Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 04 Veljača 2016 14:06

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Referent, prometni redar

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom

Klasa: 112-02/16-01/01
Ur.broj: 2180/1-04-01-16-2
Solin, 1. veljače 2016.godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Pročelnice Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom. Klasa: 112-02/16-01/01 , Ur.broj: 2180/1-04-01-16-1, od 1. veljače 2016. g, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. Referent- prometni redar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Posebni uvjeti:
- IV stupanj stručne spreme prometnog usmjerenja/prometni tehničar
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- poznavanje rada na računalu
- stručna osposobljenost za poslove prometnog redara

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja istog u zakonskom roku, kao i osobe koje nisu osposobljene za poslove prometnog redarstva uz obvezu polaganja istog po posebnom propisu

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

  • kratki životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i preslika domovnice)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
  • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika)
  • ako kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe)
  • kandidati koji imaju dokaz o osposobljenosti za poslove prometnog redara prilažu dokaz (preslika)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

PRAVNI IZVORI

za pripremu kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za
radno mjesto prometni redar u Odsjeku za komunalno redarstvo,
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom
Grada Solina

Ustav Republike Hrvatske

(Narodne novine RH br. 90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Z a k o n i:

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09);
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pr. Tekst);
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine RH br. 67/08, 48/10, 74/11,80/13, 158/13, 92/14,64/15)
Prekršajni zakon (izvod-od čl. 228 do 245), Narodne novine RH br. 107/07, 39/13 i 157/13;
- Zakon o cestama (izvod – od čl. 2 do čl. 7), Narodne novine RH br. 84/11, 22/13, 148/13,
92/14

U r e d b e:

Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 7/09);

G r a d s k e  o d l u k e:

Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik grada Solina br. 02/13).
Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik grada Solina br. 11/12);
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Opis poslova i podaci o plaći:

Kontrola provedbe propisa o komunalnom redu; poduzimanje propisanih mjera temeljem zakona i akata Grada; obilazak terena, prijem stanaka te ostali poslovi po nalogu pročelnika.

Plaća zaposlenika iznosi približno 4.000,00 kn neto (izračun za osobe bez prethodno ostvarenog staža osiguranja i olakšica za uzdržavane članove obitelji)

POVJRENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Pročitano 3674 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr