Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 29 Prosinac 2015 11:13

23. sjednica Gradskoga vijeća grada Solina

Dana 22. prosinca 2015. godine održana je 23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina, Renato Prkić, dipl.ing.

Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

D N E V N I   R E D:

1.         Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2015. godinu

2.         Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu

3.         Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu

4.         Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2015. godinu

5.         Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2015. godinu

6.         Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne  skrbi Grada Solina za 2015. godinu

7.         Prijedlog Odluke  o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina

8.         Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Solin te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Solina.

9.         Prijedlog Odluke o upravljanju novosagrađenim gradskim pomoćnim igralištem u Vranjicu

10.       Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

                                              

Ad 1.) Solinskim gradskim vijećnicima Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2015. godinu iznijela je pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.

-         Na temelju podataka o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Solina za prvih jedanaest mjeseci ove godine, te procjene ostvarenja do kraja godine, razvidno je da pojedine vrste prihoda treba povećati ili smanjiti u odnosu na plan. Ukupni prihodi smanjuju se za 3.000.000 kuna i nakon smanjenja iznose 115.284.000 kuna – kazala je Žižić te dodala kako se najviše smanjuju prihodi od prodaje zemljišta i to za 2.514.000 kuna. – Naime, prodaja zemljišta u tupinolomu, a za koje je Gradsko vijeće odobrilo raspisivanje natječaja realizirat će se u siječnju 2016., a ne kako je bilo planirano u prosincu 2015.. Također i primici od kredita smanjuju se za 900.000  kuna , budući će planirana sredstva kredita za Kulturno-informativni centar Salona, a koja su trebala biti uplaćena u ovoj godini, povući od banke tek u slijedećoj 2016..-objasnila je pročelnica Žižić – Glede rashoda konsolidiranog proračuna oni se smanjuju za 3.000.000 i nakon smanjenja iznose 106.164.000 kuna, a najviše se smanjuju u odnosu na plan kod kupnje i gradnje imovine(investicije) i to za 4.614.000 kuna jer će dio investicija planiranih u 2015. realizirati samo djelomično,  a njihov završetak očekuje se početkom 2016..

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je vijeće  većinom glasova uz 2 glasa protiv prihvatilo prvu točku dnevnoga reda 23. sjednice Gradskoga vijeća Solin.

Ad 2.) Pročelnica Sanja Samardžija iznijela je Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu.

-         Program se odnosi na izgradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada za 2015., a to su javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta i groblja s troškovima za gradnju objekata i uređenja, te iskaz financiranja sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima – objasnila je Samardžić – Tako za građenje javnih površina osigurat će se ukupno 3.285.000 kuna. Kod građenja nerazvrstanih cesta osigurat će se potrebna financijska sredstva u iznosu od 5.720.000 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, sredstava kredita, sredstava Županijske uprave za ceste Split i sredstva od prodaje zemljišta.Glede javne rasvjete Grad bi za 2015. trebao izdvojiti 160.000 kuna, a za groblja 41.000 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa –objasnila je Samardžija i dodala kako sveukupno za izgradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. novi plan financiranja iznosi 9.207.000 kuna.

Točka je prihvaćena većinom glasova uz 2 glasa suzdržana.

Ad 3.) Samardžija je objasnila i Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu.

-         Riječ je o izmjenama i dopunama programa održavanju komunalne infrastrukture na području Grada za 2015. misleći na odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete i vatrogasne djelatnosti. Ukupni troškovi za 2015. godinu iznose 10.444.000 kuna – objasnila je Samardžija.

Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 4.) Pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić objasnio je solinskim gradskim vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2015. godinu.

-         Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Upravni odjela za javne djelatnosti Grada Solina utvrdio je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2015. i dužno ga je predstaviti Vijeću – objasnio je Bilandžić.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2015. godinu.

Ad 5.) Pročelnik Bilandžić isto tako vijećnicima je iznio i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2015. godinu

-         Isto tako temeljem Zakona o sportu, Upravni odjela za javne djelatnosti Grada Solina utvrdio je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2015. i dužno ga je predstaviti Vijeću – objasnio je Bilandžić -  Sredstva namijenjena solinskom sportu ovim Planom iznose u 2015. 6.050.000 kuna – obrazložio je Bilandžić, a koje je Vijeće jednoglasno donijelo.

Ad 6.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne  skrbi Grada Solina za 2015. godinu također je obrazložio pročelnik Upravnoga odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić.

- Grad Solin za 2015. za socijalnu zaštitu djece i mladih a koje obuhvaća mjere koje su namijenjene obiteljima koje skrbe o djeci i mladima iznose ukupno 2.288.400 kuna. Za socijalnu zaštitu pojedinca i obitelji, a koje obuhvaća mjere aktivnosti usmjerene na prevladavanje teške socijalne i materijalne situacije u kojoj su se zatekli pojedinci ili obitelji u 2015. ovom Odlukom izdvaja 1.465.000 kuna. Glede socijalne zaštite za građane starije dobi i njihovoga unaprijeđenija kvalitete života Grad u 2015. izdvaja 2.124.600 kuna. Također za udruge i ustanove u sustavu socijalne skrbi izdvaja ukupno 909.000 kuna. Što sveukupno u Planu iznosi 6.787.00 kuna – objasnio je pročelnik Bilandžić.

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa socijalne  skrbi Grada Solina za 2015. godinu.

Ad 7.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i slijedeću točku dnevnoga reda 23. sjednice Gradskoga vijeća pod nazivom Prijedlog Odluke  o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina. Riječ je o amandmanu na proračun s 22. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina gdje je predloženo u ime vijećnika HDZ-a i koalicijskih partnera uvođenje stavke iz koje bi se obiteljima s pet i više djece pomagalo s 500 kuna mjesečno.

-         Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Solina obuhvaća se mjera Pomoći obiteljima sa pet i više djece, a potreba za njom je sve prisutnija, zbog ekonomskih i socijalnih životnih prilika naših građana koji imaju obitelj sa pet i više djece – objasnio je Bilandžić.

Ad 8.) Na 23. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su jednoglasno prihvatili i Odluku o usklađenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Solin te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Solina, a koju je također obrazložio pročelnik Bilandžić.

Ad 9.) Zamjenik gradonačelnika Grada Solina Dalibor Ninčević, solinskim vijećnicima je objasnio Odluku o upravljanju novosagrađenim gradskim pomoćnim igralištem u Vranjicu.

-         Ovom Odlukom Gradsko vijeće grada Solina utvrđuje da je novosagrađeno pomoćno igralište u Vranjicu, vlasništvo Grada Solina, a kao oblik upravljanja držimo da se isto treba dati na upravljanje Solinskoj zajednici sportova koja je krovna organizacija koja brine za sport u Gradu Solinu- objasnio je Ninčević.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo devetu točku dnevnoga reda 23. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina.

Ad 10.) Posljednju točku dnevnoga reda obrazložio je upravitelj Vlastitoga pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Ante Parčina, Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti.

-         Vlastitoga pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti proširio je opseg svog djelovanja tako da obavlja i poslove održavanja i upravljanja gradskim sportskim objektima a u koje spadaju gradske sportske dvorane, nogometna igrališta, mali sportski tereni te dječja igrališta – objasnio je Pračina – zbog toga tražimo promjenu prijašnje Odluke te da se doda i ova nova stavka – zaključio je Parčina.

Vijećnici su većinom glasova uz dva glasa suzdržana prihvatilo i posljednju točku dnevnoga reda 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina.

Radojka Bućan

 Vijećnička pitanja

-       Martin Andabak

(1) U MO Rupotina  prije više godina uređeno je boćalište ali je trenutno u lošem stanju pošto su prilazni putovi zarasli a također i protupožarni put. Može li Grad to urediti u dogovoru s Hrvatskim šumama uz naknadni zahtjev za refundacijom troškova?

Na pitanje odgovara Blaženko Boban.  

-    Dolores Jaman

(1) Na postavljeno pitanje o nastavku radova na izgradnji područne škole u Ninčevićima odgovoreno mi je na jednoj od sjednica da se radovi nastavljaju a u Splitsko dalmatinskoj županiji je rečeno da se zbog kašnjenja radova sredstva preusmjeravaju za druge škole na području Županije – znači li to prolongiranje izgradnje naše škole?

(2) Na prošloj sjednici Gradskog vijeća je izmijenjena Odluka o komunalnoj naknadi te je ukinuto oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za škole. Obzirom na financijsku situaciju u osnovnom školstvu – hoće li ta sredstva  financirati Županija kao osnivač ili će se to naknaditi iz sredstava škola?

Na 1. i 2. pitanje odgovara gosp. Renato Prkić a na 2. dodatni odgovor daje Blaženko Boban.

-   Renato Prkić

(1) Na križanju ulice Marka Marulića i ulice Hrvatskih branitelja postoji problem privatne kuće koja dijelom zadire u prometnicu - Što Grad kani poduzeti na rješavanju problema posebno iz razloga sigurnosti u prometu?

            (2) Je li došlo rješenje Državne geodetske uprave za ulicu Hrvatskih branitelja i ostale novoimenovane ulice na području grada Solina?

Na pitanje 1. i 2. pitanje odgovara Ante Ljubičić najavljujući da će se do iduće sjednice podrobnije ispitati problem kuće u ulici Marka Marulića i o istom izvijestiti Vijeće.

Pročitano 3517 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr