zem. 1171/93 u površini od 16m2, čest.zem.1171/94 u površini od 569m2, čest.zem. 1171/95m2 u površini od 548m2 sveukupne površine 1133m2 sve K.O. Mravince, sve po početnoj cijeni od 70Eur-a/m2.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz dva protiv, naime Klub vijećnika SDP-a, kakao je naveo vijećnik Dragičević protivi se prodaji gradskih površina.

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Vjeran Dragičević (SDP) postavio je pitanje dinamike radova na četvrtoj osnovnoj školi u Ninčevićima.
Odgovor Dragičeviću dao je sam predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić koji se kao i pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanjom Samardžijom nalazi u ulozi predstavnika Grada u Povjerenstvu za praćenje gradnje škole.
- Rok za izgradnju škole bio je veljača 2017., no izvođač radova je zbog zastoja u samoj izgradnji zamolio Povjerenstvo da se rok prolongira na listopad 2017., ali Povjerenstvo je odbilo njegov zahtjev te mu je pomakao rok na 15. lipanja 2017. te isti naslov uputio na Županiju - odgovorio je predsjednik Prkić.

Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić je zatražio je od stručnih službi Grada da svim vijećnicima dostavi plan izgradnje kanalizacijske mreže na području Grada Solina i to specificirane po ulicama, a s naglaskom na one koje još uvijek nisu pokrivene kanalizacijskom mrežom.

Vijećnica Dolores Jaman (SDP) predložila je informatizaciju radnih materijala gradskih vijećnika.
- Naime, većina gradova u našem okruženju takvim oblikom učinila je uštedu na papiru, kopiranju i ubrzala sami proces, a takav način je i ekološki – objasnila je svoj prijedlog vijećnica Jaman.
Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević odgovorio je da će se prijedlog razmotriti, a s tim vidjeti i njegova novčana efikasnost.

Vijećnik Luka Vuković (HDZ) iznio je zahtjev grupe građana s područja mjesnih odbora Srednja strana i Rupotina.
- Riječ je o prometovanju autobusne linije broj 16 i broj 22. Naime, te linije prometuju Ulicom Domovinskog rata, dok upravo građani ovih području imaju čestu potrebu odlaska do bolničkog centra Firule, studentskog te srednjoškolskog centra i to Poljičkom ulicom – objasnio je vijećnik Vuković – Je li postoji mogućnost da se neka od linija usmjeri na Poljičku ulicu i takva zamolba s naslovom Grada uputi Promet d.o.o. – upitao je Vuković.
Upit je podržao i vijećnik Tihomir Bečko (koalicijska lista HDZ) te je predložio da to bude linija broj 22 zbog toga što ona prometuje do Gornje Rupotina te s tim bi bila mnogo efikasnija.
Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević podržao ej prijedlog i predložio da se u navedenom upitu doda i autobusna linija broj 1, ali je isto tako nadodao kako se Promet d.o.o. trenutno nalazi u kriznoj situaciji te zbog toga nije siguran da će se navedeni zahtjevi od strane Grada uvažiti.

Radojka Bućan

 

 

Pročitano 3615 puta