Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 05 Veljača 2016 14:05

Najava 24. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina

Dana 9. veljače 2016. godine (utorak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

- Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2016. godinu
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
4. Prijedlog Odluke o produljenju obračuna i naplate naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta
5. Prijedlog Odluke o određivanju poslovnih prostora u kojima se mogu obavljati određene djelatnosti
6. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
8. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Solina
9. Prijedlog Zaključka o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin
10. Prijedlog Zaključka o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin - Solin

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. v.r.

 

 

Pročitano 2835 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr