Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 16 Veljača 2016 11:59

24. sjednica Gradskoga vijeća grada Solina

Dana 9. veljače 2016. godine održana je 24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina, Renato Prkić, dipl.ing.

Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić utvrdio je da je na sjednici nazočno 19 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

D N E V N I  R E D:
- Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2016. godinu
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
4. Prijedlog Odluke o produljenju obračuna i naplate naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta
5. Prijedlog Odluke o određivanju poslovnih prostora u kojima se mogu obavljati određene djelatnosti
6. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
8. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Solina
9. Prijedlog Zaključka o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin
10. Prijedlog Zaključka o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin – Solin
12. Prijedlog Zaključak o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Retro centar - prijatelj nade Solin.

Ad 1.) Ravnateljica Gradske knjižnice Solin Karmen Borković pred gradske vijećnike na 24. sjednici Gradskog vijeća iznijela je Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu.
- U Izviješću Gradske knjižnice Solin za 2015. prikazan je sažetak djelovanja Knjižnice u Gradu Solinu i njen značaj kao kulturnog, obrazovnog i društvenog središta – kazala je u svom uvodu Borković – U središtu našega rada poticanje čitanja, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnika prema njihovim potrebama i zahtjevima. Gradske knjižnica sadrži tri ogranka, Knjižnica je u 2015. nabavila i stručno obradila 2533 knjižničnih jedinica, što je u odnosu na prethodnu godinu rast nabavljene građe. Izvori financirana nabave i vrijednosti nabavljene knjižne građe u 2015. su Ministarstvo kulture, Grad Solin, otkup Ministarstva kulture, darovana građa i vlastita sredstva ukupno iznos od 225.095,46 kuna – kazala je Borković te nadodala – Tijekom 2015. bilo je aktivno 1781 korisnik, što je porast od +297 korisnika u odnosu na 2014. kada je bilo 1483 korisnika. Ovaj porast je rezultat organiziranih akcija besplatnog upisa učenika u prve razrede osnovnih škola s područja Solina i Klisa, studenata i umirovljenika, zatim otvaranja novoga prostora Knjižnica i ponovnog aktiviranja Ogranka Vranjic koji je dvije godine bio zatvoren zbog adaptacije i saniranja posljedica poplave.
- Zaključujem kako je vidljiv aktivan rad Knjižnice – kazala je ravnateljica Krmen Borković također primamo pozitivne odjeke u javnosti na niz akcija koje radimo – Htjela bih naglasiti kako je zadovoljstvo vidjeti punu Knjižnicu a i kada vam kolege daju pohvalu – zaključila je Borković

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prvu točku dnevnoga reda 24. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina.

Ad 2.) Drugu točku dnevnoga reda pod nazivom Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2016. godinu objasnila je pročelnica Upravnoga odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.
- U proračunu grada Solina za 2016. godinu za financiranje političkih stranaka osigurano je 100.000 kuna, a raspoređuje se svakoj stranci srazmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća s tim da svakoj vijećnici (kao pripadnici podzastupljenog spola) pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku – kazala je Žižić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 3.) Pročelnica Žižić iznijela je i slijedeću točku dnevnoga reda, Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
- Naime, u Odluci o komunalnom doprinosu ne postoji izdvojena kategorija koja bi obuhvaćala jednostavne zgrade za obavljanje gospodarske, poljoprivredne i druge namjene. Radi se u naravi o malim gospodarskim ili poljoprivrednim građevinama koje se u pravilu nalaze uz obiteljske kuće ili na površinama koje se koriste u poljoprivrednu svrhu – objasnila je pročelnica Žižić te nadodala kako shodno tome da se za navedene građevine utvrdi jedinična vrijednost komunalnog doprinosa od 20 kn/m3.

Vjeran Dragičević (SDP) – Klub vijećnika SDP-a se protivi ovoj Odluci – kazao je Dragičević - Obrazloženje je kako ne želimo da se ova Odluka o iznosu od 20 kn/m3 generalizira u smislu da postoje određeni cenzusi ovisno o kućnim primanja za obiteljska gospodarstva – kazao je Dragićević.

Vijećniku Dragičeviću odgovorila je pročelnica Tihana Žižić – Do sada se naša Odluka odnosila na plaćanje u iznosu od 80 kuna po m3, a sada smanjujemo ovom Odlukom plaćanje na 20 kuna po m3 s tim da imamo na tih 20 kn/m3 smanjenje od 20% ako se ta građevina ne nalazi u području centra Solina, ako nema kanalizaciju opet ide smanjenje na 20% i ako imamo jednokratno plaćanje dobiva se smanjenje na 15% -odgovorila je Žižić.

Vijećnici su točku prihvatili većinom glasova uz 4 protiv.

Ad 4.) Prijedlog Odluke o produljenju obračuna i naplate naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta objasnio je pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove i tajnik Grada Ante Ljubičić.
- Riječ je o Odluci o produljenju obračuna i naplate naknade za razvoj za realizaciju Eko projekta do 31. prosinca 2023. godine u visini postojećeg iznosa naknade od 2,5 kune po metru kubnome isporučene vodne usluge – objasnio je u svom uvodu pročelnik Ljubičić te dodao - Riječ je o projektima na sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja za cijelu Aglomeraciju Split - Solin i Kaštela-Togir.Na području našega Grada predviđena je izgradnja kanalizacijskog dijela naselja Kučine sa crpnom stanicom Podine-Franina, kanalizacija područja Bunje s crpnom stanicom Bunje i sanacija dijela kanalizacijske mreže Vranjica – objasnio je Ljubičić.
Vijećnici su točku prihvatili jednoglasno.

Ad 5. i 6.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Odluku o određivanju poslovnih prostora u kojima se mogu obavljati određene djelatnosti i šestu točku koja se odnosi na usklađivanje s prethodnom pod nazivom Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.
- Naime, Zakonom je propisano da gradska vijeća svojom Odlukom mogu propisati da se poslovni prostori u zgradama, a koja su u vlasništvu Grada i koja se nalaze u određenim ulicama, dijelovima ulica ili na određenim trgovima, mogu koristiti za obavljanje samo određenih djelatnosti. S obzirom na specifičnost Grada Solina i mali broj prostora koje koriste političke stranke, odnosno razne udruge, Grad Solin je sukladno Zakonu dužan raspisati javne natječaje za davanje u zakup svih poslovnih prostora koje koriste političke stranke odnosno udruge na području Grada. Kako se političke stranke i određene udruge već nalaze u određenim prostorima, a da bi zadovoljili zakonsku normu javnog natječaja potrebno je donijeti predloženu Odluku – kazao je Ljubičić.

Ad 7.) Solinski vijećnici su većinom glasova uz četiri protiv prihvatili Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina, a koju je obrazlagao pročelnik Ante Ljubičić.

Ad 8.) Pročelnik Ljubičić vijećnicima je obrazložio i slijedeću točku dnevnoga reda 24. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina, Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Solina.
Pravilnikom se utvrđuju uvjeti kojom Grad Solin ispunjava svoju obvezu omogućavanja pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava na pristup njima.
Usvojen je i amandman vijećnika SDP-a, da se zbog kategorije građana koji nemaju informatičku osnovu pismenosti ili pristup internetu, prilikom donošenja strateških i drugih planskih dokumenata grada Solina kada se utječe na interese građana, javnost osim na internetu upozna i putem javne tribine.
Novi Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Solina usvojen je jednoglasno.

Ad 9. i Ad 10.) Ove dvije točke odnosile su se na Prijedlog Zaključka o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin.
Obje točke je objasnio pročelnik Ljubičić – Prvo zemljište označeno kao č.zem. 6685/24 u površini od 25m2 K.O. Solinu naravi je dio dvorišta obiteljske kuće anagrafske oznake Fra Grge Martića 3 i predstavlja dio buduće građevinske čestice, a što razvidno iz Rješenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave Solin. Opisana nekretnina je nastala od č.zem. 6685/12 K.O. solin koja predstavlja nekategoriziranu cestu odnosno javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Solina, a kako se ista više ne koristi kao javno dobro potrebno je izmijeniti status zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa - objasnio je pročelnik Ljubičić prvu točku – Kod druge točke riječ je o zemljištu označeno kao č.zem. 6647/2 u površini od 34m2 K.O. Solinu naravi je dio dvorišta obiteljske kuće anagrafske oznake Braće Katića 22 i predstavlja dio buduće građevinske čestice, a što razvidno iz Rješenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave Solin. I isto je riječ o potrebi izmijene statusa zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa –objasnio je Ljubičić.
Vijećnici su većinom glasova uz četiri protiv prihvatili ove dvije točke dnevnoga reda.

Ad 11.) Pretposljednja točka bila je Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin – Solin, a koju je objasnio Pročelnik Ante Ljubičić.
- Ovim Rješenjem Špiro Žižić imenuje se privremenim ravnateljem Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 12.) Zaključak o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Retro centar - prijatelj nade Solin.
Vijećnici su jednoglasno usvojili i Zaključak o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za humanitarnu udrugu Reto centar – prijatelji nade, i to za 80 posto.

Radojka Bućan

 

 

 

Pročitano 3006 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr