Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 22 Srpanj 2015 13:10

19. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

Dana 20. srpnja 2015. godine održana je 19. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina, Renato Prkić, dipl.ing.

Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

DNEVNI RED:

- Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća

1.    Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUG-a Solin
2.    Prijedlog Zaključka o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2014. godinu.
3.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plače službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Solina
4.    Prijedlog Izvješća o radu tvrtke "Inkubator Solin" d.o.o. za 2014. godinu.
5.    Prijedlog Zaključka o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju "Inkubator Solin" d.o.o. za 2014. godinu.
6.    Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti "Inkubator Solin" d.o.o. za 2014. godinu
7.  Prijedlog Zaključaka o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Mravince
8.  Prijedlog Zaključaka o prodaji dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince

Ad 1.) O prijedlogu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUG-a Solin gradske vijećnike izvijestila je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Sanja Samardžija.
-    Svrha i opći cilj Prostornog plana uređenja Grada Solina je osiguranje razvoja grada na načelima održivog razvoja. Prostorni plan uređenja Grada Solina se zasniva na pretpostavci da će na prostoru Grada Solina.2018. godine živjeti oko 27.000 stanovnika te da će se na istom prostoru nalaziti do 10.000 radnih mjesta – izvijestila je pročelnica Samardžić - Provedba Prostornog plana uređenja Grada Solina temeljiti će se na odredbama i to definiraju namjena i korištenje prostora, načini uređivanja prostora te zaštita svih vrijednih područja unutar obuhvata plana – kazala je Samrdžić te dala riječ izrađivačici Plana Ines Berlengi iz trtke GISPlan.
-    Prostorni plan uređenja Grada Solina sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, s tim da se grafički dio sastoji od karti namjena površina – objasnila je u svom uvodu izrađivačica Plana Ines Berlengi – Svi ti prikazi doživjeli su u posljednje vrijeme svoje izmjene, a to su odredbe za provođenje Plana uz obveze usklađivanje Plana s Zakonom o prostornom uređenju i usklađenju s Izmjenama županijskog Plana. Naznačila bih da su se dogodile i izmjene Odredbi nekih dijelova koji su se u provedbi pokazali nedorečeni te smo ih nastojali ispraviti i jasnije odrediti. Zatim smo isto tako imali manje izmjene Odredbi koje su se odnosile na izgradnju stambenih odnosno poslovnih građevina i građevina javne-društvene namjene gdje smo nastojali omogućiti rekonstrukciju građevina i novih građevina kako bi se mogle raditi uz prometnice koje nemaju profile – objasnila je Berlengi – Ovim Planom dopuštena je čak i rekonstrukcija građevina gdje ne postoji ni kolni pristup, ako je moguće parkirati na udaljenosti od 50 metara od čestice. Ovo je važna izmjene za one dijelove Grada gdje se nalazi stara izgradnja – izvijestila je izrađivačica Plana.
-    Glede karta namjene površina u novom Planu označene su sve rekreacijske zone i to one postojeće i planirane. Isto tako smo pratili i omogućili legalizaciju stambenih građevina na dijelovima gdje to prije nije bilo moguće temeljem Plana na snazi, a radi se o zonama javne društvene namjene, zonama zelenila i rekreacijskim zonama. Dakle svi oni koji su podnijeli zahtjev o legalizaciji na tim dijelovima sada im je ona omogućena tako da je učinjena prenamijenjena površina u zonu mješovite gradnje – obavijestila je Berlengi nazočne te nastavila - Također smo omogućili smanjivanje donošenje urbanistički planova te se sada ovim Planom olakša dobivanje dozvola na način da smo koridore prometnica koje su utvrđene kroz Planove nižeg reda, a koji su doneseni u međuvremenu, sve prebacili u ovaj Prostorni plan. Također neke su trase korigirane u odnosu na stanje na terenu, nadalje docrtane su i neke nove trase tako da bi se mogla skinuti obveza donošenja novog Urbanističkog plana – završila je Berlengi.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUG-a Solina.

Ad 2.) Ravnateljica Gradske knjižnice Solin Karmen Borković izvijestila je solinske gradske vijećnike o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2014. godinu.
- Gradska knjižnica Solin kao proračunski korisnik Grada Solina sa danom 1. siječnja 2014. ušla je u sustav riznice Grada Solina, odnosno ukinut joj je žiro račun i svi prihodi i rashodi
Vrše se preko žiro računa Grada Solin – objasnila je Borković  te nadodala – Prihodi Gradske knjižnice za 2014. planirani su u iznosu od 2.007.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.992.825,26 kuna što predstavlja 99,29% od planiranog iznosa.
Nadalje, rashodi Knjižnice u 2014. planirani su u iznosu od 2.063.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.031.405,66 kuna ili 98,47% od godišnjeg plana.
Tako da višak prihoda i primitaka za prijenos u 2015. godinu iznosi 17.676,20 kuna – navela je Borković.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2014. godinu.

Ad 3.) Pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić objasnila je Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plače službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Solina.

-    Grad je aktivni sudionik u projektima koji se sufinanciraju iz sredstava EU. Visina sredstava za plaće osoba koje se angažirane na pojedinim projektima utvrđena je u odgovarajućim ugovorima o sufinanciranju projekata. Zbog navedenog treba dopuniti Odluku o koeficijentima na način da obračun plaće spomenutih osoba utvrđuje gradonačelnik sukladno visini osiguranih sredstava u ugovoru o sufinanciranju projekta – objasnila je pročelnica Žižić.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili treću točku dnevnoga reda sjednice.

Ad 4.) Direktor Inkubator Solin d.o.o. Zvonimir Grubišić izvijestio je vijećnike o radu tvrtke "Inkubator Solin" d.o.o. za 2014. godinu.
-    Inkubator Solin je registrirana pravna osoba zadužena za pomoć i podršku poduzetnicima s ciljem razvoja poduzetničkih projekata. Tvrtka je osnovana u veljači 2014., a s radom je počela u ožujku 2014., kao osnivač Grad Solin je njen 100% vlasnik, a upisni temeljni kapital iznosi 20.000 kuna – objasnio je u svom uvodu Grubišić te nadodao kako je prva godina rada Inkubatora prošla u promicanju, informiranju i edukaciji poduzetnika s područja grada Solina.

Vijećnik Vjeran Dragičević (SDP) naglasio je kako je Inkubator kao tvrtka nužan Gradu Solinu i malim poduzetnicima s područja naše lokalne samouprave te je upitao direktora Grubišića o radu Inkubatora misleći prvenstveno na apliciranje tvrtke prema Ministarstvu poduzetništva – Naveli ste da ste dva puta odbijeni od strane Ministarstva. Zašto je došlo do toga?
Grubišić je naveo kako su zaprimili jako šture odbijenice bez objašnjenja te su zbog toga više puta zvali Ministarstvo.

Vijećnika Maria Jamana (SDP) zanimalo je zašto je kliški Inkubator dobio poticaj u svom poslovanju dok solinski to nije ostvario. – Nešto je onda zakazalo – kazao je Jaman.
Grubišić je naveo kako je ovo ipak prva godina u poslovanju te da će i dalje biti uporan u apliciranjima i natječajima.

Vijećnicu Dolores Jaman (SDP) interesiralo je koliko se tvrtki prijavilo u Inkubator. Direktor Zvonimir Grubišić je objsnio kako je u tijeku Natječaj za prijem u članstvo Inkubatora Solin.

Vijećnici su većinom glasova uz tri protiv prihvatili Izvješće o radu tvrtke "Inkubator Solin" d.o.o. za 2014. godinu.

Ad 5.i Ad 6.) Direktor Inkubator Solin d.o.o. Zvonimir Grubišić objasnio je i Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju "Inkubator Solin" d.o.o. za 2014. godinu te Zaključka o uporabi dobiti "Inkubator Solin" d.o.o. za 2014. godinu.
-    Kao tvrtka u 100% vlasništvu grada Solina prihodi za 2014. iznosili su 202.495 kuna, dok su rashodi iznosili 196.751 kuna. Nakon oporezivanja dobit Inkubatora Solin d.o.o. iznosi 4.577 kuna-objasnio je Grubišić te nadodao kako je dobit Inkubatora Solin u navedenom iznosu se ostavlja u trgovačko društvo kao zadržana dobit.

Točke su jednoglasno prihvaćene.

Ad 7.) Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili i Zaključak o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Mravince o kojem ih je izvijestio pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić. – Riječ je o Zaključku sa ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno kupnje zemljišta. Naime, Grad kupuje zemljište za proširenje postojećeg nogometnog igrališta NK Sloga iz Mravinaca – objasnio je pročelnik Ljubičić.

Ad 8.) Pročelnik Ljubičić objasnio je i posljednju točku dnevnoga reda 19. sjednice Gradskoga vijeća, a riječ je o Zaključku o prodaji dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince.
Vijećnici su točku jednoglasno prihvatili.

Radojka Bućan

 

 Vijećnička pitanja

Vijećnik Tihomir Bečko (HDZ-HČSP-HSU-HSS-HDS) upitao je da li postoji ikakva mogućnost zabrane prometovanja za transportna teretna vozila Starom kliškom cestom. - Poznato nam je da taj dio ceste kroz Solin nema ni uređen dio za pješake te da se navedena vozila preusmjere na brzu cestu Solin-Klis?

Drugo pitanje vijećnika Bečka odnosilo se na Ulicu Put Voljaka – Naime, na njenom izlasku prema Ulici Ante Starčevića jako je nezgodan pregled prometa iz pravca Gornje Rupotine. Zbog toga bih molim nadležne da od strane ŽUC-a zatraže postavljanje ogledala, kao pomoć vozačima u što boljoj preglednosti prometa.

Treće pitanje od vijećnika Bečka također je bilo vezano za Ulicu Put Voljaka – Trenutno se odvijaju radovi u izgradnji kanalizacijskog voda preko cijele ulice, a stanovnici su ostali bez prometne komunikacije na glavnu cestu, odnosno Staru klišku cestu. Je li moguće nekako bolje urediti promet ka glavnoj cesti? – zanimalo je Bečka

Na pitanja vijećnika Bečka odgovorio je gradonačelnik Boban – Glede odgovora na drugo i treće pitanje uskoro ću krenuti u obilazak radova na kanalizacijskom sustavu te ću se sa stručnim službama Grada konzultirati na licu mjesta o samom postavljanju ogledala u navedenoj ulici. Također ovim putem vas obavještavam kako od 15. lipnja ŽUC temeljem odluke Vlade, veliki dio prometnica prebacio u nadležnost Grada, odnosno JLS-a , a koje su do sada bile pod paskom ŽUC-a – odgovorio je gradonačelnik Boban.

- Glede prvog pitanja ja Vas u potpunosti podržavam. Grad je već u dva navrata slao dopis Hrvatskim cestama i nadležnim institucijama jer je još od samih početka radova na brzoj cesti bilo govora o preustroju prometa. Od samih početaka radova rečeno je da kada se brza cesta Solin Klis napravi u punom profilu teretni promet će se u potpunosti preusmjeriti na tu cestu te tim činom zaobići sam centar našeg Grada – kazao je Boban te nadodao - Ovim putem molim vas Gradskog vijeća Grada Solina da zajedno još jednom uputimo pismo i na adresu Hrvatskih cesta i na sve nadležne institucije.

Vijećnik Josip Marković (HDZ-HČSP-HSU-HSS-HDS) tražio je odgovor na pitanje glede natpisa u dnevnom tisku gdje se navodi da je Grad Solin najskuplji po visini komunalne naknade u Dalmaciji

Vijećniku Markoviću odgovorio je gradonačelnik Boban– Ne mogu reći da je članak neistinit, ali je nepotpun. Naime, 2003. godine kada se donosila Odluka o komunalnoj naknadi sukladno tome u Gradu se vodilo računa da se građanima koji posjeduju stambene objekte i plaćaju komunalnu naknadu iziđe u susret. Odlukom je doneseno da se za prvu zonu proglasi samo prostor Gospina Otoka, koji nema niti jedan stambeni objekt, koji je dužan plaćati komunalnu naknadu. Dakle, u Gradu Solinu najskuplja komunalna naknada je četiri puta manja nego li to mediji navode. Stoji da prva zona iznosi 2.3 kune, a sve dalje četiri puta manje, odnosno 0,55 kuna – objasnio je gradonačelnik Boban.

Vijećnica Dolores Jaman (SDP) upitala je stručne službe Grada kako da se riješi kampiranje na izvoru Jadra. – Lijepo je vidjeti kampere na Izvoru, kako se dive našoj prirodnoj ljepoti, no oni ne plaćaju naknadu, također iza sebe ostavljaju smeće i rade ono najopasnije - palu vatru – kazala je Jaman te nadodala - Tražim da izađete na teren te da nadležno komunalno redarstvo riješi ovo pitanje. Također molila bih vas da ako je moguće da se na samom izvoru postavi funtana, da se ljudi odmah uvjere u kvalitetu našega Jadra – kazala je Jaman.

Voditelj Vlastitog pogona za komunalne djelatnosti Ante Parčina kazao je da će već neko od komunalnih djelatnika odmah izaći na teren.

Predsjednik Gradskoga vijeća Renato Prkić upitao je kakvo je stanje s radovima na Osnovnoj školi u Ninčevićima – Vidimo da su radovi stali posljednjih mjesec dana – kazao je predsjednik Prkić – moje drugo pitanje vezano je za Proračun. Naime, ovu godinu ima dosta radova na izgradnji županijskih cesta pa me interesira u kojoj su fazi oni realizirani – upitao je Prkić.

Na pitanja predsjednika Gradskog vijeća Renata Prkića odgovorio je gradonačelnik Boban – Investitor izgradnje OŠ Ninčevići je Splitsko dalmatinska županija, a koliko sam upoznat izvođač ima nekih problema oko iskopa. Nadam se da će se problem brzo riješiti te da će se radovi nastaviti po planu –odgovorio je Boban – Glede odgovora na drugo pitanje vezano za radove na županijskim cestama, od šest stavki odrađena je jedna asfaltiranje ne predjelu naselja Blace, a druga je u pripremi riječ je o Ulici Ante Starčevića. Ostale četiri stavke trebali bi krenuti u izradu početkom rujna mjeseca – kazao ej gradonačelnik Boban.

Vijećnik Mario Jaman (SDP) upozorio je nadležne o mnoštvu kukastih križeva i ustaških simbola koji se nalaze po našem gradu. – Što komunalna služba misli poduzeti po tom pitanju – upitao je Jaman.

Voditelj Vlastitog pogona za komunalne djelatnosti Ante Parčina je odgovorio – Neprimjerene simbole pokušavamo odmah po uvidu otkloniti. Imamo interventnu ekipu koja u najkraćem roku rješava ovakve slučajeve – kazao je Parčina.

R. Bućan

 

Pročitano 4486 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr