Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 14 Prosinac 2015 12:40

22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina

Dana 9. prosinca 2015. godine održana je 22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina, Renato Prkić, dipl.ing.
Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić utvrdio je da je na sjednici nazočno 18 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
2. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu
5. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu
6. Prijedlog Zaključka o Programu rada Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin za pedagošku 2015./2016. godinu
7. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "ARAPOVAC I"
8. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "BILANKUŠA"
9. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "KULA"
10. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU-a "Kod groblja" u Mravincima
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
12. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
13. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
14. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
15. Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Solina
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Solina
18. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin-Solin

Ad 1.) Pročelnica Upravnoga odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić pred solinske gradske vijećnike iznijela je prvu točku dnevnoga reda 22. sjednice Gradskoga vijeća pod nazivom Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.
- Ovom izmjenom Odluke o komunalnoj naknadi omogućit će se Gradu da izvrši zaduženje komunalne naknade za prostore u kojima se obavljaju djelatnosti osnovnoškolskog odgoja i djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite u vlasništvu Države i Županije – objasnila je Žižić i dodala kako godišnji iznos zaduženja navedenih prostora iznosi 600.000 kuna.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad 2.) Pročelnica Žižić objasnila je i drugu točku dnevnoga reda pod nazivom Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.
- Proračun Grada Solina je konsolidirani, naime, uz prihode i rashode Grada Solina uključuje prihode i rashode ustanova uključenih u Gradsku riznicu a to se odnosi na DV Cvrčak Solin i Gradsku knjižnicu Solin. Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji. Tako sveukupno plan proračuna i to konsolidirani prihodi za 2016. godinu Grada Solina iznosi 98.685.000 kuna, a njegova projekcija u 2017.godinu 99.869.000 kuna, dok ona u 2018. godini iznosi 101.367.000 kuna – objasnila je Žižić i nadodala – Htjela bih objasniti da se Proračun sastoji od tri dijela Općeg i Posebnog te Plana razvojnih programa. Naime, Opći dio čini Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja/financiranja, dok Posebni dio iskazuje rashode i izdatke proračunskih korisnika raspoređene u programe. Plan razvojnih programa povezuje ciljeve i mjere razvoja Grada Solina utvrđene u strateškom planu njegovog razvoja s Proračunom. To je važno zbog korištenja fondova EU, s obzirom da projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima – objasnila je Žižić - Gledajući samo 2016. godinu i Konsolidirani proračun u iznosu od 98.685.000 kuna od toga iznosa treba objasniti da prihodi Grada Solina su 89.782.000 kuna, prihodi DV Cvrčak 8.586.000 kuna, a prihodi Gradske knjižnice Solin 317.000 kuna – kazala je Žižić.
- Prihodi Grada u 2016. manji su od planiranih prihoda 2015. godine za 19.009.000 kuna ili za 17,47%. Naime, u 2015. Grad je imao značajno povećanje prihoda s dvije osnove koje se u 2016. godini neće ponoviti. U 2016. očekujemo povećanje prihoda kod računa pod Komunalni doprinos i naknade u iznosu od 2.578.000 kuna. Razlog povećanja je ukidanje oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za objekte u vlasništvu Države i Županije te očekivanje uplate komunalnog doprinosa za hotel na ulazu u Salonu i za legalizaciju objekta Petason-a d.o.o. Također očekujemo povećanje kod subjekata unutar općeg proračuna za 1.660.000 kuna također planirana je pomoć i od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta i pomoć ŽUC-a za rekonstrukciju cesta. Nadalje,prihodi DV Cvrčak u 2016. manji su od planiranih prihoda u 2015. za 664.000 kuna jer je DV Cvrčak naplatio dug za plaće od Općina Klis, Muć i Dugopolje iz 2014., te sva potraživanja za plaće u 2015.. U 2016. uprihodit će samo sredstva za plaće 2016. godine. Prihodi Gradske knjižnice u 2016. veći su od planiranih prihoda u 2015. za 74.000 kuna prvenstveno zbog toga jer su planirane veće pomoći iz Državnog proračuna za nabavu knjiga i računalne opreme – objasnila je prihodovnu stranu Proračuna Grada Solina pročelnica Žižić.
- Što se tiče rashoda konsolidiranoga Proračuna Grada za 2016. godinu planirani su na način da budu manji od planiranih prihoda za 4.500.000 kuna odnosno za iznos procijenjenog manjka na dan 31. prosinca 2015.. Dakle ukupni rashodi iznose 94.185.000 kuna – objasnila je Žižić.
Vijećnicima se obratio i gradonačelnik Grada Solina Blaženko Boban kazavši – Ovo je realan i investicijski proračun. Najveći dio sredstava, 22 milijuna kuna upravo odlazi na investicije, dok preko 6,5 milijuna kuna Grad odvaja za socijalno potrebite – kazao je gradonačelnik Boban dodavši kako se zahvaljuje solinskim vijećnicima na potpori i suradnji kroz 2015..

Nadalje vijećnik Luka Vuković (HDZ) predložio je u ime vijećnika HDZ-a i koalicijskih partnera amandman na proračun. Riječ je o uvođenju stavke iz koje bi se obiteljima s pet i više djece pomagalo s 500 kuna mjesečno.
- Na području našega Grada trenutno živi tridesetak obitelji s petero i više djece, stoga po našem proračunu Grad bi trebao osigurati oko 180.000 kuna proračunskih sredstava – kazao je Vuković.
Ovaj amandman je jednoglasno prihvaćen , a sredstva za njegovu realizaciju osigurat će se preraspodjelom sredstava unutar proračuna.

Mario Jaman (SDP) – U ime SDP Grada Solina ne podupirem ovaj proračun. Kroz proračun je vidljivo da Grad 4,5 milijuna kuna duga prebacuje u 2016. –kazao je Jaman.
Pročelnica Žižić odgovorila je vijećniku Jamanu – Minus u proračunu, ako je manji oko 20% od prihoda, a da naglasim naš je 5%, jest u današnjoj situaciji po mišljenju Ministarstva financija vrlo dobar, te se Grad smatra pozitivnim.
Vijećnici su drugu točku dnevnog reda prihvatili većinom glasova uz jedan glas protiv.

Ad 3.) O Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu izvijestila je pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Sanja Samrdžija.
- Program se odnosi na izgradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada za 2016., a to su javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta i groblja s procjenom troškova za gradnju objekata i uređenja, te iskaz financiranja sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima – objasnila je Samardžić – Tako za građenje javnih površina Grad bi trebao osigurati ukupno 8.731.000 kuna. Kod građenja nerazvrstanih cesta potrebna financijska sredstva iznose 6.777.000 kuna, od toga izdvajamo 1.400.000 kuna za spojnu cestu Put mira-Matoševa.Glede javne rasvjete Grad bi u 2016. izdvojio 310.000 kuna, a za groblja 2.050.000 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 4.) Pročelnica Samardžija objasnila je i slijedeću točku dnevnoga reda 22. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina pod nazivom Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu.
- Riječ je o održavanju komunalne infrastrukture na području Grada za 2016. misleći na odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete i vatrogasne djelatnosti. Ukupni troškovi za 2016. godinu iznosili bi 8.981.000 kuna – objasnila je Samardžija.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 5.) Ravnateljica Gradske knjižnice Solin Karmen Borković solinskim gradskim vijećnicima predstavila je Program rada Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu.
- Novost kod Programa rada Gradske knjižnice u slijedećoj 2016. jest novi prostor Teatrina koji otvara nove mogućnosti prihoda a to su davanje prostora u najam u svrhu raznih sastanaka, savjetovanja i manjih skupova, prezentacija i sl. Najam prostora bi iznosio 1.000 kuna dnevno što je regulirano Uvjetima korištenja i cijenom najma Teatrina te Pravilima Knjižnice. Nadalje Plan prihoda Knižnice za 2016. sveukupno bi iznosio 2.464.000 kuna, koliko i rashodi .
Točka je prihvaćena većinom glasova uz jedna suzdržan.

Ad 6.) Ravnatelj DV Cvrčak Davor Mikas objasnio je Program rada Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin za pedagošku 2015./2016. godinu.
- DV Cvrčak sadrži 14 dječjih vrtića, odnosno kuća smještenih na području grada Solina i općina Klis, Dugopolje i Muć. U općini Klis nalaze se dva vrtića, općina Dugopolje ima jedan vrtić i Muć jedan, ostale vrtićke kuće nalaze se na području grada Solina. – kazao je u svom uvodu ravnatelj Mikas, koji je naglasio kako već tradicionalno DV Cvrčak provodi programe koji su prepoznati ne samo u Solinu već i na regionalnom našem područu, a riječ je o kulturnim manifestacijama, sportskim i edukativnim.
Nakon pregleda Programa rada DV Cvrčak za pedagošku 2015./2016. godinu vijećnici su ga prihvatili s većinom glasova uz jedan suzdržan.

Ad 7.) Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "Arapovac I" iznijela je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Sanja Samardžija.
- Osnovni razlog pokretanja postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna DPU-a, bili su usklađenje važećeg plana sa u međuvremenu nastalim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Solina i GUP-a Solina, te potrebama za manjom korekcijom plana parcelacije radi usklađenja sa stanjem na terenu – objasnila je pročelnica Samardžija.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 8.) Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "Bilankuša" također je objasnila pročelnica Samardžija.
- I ovdje je osnovni razlog pokretanja postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna DPU-a, bila potreba za korekcijom Plana parcelacije radi usklađenja sa stanjem na terenu i vlasničkim odnosima, dijeljenjem čestica planske oznake 17 na dvije građevne čestice, te usklađenja sa u međuvremenu donesenim Izmjenama i dopunama GUP-a Solina – objasnila je Samardžija.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 9.) Pročelnica Samardžija objasnila je i Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a „Kula". – Naime, DPU Kula donijet je 2009. temeljem tada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Izrada Izmjena i dopuna DPU Kula započeta je na temelju Odluke Gradskog vijeća grada Solina još u lipnju 2015., a osnovni razlog pokretanja postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna DPU-a, bila potreba za manjom korekcijom Plana parcelacije u svrhu usklađenja sa stanjem na terenu i vlasničkim odnosima, te usklađenja sa donesenim Izmjenama i dopunama GUP-a Solina – objasnila je Samardžija
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 10.) Pročelnica Samardžija objasnila je i Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU-a "Kod groblja" u Mravincima.
- Također je riječ o potrebama za manjim korekcijama Plana parcelacije u svrhu usklađenja sa stanjem na terenu i vlasničkim odnosima, ali i zbog stavljanja izvan snage dijela obuhvata DPU-a, radi omogućavanja slobodnog rješenja prometnog raskrižja Gajeva ulica i Ulica Braće Radić. Isto tako izmjena je potrebna zbog preparcelacije dijela površine nekih čestica zbog omogućavanja planiranja izgradnje građevina mješovite, pretežno stambene namjene, te zbog usklađivanja s GUP-om Grada Solina-objasnila je Samardžić.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 11.) Pročelnik Upravnoga odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić objasnio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina.
- Riječ je o izmjeni naziva službe, naime, iza riječi „komunalno redarstvo“ dodaje se zarez i riječ „prometno redarstvo“ –objasnio je Ljubičić, te je ovim zaključeno kako će se u Gradu krenuti s formiranjem Prometnog redarstva koje će biti zaduženo za nadzor i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkirnih vozila, praćenja stanja sigurnosti prometa na solinskim cestama u suradnji s Policijskom postajom Solin.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 12.) Jednoglasno je prihvaćena i slijedeća točka dnevnog reda 22. sjednice koji je iznio i objasnio pročelnik Ljubičić pod nazivom Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin.
- Riječ je o zemljištu smještenom u tupinolomu na padinama Kozjaka,a koji je omeđen već zemljištima u vlasništvu tvrtke Cemex.

Ad 13.) Ljubičić je također objasnio i Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin.
- Ovdje je riječ o zemljištu koji se nalazi u samoj blizini terena na kojem je u izgradnji bazilika na Gospinom otoku. Kako bi se riješio sami pristupni i okolni dio oko bazilike Nadbiskupija nam je uputila dopis sa željom otkupa zemljišta s istočne strane bazilike, koji je zelena površina – objasnio je Ljubičić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili i ovu točku dnevnoga reda.

Ad 14.) Pročelnik Ljubičić objasnio je i Zaključak o kupnji nekretnine smještenoj u K.O. Solin. – Naime, istovremeno će Grad od Nadbiskupije otkupiti 2600 metara četvornih zemljišta na prostoru MO Sveti Kajo, pored samog lokaliteta amfiteatra i pored crkvice SV. Kajo – objasnio je Ljubičić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku, a predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić uputio je poziv Vlastitom komunalnom pogonu grada da se ta zemljišta hortikulturno urede, kao i sva ostala negrađevna zemljišta na području i u vlasništvu Grada, te predložio da s ena njima zasade malsine.

Ad 15.) Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu objasnio je Ljubičić odnosi se na realizaciju čija su sredstva planirana u Proračunu Grada Solina za 2016., a riječ je o planiranoj nabavi iznad 0,5% izvornih proračunskih prihoda a Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano je do kojega iznosa u postotku od 0,5% izvornih sredstava može raspolagati gradonačelnik, a iznosom iznad navedenog raspolaže i odlučuje Gradsko vijeće grada.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 16.) Pročelnik Upravnoga odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić objasnio je solinskim vijećnicima Odluku Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Solina
- Područni ured za zaštitu i spašavanje Split obavijestio je Grad Solin da izvrši zamjenu člana u Stožeru zaštite i spašavanja Grada Solina, na način da umjesto Nataše Nazor Jovović imenuje Željka Šeravića, voditelja Odjela za preventivne i planske poslove u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Split.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 17.) Pročelnik Bilandžić objasnio je i posljednju točku dnevnoga reda 22. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Solina.
- Isto tako Područni ured za zaštitu i spašavanje Split obavijestio je Grad Solin da izvrši izmjenu Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Solina, na način da issta osoba Nataše Nazor Jovović, prestaje biti članica Zapovjedništva –objasnio je Bilandžić.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 18.) Posljednja točka dnevnoga reda 22. sjednice Gradskog vijeća grada Solina, a koju je objasnio pročelnik Ljubičić bila je Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.
- Riječ je o sadašnjem Domu kulture Zvonimir Solin – kazao je u svom uvodu Ljubičić – Ovom Odlukom ustanovljuje se ustanova pod nazivom Zvonimir-Solin, a koja će i dalje raditi i poticati te obavljati kulturne djelatnosti na području našega Grada. Mijenja se pečat i naziv, a djelokrug rada je i dalje isti – objasnio je Ljubičić, a vijećnici su točku prihvatili jednoglasno.

Radojka Bućan

 

 

Pročitano 3040 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr