Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 13 Listopad 2015 14:00

21. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

Dana 7. listopada 2015. godine održana je 21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina, Renato Prkić, dipl.ing.
Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić utvrdio je da je na sjednici nazočno 19 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

DNEVNI RED:
- Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
1. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin za pedagošku 2014./2015..
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o Izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2015. godinu
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu
6. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2015. godinu.
7. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2015. godinu.
8. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2015.godinu.
9. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Solina političkim subjektima koji sudjeluju na izborima
10. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin

Ad 1. i 2.) Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin za pedagošku 2014./2015. i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o Izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak solinske gradske vijećnike izvijestio je ravnatelj Davor Mikas.
- Na području Grada djeluje 14 vrtićkih kuća s ukupno 37 odgojnih skupina – kazao je u svom uvodu ravnatelj Mikas te dodao –DV Cvrčak obuhvaća i općine Klis, Dugopolje i Muć,u općini Klis djeluju tri skupine, u općini Dugopolje također tri i općini Muć jedna odgojna skupina. Sve skupa donosi nam brojku od ukupno 1137 mališana – rekao je Mikas osvrćući se na uvjete rada, na njegu i skrb te odgojno –obrazovni rad dajući naglasak na upise koji su provedeni ove pedagoške godine – Zahvaljujući otvaranju novoga vrtića u MO Priko vode zbrinuli smo veliki broj djece, no još uvijek imamo problema kod jaslične dobne skupine gdje je i ove godine 40-tak djece ostalo neupisano – kazao je Mikas.
Glede Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o Izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak.
- Riječ je o prijedlogu da se trenutni broj pomoćnih radnica s broja 48 poveća na brojku 54 izvršitelja – kazao je Mikas koji je dodatno objasnio povećanje – Nije riječ o zapošljavanjima novih šest djelatnika, trenutno nam je neophodan samo jedan djelatnik i to za centralnu kuhinju, ali će nam ova stavka pomoći kod budućih zapošljavanja i lakšem popunjavanju radnih mjesta – objasnio je Mikas.

Vjeran Dragićević (SDP) naveo je obrazloženje neutemeljenim. – Čitajući ovo obrazloženje dobio sam dojam da je ovaj Zaključak nužan samo za nova zapošljavanja, a da ne navodim da ste prošle godine podigli cijenu vrtićkih usluga – kazao je vijećnik Dragićević.
Ravnatelj Mikas je odgovorio kako su radna mjesta u vrtiću definirana državnim pedagoškim standardom i ovise o samom broju upisane djece, a povećanje cijena usluga podiže se i standard vrtićkih usluga jer se ta sredstva usmjeruju ka uređenju i održavanju postojećih i otvaranju novih vrtićkih kuća.
Obje točka na temu DV Cvrčak usvojene su većinom glasova s četiri glasa protiv.

Ad 3.) Pročelnica Upravnoga odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić solinskim gradskim vijećnicima predstavila je prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Solina za 2015. godinu.
- Rebalans proračuna za 2015. usvojili smo u lipnju mjesecu 2015., no kako je došlo do nekih izmjena potrebno je donijeti novi financijski plan – objasnila je Žižić te navela – Ukupni prihodi konsolidiranoga proračuna (proračuna koji uključuje DV Cvrčak, Gradsku knjižnicu) povećava se za 5, 456 milijuna kuna i sada ukupno iznosi 118,284 milijuna kuna – rekla je pročelnica Žižić – Najviše se u odnosu na plan mijenjaju prihodi od prodaje zemljišta, povećavaju se za 3,219 milijuna kuna jer se očekuje da će Grad prodati oko 17.600 metara četvornih zemljišta u tupinolomu tvrtki Cemexa. Povećavaju se i komunalni doprinosi i naknada za legalizaciju objekata za 1,54 milijuna kuna jer je ubrzan proces rješavanja predmeta. Također povećava se i stavka prodaje građevinskih objekata i to za 202 tisuće kuna jer je Grad sklopio još jedan Ugovor za prodaju poslovnoga prostora u stambenoj poslovnoj zgradi u Mravincima. Vidno je i povećanje u stavci prihoda kod posebnih potreba za 960 tisuća kuna, a riječ je o sredstvima koji je uplatio Hrvatski zavod za zapošljavanje za plaće 45 djelatnika koji su zaposleni na javnim radovima na razdoblje od šest mjeseci – kazala je Žižić – Povećava se i prihod od pomoći ostalih subjekata za 190 tisuća kuna, jer je Županijska uprava za ceste namijenila 250 tisuća kuna pomoći za rekonstrukciju ulica Ante Starćevića i Kneza Trpimira, dok se istovremeno smanjuje pomoć Fonda za zaštitu okoliša namijenjena projektnoj dokumentaciji reciklažnih dvorišta za 60 tisuća kuna – objasnila je prihode pročelnica Žižić te nastavila objašnjenje prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Grada Solina za 2015. godinu kroz rashode – Glede rashoda došlo je do određenih smanjenja u odnosu na plan, a riječ je o činjenici da je Ministarstvo turizma smanjilo planiranu pomoć za projekt Kulturno – informativnoga centra Salona i to s 1,6 milijuna na milijun kuna, dok je Splitsko dalmatinska županija smanjila planiranu pomoć za Vatrogasni dom u Vranjicu za 350 tisuća na 146 tisuća kuna. Prihodi Dječjega vrtića Cvrčak veći su u odnosu na plan za 94 tisuće kuna jer su od općina Klis, Muć i Dugopolje uprihođena sva potraživanja za plaće zaposlenih u toj ustanovi.
Istovremeno s povećanjem prihoda povećana je i rashodovna strana proračuna za isti iznos te ona sada iznosi 109,164 milijuna kuna. Tako su povećani rashodi namijenjeni kupnji i gradnji nefinancijske imovine i to za 2,349 milijuna kuna. Povećana su i sredstva namijenjena Vlastitom komunalnom pogonu za 936 tisuća kuna, a riječ je o prije spomenutim sredstvima HZZ-a koja su namijenjena za plaće djelatnika zaposlenih na javnim radovima. Za program socijalne skrbi predviđeno je još 511 tisuća kuna, od toga 100 tisuća kuna ide na uređenje prostora i nabavu namirnica za socijalnu samoposlugu.

Vijećnica Dolores Jaman (SDP) kazala je kako u ime vijećnika SDP-a iskazuje nezadovoljstvo samim prikazom proračuna koji u sebi nosi činjenično stanje da Grad nastavlja s prodajom nekretnina, prirodnih bogatstava grada. – Zanima me kako ćemo puniti proračun nakon što sve prodamo?! – kazala je Jaman te dodalo kako je zanima zbog čega je Ministarstvo turizma smanjilo sredstva namijenjena KIC-u.

Pročelnica Tihana Žižić objasnila je kako je zemljište koje Grad prodaje tvrtki Cemex u stvari tupinolom s kojim Grad ne može ništa te da su svi prihodi ostvareni prodajom zemljišta usmjereni na povećanje imovine Grada, odnosno ulažu se u kupnju novih objekata. Glede pitanja vezanog za Ministarstvo turizma i Kulturno informativnog centra odgovor je dao gradonačelnik Grada Solina Blaženko Boban naglasivši kako je Ministarstvo zakinulo svojom odlukom Grad jer je sredstva namijenjena ovom projektu avansno dodijelio nekim drugim lokalnim zajednicama te da ne želi ulaziti u razloge takvoga postupka Ministarstva. Gradonačelnik je odgovorio i na pitanje komunalnih doprinosa vijećnice Jaman – Grad je izašao u susret građanima i naknadu za komunalne doprinose značajno smanjio u odnosu na one koji su legalno gradili svoje objekte – kazao je gradonačelnik Boban.

Vijećnika Vjerana Dragičevića (SDP) je upitao što je s kreditnim zaduženjem Grada i pozajmicom koju je Grad podignuo prošle godine - Zbog tzv. premošćivanja financijskoga jaza – kazao je Dragičević. Gradonačelnik je na to pitanje odgovorio kako su krediti koje je Grad podigao namijenjeni realizaciji projekata spojne ceste Put mira – Matoševe i KIC-a. – Riječ je o projektima izuzetno važnim za Grad i koji predstavljaju dodatnu vrijednost. Također bih naglasio kako je spomenuta pozajmica već vraćena, a podignuta je isključivo zbog toga što transakcija koju smo u međuvremenu obavili s tvrtkom Ina, unatoč planovima nije realizirana – kazao je gradonačelnik Boban.
Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Solina za 2015. godinu usvojen je većinom glasova s četiri glasa protiv.

Ad 4.i 5.) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. i Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu gradskim vijećnicima je predstavila pročelnica Tihana Žižić.

Glede Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. određuje se gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada i to za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja s troškovima za gradnju objekata i uređenje te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja – kazala je u svom uvodu Žižić – Sredstva vezana za ovu stavku su povećana za 1,946 milijuna kuna u odnosu na plan te sada iznose 14,602 milijuna. Najviše se povećavaju stavke gradnje pomoćnoga gradskoga nogometnoga igrališta u Vranjicu, za 400 tisuća kuna, izgradnja dječjega zabavnoga parka na Arapovcu, za 162 tisuće kuna, izgradnja spojne ceste Put mira – Matoševa i to za 234 tisuće kuna, izgradnja nogostupa u Ulici kneza Trpimira, 320 tisuća kuna, rekonstrukcija Ulice Ante Starćevića, 236 tisuće kuna , uređenje parkirališta pokraj Dom zdravlja, 100 tisuća kuna, te izgradnja novoga grobnog polja na Novom groblju Solin, 500 tisuća kuna. Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture povećana su za 786 tisuća kuna, a povećanje se uglavnom odnose na uvođenje novih stavki: postavljanje asfalta u ulicama Petra Kružića, Ninčevići, Marusinac i odvojak Ulice A.G. Matoša, uređenje nogostupa u Ulici Gašpini, rješavanje oborinskih voda u ulicama E. Vidovića i Franinoj ulici u kojoj se planira izvesti sanacija prometnice, rješavanje udarnih rupa u Ulici Brig u Kučinama te drugi zahvati.

Vijećnika Marija Jamana (SDP) zanimalo je zašto je došlo do velikoga povećanja sredstava predviđenih za gradnju pomoćnog gradskog nogometnog igrališta u Vranjicu koje će u konačnici stajati 2,6 milijuna kuna.
Istaknuo bih važnost ovoga igrališta zbog toga što će ga koristiti sva tri solinska nogometna kluba Omladinac, Solin i Sloga, a koji će konačno dobiti adekvatne uvjete za rad – kazao je zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević.

Ad 6.) Odluku o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2015. godinu obrazložio je pročelnik Upravnoga odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić.
- Ovom Odlukom izmjenama i dopunama Program socijalne skrbi Grada Solina za 2015. povećava se za 511 tisuća kuna te sada iznosi 6,489 milijuna kuna – kazao je u svom uvodu pročelnik Bilandžić te nadodao – Najveća povećanja planirana su u stavkama subvencioniranog prijevoza za đake i studente, 184 tisuće kuna, te prijevoz umirovljenika, 216 tisuća kuna. Uvedena je i nova stavka uređenja i opremanja socijalne samoposluge u iznosu od 100 tisuća kuna, a više sredstava, 30 tisuća kuna usmjerit će se i solinskome Crvenom križu. Uz to povećane su i tekuće donacije za socijalne programe udrugama, za 80 tisuća kuna, a smanjena je stavka predviđena za jednokratne novčane pomoći s 500 na 400 tisuća kuna. Ta razlika od 100 tisuća kuna preusmjerena je na prije spomenute potrebe otvaranja socijalne samoposluge – kazao je Bilandžić.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 7. i Ad 8.) Vijećnici su jednoglasno usvojili i slijedeću točku dnevnog reda pod nazivom Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2015. godinu, koju je također objasnio pročelnik Upravnoga odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić.
- Novim financijskim planom promijenjena su i sredstva predviđena za realizaciju javnih potreba u kulturi za 2015. a iznos je veći za 128 tisuća kuna. Manje sredstava predviđeno je za koncertnu djelatnost i to 20 tisuća kuna te za izdavačku djelatnost i to 30 tisuća kuna, a povećana su sredstva namijenjena udrugama za 45 tisuća kuna. Izvršena je i donacija za Solinsko kulturno ljeto u iznosu od 40 tisuća kuna i za Jadranske igre u iznosu od 25 tisuća kuna, a sredstva namijenjena kupnji umjetničkih djela veća su za 23 tisuće kuna.

Pročelnik Bilandžić odmah se tijekom izlaganja naslonio i na slijedeću točku dnevnog reda Odluku o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2015.godinu.
- Sredstva namijenjena javnim potrebama u sportu veća su u odnosu na prethodni plan za 339 tisuća kuna. Najveće povećanje zabilježeno je u stavci programa sportskih udruga, 177 tisuća kuna, a ostalo je raspoređeno na niz manjih stavki.
Prijedlozi izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi i sportu jednoglasno su prihvaćena.

Ad 9.) Na 21. sjednici Gradskoga vijeća pročelnik Upravnoga odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić je predstavio prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada političkim subjektima koji sudjeluju na izborima.
- Zakonom je zabranjeno financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe političkih subjekata koji sudjeluju na izborima, stoga smo utvrdili cjenik za korištenje javnih površina i drugih prostora u vlasništvu Grada – objasnio je pročelnik Ljubičić.
Tako najam Gradske sportske dvorane na Bilankuši u slučaju spomenute najamnine stoji 300kuna po satu, prostora Doma kulture Zvonimir 200 kuna po satu, Gradine i javne površine ispred dvorane u Arapovcu također 200 kuna po satu. Dom kulture u Mravincima i Kučinama iznosi nešto manje, 100 kuna po satu. Utvrđene su i cijene postavljanje transparenata i drugih promidžbenih materijala, naravno ovisno o mjestu postavljanja i vremenskom roku.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 10.) Posljednju točku dnevnoga reda 21. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina pod nazivom Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin iznio je pročelnik Upravnoga odjela za pravne i opće poslove Ante Ljubičić – Ovom točkom raspisujemo natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Solina i to č.zem.2768 u površini 8094 m2, riječ je o zemljištu koji se nalazi u tupinolomu Sveti Kajo – objasnio je Ljubičić.

Vijećnici su većinom glasova uz tri glasa protiv i jednim suzdržanim usvojili posljednju točku dnevnoga reda 21. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina.

Nakon sjednice upriličeno je polaganje vijenaca i svijeća na spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima povodom obilježavanja Dana Neovisnosti. Predstavnici Grada na čelu s gradonačelnikom Blaženkom Bobanom i predsjednikom Gradskog vijeća Renatom Prkićem te članovi udruga proisteklih iz Domovinskoga rata položili su vijence i zapalili svijeće pred spomen obilježje poginulim braniteljima. Molitvu je predvodio župni vikar župe Gospe od Otoka don Mislav Šaškor.

Radojka BUĆAN

 

 

 

Pročitano 2845 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr