Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 03 Ožujak 2016 10:34

25. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina

Dana 29. veljače 2016. godine održana je 25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 19 od 21 vijećnika te je postojala potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

D N E V N I R E D:
- Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća
1. Prijedlog Zaključka o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knjižnice Solin
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2015. godinu
4. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2015. godine – prosinac 2015. godine
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu
7. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "Kod Groblja" u Mravincima
8. Prijedlog Odluke o ustanovljenju površine izvan lovišta na području Grada Solina
9. Prijedlog Zaključka o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina na 2015. godinu
10. Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Solina od 2016.g. do 2019. godine.
11. Prijedlog Odluke o izgradnji grobnog polja "Novi dio groblja Solin 1. a. faza" i utvrđivanje cijena prava korištenja obiteljskih grobnica.
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Solina za razdoblje od 2016.g. - 2020. godine.
13. Prijedlog Zaključka o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Ad 1.) Prvu točku dnevnoga reda 25. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina pod nazivom Zaključak o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu objasnila je ravnateljica Gradske knjižnice Solin Karmen Borković.
- Prihodi Gradske knjižnice Solin za 2015. planirani su u iznosu od 2.394.000 kuna a ostvareni su u iznosu od 2.325.626,06 kuna što predstavlja 97,14% od planiranog iznosa. Glede rashoda Knjižnice za 2015. oni su ostvareni u iznosu od 2.298.300,69 kuna te višak prihoda za prijenos u 2016. godinu iznosi 45.001,57 kuna – objasnila je Borković.
Točka je prihvaćena jednoglaso.

Ad 2.) Ravnateljica Borković objasnila je i drugu točku dnevnoga reda, Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knjižnice Solin.
- Ovim Pravilnikom Gradsko vijeće daje suglasnost o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knjižnice Solin – kazala je u svom uvodu ravnateljica Borković – Naime, Knjižnica je završila radove na uređenju novih prostorija a koji se nalaze u samom prizemlju Knjižnice gdje se smješten Teatrin i predstavlja nadogradnju samih kulturnih zbivanja u našem Gradu – kazala je Borković – Za provedbu samih kulturnih djelatnosti koji se odvijaju u ovom prostoru nužno je zaposliti još dvoje djelatnika a riječ je o Animatoru kulturnih zbivanja i čistačici – objasnila je Borković.
Točka je prihvaćena jednoglasno

Ad 3.) Pročelnica Upravnoga odjela za proračun i financije Tihana Žižić upoznala je vijećnike s Prijedlogom godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2015. godinu.
- Proračun Grada Solina za 2015. godinu donesen je u studenome 2014., a njegove Izmjene i dopune u lipnju, listopadu i prosincu 2015. godine – kazala je Žižić – Proračun Grada Solin napravljen je kao konsolidirani proračun, a to znači da uz prihode Grada sadrži i prihode proračunskih korisnika DV Cvrčak i Gradske knjižnice, ali bez prihoda koji ti proračunski korisnici dobivaju iz Proračuna Grada Solina jer su isti izuzeti iz konsolidacije da se ne bi dva puta prikazivali – objasnila je pročelnica Žižić- U 2015. ukupno ostvareni prihodi konsolidiranog proračuna iznosili su 106.782.402,06 kuna, u tom iznosu ukupni prihodi DV Cvrčak iznosili su 9.170.202,33 kune, prihodi Gradske knjižnice 249.381,53 kune, a prihodi Grada Solina 97.362.818,20 kuna – kazala je Žižić – Glede rashoda oni su iznosili 101.019.916,17 kuna, rashodi DV Cvrčak u 2015. iznosili su 20.948.187,93 kune a rashodi Gradske knjižnice iznosili su 266.895,03 kune –objasnila je Žižić te dodala –Financijski rezultat u 2015. godini konsolidiranoga Proračuna Grada Solina ostvario je višak prihoda u iznosu od 5.762,485,89 kuna, u tom višku Grad sudjeluje sa 5.145.704,04 kune, Gradska knjižnica Solin sa 27.325,37 kuna, a DV Cvrčak sa 589.456,48 kuna. Budući da je manjak prihoda konsolidiranog proračuna iz prethodne godine bio 9.119.627,67 kuna, ovim viškom iz 2015. smanjen je manjak prihoda za prijenos u 2016. na 3.357.141,78 kuna – objasnila je pročelnica Žižić.
Vijećnik Mario Jaman (SDP) – Upitao je da li je taj višak pokriven od prodaje zemljišta od strane Grada? Vijećniku Jamanu odgovorila je pročelnica Žižić – Zakon nam nalaže, da koliko imovine prodamo najmanje toliko imovine moramo otkupiti. I ne možemo ta sredstva koristiti za tekuće rashode – objasnila je Žižić.
Vijećnici su većinom glasova usvojili Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2015. godinu uz dva protiv.


Ad 4.) Gradonačelnik Blaženko Boban iznio je pred solinske gradske vijećnike Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2015. godine – prosinac 2015. godine.
Gradonačelnik je izložio Izvješće o radu svih upravnih odjela Grada Solina. Naglasivši novinu kako se uskoro uvodi Prometno redarstvo na području Grada.

Vijećnik Mario Jaman (SDP) kazao je kako Izviješće uredno i koncizno. – Ali dao bih zamjerku na točku Izvješća kod komunalnog redarstva. Naime, prolaskom kroz ulice Put Majdana, Put mira i marka Marulića nailazimo na niz olupina, starih automobila. Htio bih upozoriti na taj nemar-kazao je Jaman.
Vijećnik Vjeran Dragičević (SDP) kazao je kako je vidno dobro napravljeno Izvješće uz naznaku kako uvijek „Može bolje“ .
Gradski vijećnici su točku prihvatili s većinom glasova, dva protiv.

Ad 5. i Ad 6.) Pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanja Samardžija objasnila je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu kojega su vijećnici jednoglasno prihvatili.
- Riječ je o Programu koji obuhvaća djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javne rasvjete i vatrogasne djelatnosti.
- Sveukupno je utrošeno za održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini, od planiranih 10.396.000,00 kuna, 10.028.097,72 kuna- kazala je Samardžić.

Pročelnica Samardžija iznijela je i Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu
- Spomenutim programom obuhvaćeno je građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture od javnih površina, nerazvrstanih cesta (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda), javna rasvjeta, groblja – kazala je u svom uvodu pročelnica Samardžija – Glede građenja javnih površina od planiranih 3.285.000,00 ostvareno je 1.852.267,30 kuna, kod građenja nerazvrstanih cesta planirano je ukupno 5.720.000,00 kuna, a ostvareno je 5.162,514,12 kuna, kod javne rasvjete od planiranih 164.000,00 ostvareno je 134.261,76 kuna. Glede groblja, a koja se tiču izgradnje prema programu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti od planiranih 41.000,00 kuna ostvareno je 40.390,41 kuna. Sveukupno za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu od planiranih 9.210.000,00 kuna ostvareno je 7.189.433,59 kuna – objasnila je pročelnica Sanja Samardžija.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 7.) Pročelnica Samardžić objasnila je i slijedeću točku dnevnoga reda 25. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina pod nazivom Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "Kod Groblja" u Mravincima.
- DPU Kod groblja u Mravincima donesen je u travnju 2000. godine, a do danas je mijenjan tri puta. Osnovni razlozi za pokretanje ovih Izmjena i dopuna su korekcija Plana parcelacije radi usklađenja sa stanjem na terenu i vlasničkim odnosima na česticama. Također zbog rješavanja raskrižja Ulice Braće Radić i Gajeve u Mravincima i zbog usklađenja odredb – objasnila je Samardžija.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 8.) Jednoglasno je prihvaćena i slijedeća točka dnevnoga reda koju je također objasnila pročelnica Sanja Samardžija pod nazivom Odluka o ustanovljenju površine izvan lovišta na području Grada Solina. Ovom Odlukom ustanovljeno je površina izvan lovišta te njene granice, a granice će biti obilježene odgovarajućim tablama koje će biti postavljene na adekvatnim lokacijama.

Ad 9.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Zaključak o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina na 2015. godinu, kojega je također objasnila pročelnica Samardžić.
Naime, jedinice lokalne samouprave po Zakonu dostavljaju do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave.

Ad 10.) Pročelnik Upravnoga odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić predstavio je vijećnicima Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Solina od 2016.g. do 2019. godine.
- Sustava civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske kojima se uređuje prava i obveze sudionika ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucija i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša – objasnio je Bilandžić.
Točka je jednoglasno prihvaćena.

Ad 11.) Upravitelj Vlastitoga pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Ante Parčina objasnio je Odluku o izgradnji grobnog polja "Novi dio groblja Solin 1. a. faza" i utvrđivanje cijena prava korištenja obiteljskih grobnica.
Točka je jednoglasno prihvaćena.


Ad 12.) Pročelnik Upravnoga odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić izložio je Zaključak o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Solina za razdoblje od 2016.g. - 2020. godine, kojega su vijećnici jednoglasno prihvatili.
- Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Solina određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada, a s njom se želi osigurati ekonomsko svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama – objasnio je Ljubičić.

Ad 13.) Pročelnik Ljubičić objasnio je i Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.
- Riječ je o Zakonu koji propisuje do kojega iznosa u postotku do 0,5% ivornih proračunskih sredstava može raspolagati gradonačelnik a iznosom iznad navedenoga raspolaže i odluke donosi Gradsko vijeće –kazao je Ljubičić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 14.) Jednoglasno je prihvaćen Zaključak o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin, kojega je Gradskom vijeću dostavilo Upravno vijeće ove Javne ustanove.

Ad 15. i Ad 16.) Većinom glasova uz jedan suzdržani vijećnici su prihvatili Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin kao i Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.

Radojka Bućan

 

 

Pročitano 3207 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr