Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 15 Lipanj 2015 13:16

18. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

Dana 10. lipnja 2015. godine održana je 18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina, Renato Prkić, dipl.ing.

DNEVNI RED:

1.    Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2014. godinu;
2.    Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2014. godinu;
3.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2015. godinu;
4.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu;
5.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu;
6.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "KULA";
7.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području grada Solina;
8.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja grada Solina;
9.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada D.V. Cvrčak – Solin;
10.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju dopune Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak- Solin;
11.    Prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Solina u 2015. godini;
12.    Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o uređenju imovinsko – pravnih odnosa za zemljište smješteno u K.O. Solin i kupnji poslovnih prostora smještenih u K.O. Solin;
13.     Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja „Novi dio groblja Solin, 1.a.faza“ za razdoblje 2015. i 2017. godine
14.    Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu;
15.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe "Jadro" za Grad Solin;
16.    Prijedlog Odluke o pristupanju u Lokalnu akcijsku grupu "Kamen i more" za Grad Solin.

Sjednici Gradskoga vijeća nazočilo je 17 od 21 vijećnika.
Nakon verifikacije zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća. Vijećnici Kluba SDP prije početka samog čitanja Dnevnog reda sjednice zamolili su predsjednika Gradskog vijeća Renata Prkića za riječ. U ime Kluba SDP-a istupio je vijećnik Vjeran Dragičević i kazao – U svom obraćanju osvrnut ću se na dvije točke dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća, a riječ je o točkama, Prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2014. godinu i Prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2015. godinu – kazao je u svom uvodu vijećnik Dragičević i dodao - Ono što prethodi samoj sjednici Gradskog vijeća s ovakvim dnevnim redom jest sastanak Odbora, ovdje je riječ o Odboru za financije i proračun, koja je danas zasjedao 15min.Riječ je o točkama koje su od vitalne važnosti Grada. Klub SDP-a se protivi izglasavanju ovih dvaju dokumenata i ne želi sudjelovati na ovoj sjednici te će uputiti poziv medijima za konferenciju – završio je Dragićević u ime Kluba SDP-a, te su vijećnici SDP nakon toga napustili sjednicu Gradskog vijeća.
Vijećnici su jednoglasno izglasali dnevni red 18. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina.

Ad 1.) Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2014. iznijela je ravnateljica Gradske knjižnice Solin, Karmen Borković.
-    Gradska knjižnica Solin tijekom 2014. zadržala je razinu članstva i posjećenosti kakva je bila prethodnih godina – kazala je u svom uvodu ravnateljica Borković te dodala – Bilježi se nešto veći interes mlađe populacije, posebno djece. Izrazito je porasla posječenost Ogranka Vranjic i to nakon njegove obnove,što nas jako veseli – izvijestila je Borković -  Nastavljeno je popunjavanje fonda knjižne i neknjižne građe te periodike. Fond je popunjavan u skladu sa Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i zadovoljava najveći dio potreba članstva za knjižničnom građom. Knjižnica je aktivna i na kulturnom i obrazovnom polju te otvorena suradnji s lokalnom upravom i samoupravom, odgojno-obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama te medijima i pojedincima. Knjižnica sve više postaje dio solinske svakodnevnice te nezaobilazni dio kulturne ponude Grada – zaključila je ravnateljica Borković.
Vijećnika Ivicu Čerinu zanimalo je zašto je pao broj starijih članova Knjižnice.
Borković je odgovorila da statistika u tom pogledu prkosi praksi jer se javlja situacija gdje u jednoj obitelji na jednu člansku iskaznicu se koristi više članova. – Još uvijek nemamo identifikaciju člansku iskaznicu – kazala je Borković te dodala kako dosta naših građana također i gravitira gradi Splitu i koristi se knjižnicama na njegovom području.
Čerina je postavio pitanje glede posudbe knjiga: Je li moguće da dijete podigne knjigu za odraslog roditelja i obratno?
-    Ne, nije moguće da malodobno dijete posuđuje literaturu za odraslo, to nije dozvoljeno i striktno se držimo tog pravila, ali je moguće da roditelj podigne literaturu za dijete – odgovorila je ravnateljica Borković.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prvu točku dnevnog reda.

Ad 2.) Drugu točku dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća grada Solina pod nazivom Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2014. godinu, a kojeg je Odbor za financije i proračun  jednoglasno prihvatilo, iznijela je pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.
-    Proračun Grada Solina za 2014. donesen je u prosincu 2013., a Izmjene i dopune Proračuna u lipnju i prosincu 2014. godine. Proračunski korisnici Grada Solina (DV Cvrčak, Gradska knjižnica Solin) su danom 1. siječnja 2014. ušli u sustav riznice Grada Solina, tj. Ukinut je njihov žiro-račun i sva plaćanja se vrše preko žiro-računa Grada Solina – objasnila je u svom uvodu pročelnica Žižić.
-    Proračun Grada Solina za 2014. napravljen je kao konsolidirani proračun. To znači da uz prihode Grada sadrži i prihode proračunskih korisnika bez prihoda koje dobivaju iz Proračuna Grada Solina jer su isti izuzeti iz konsolidacije da se ne bi dva puta pokazivali – objasnila je Žižić – U 2014. ukupno ostvareni prihodi konsolidiranog proračuna Grada iznosili su 93.879.705,87 kuna. U tom iznosu prihodi DV Cvrčak iznosili su 7.165.538,39 kuna, prihodi Gradske knjižnice Solin 232.547,37 kuna, a prihodi Grada Solina 86.481.620,11 kuna. Prihodi Grada bez DV Cvrčak i Gradske knjižnice u 2014. su približno jednaki prihodima Grada Solina 2013. godine (indeks 99,70%) – kazala je Žižić te solinskim vijećnicima objasnila i Rashode – U 2014. ukupno ostvareni izdaci konsolidiranog Proračuna Grada Solina iznosili su 95.086.083,36 kuna, što u odnosu na 2013. predstavlja povećanje od 2,67% . Međutim 2014. u konsolidirani Proračun su uključeni i rashodi proračunskih korisnika DV Cvrčak i Gradska knjižnica koje oni plaćaju i iz sredstava koja nisu dobili iz proračuna Grada Solina, pa usporedba sa 2013. nije u potpunosti moguća – izložila je Žižić – Nadalje, u 2014. godini prihodi bili su manji od rashoda za 1.206.377,49 kuna, u tom manjku Grad Solin sudjeluje s 1.047.671,94 kune, Gradska knjižnica Solin sa 38.580,40 kuna, a DV Cvrčak Solin sa 120.125,15 kuna – objasnila je Žižić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 3.) Pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić iznijela je i slijedeću točku dnevnog reda pod nazivom Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2015. godinu.
-    Konsolidirani prihodi Grada Solina povećavaju se sa planiranih 99.958.000,00kuna na 112.828.000,00kuna. Povećavanje iznosi 12.870.000kuna ili 12,88% - kazala je u svom uvodu pročelnica Žižić – Glavni razlog tome jest dovršenje pregovora s Inom d.d. vezano uz uspostavu prava vlasništva nad zemljištem u Vranjičkom blatu. Ovaj dovršetak pregovora u prihodnu stranu proračuna donosi oko 12.560.000,00kuna-navela je Žižić – Glede konsolidiranih rashoda Proračuna Grada planiraju se u iznosu od 103.708.000,00kuna ili 9.120.000 kuna manje nego su konsolidirani prihodi. Na taj način s eu cijelosti pokriva konsolidirani manjak iz 2014. u iznosu od 9.120.000,00 kuna – objasnila je Žižić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 4.) O Prijedlogu Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu izvijestila je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Sanja Samardžija.
-    Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. i to za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja s troškovima za gradnju objekata i uređenja te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa – objasnila je pročelnica Samardžić.
-    Glede građenja javnih površina potrebna financijska sredstva u iznosu od 8.637.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, sredstava kredita i državnog proračuna. Glede građenja nerazvrstanih cesta potrebna financijska sredstva iznose 5.481.000,00 kuna i ona će se osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava kredita. Potrebna sredstva za javnu rasvjetu iznose 100.000,00 kuna i osigurat će se iz komunalnog doprinosa. Glede groblja vršit će se izgradnja prema programu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  ukupna sredstva u iznosu od 680.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa – objasnila je pročelnica Sanja Samardžija te zaključila kako će se sveukupno za izgradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu izdvojiti 14.898.000,00 kuna.
Vijećnici su četvrtu točku dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća grada Solina prihvatili jednoglasno.

Ad 5.)  Pročelnica Sanja Samardžija izvijestila je solinske vijećnike i o Prijedlogu Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu.
-    Ovim Programom obuhvaćamo slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina u iznosu od 50.000,00 kuna, održavanje javnih površina u iznosu od 1.305.000,00 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 2.981.000,00 kuna, održavanje groblja u iznosu od 153.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete u iznosu od 2.029.000,00 kuna i vatrogasna djelatnost u iznosu od 938.000,00 kuna. Sveukupno održavanje komunalne infrastrukture iznosi u 2015. godini 9.458.000,00 kuna – kazala je pročelnica Samardžić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 6.) O prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "KULA" izvijestila je također pročelnica Samardžija.
-    Riječ je o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Kula. Ovom Odlukom započinje izrada ciljnih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Kula. Razlozi donošenja su slijedeći: Manje korekcije Plana parcelacije radi usklađenja sa stanjem na terenu i vlasničkim odnosima, usklađenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Solina i eventualna usklađenja sa zahtjevima javnopravnih tijela – objasnila je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanja Samardžija.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 7.) Pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić izvijestio je solinske vijećnike o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području grada Solina.
-    Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan mreža dječjih vrtića na svom području. Predstavničko tijelo županije na temelju planova jedinice lokalne samouprave usklađuje razvitak mreže dječjih vrtića na svom području. Grad Solin na svom području ima 14 dječjih vrtića te pet privatnih dječjih vrtića. Stoga i predlažemo ovakav plan na usvajanje – objasnio je pročelnik Bilandžić.
Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području grada Solina prihvaćen je jednoglasno.

Ad 8.) Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević upoznao je gradske vijećnike s Prijedlogom Odluke o dopuni Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja grada Solina.
-    Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za izračun plaće djelatnika u predškolskom odgoju pod nazivom radnog mjesta koji je utvrđen Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i koji se naziva „Pomoćnik (asistent) u odgojno – obrazovnom procesu“, a utvrđeni koeficijent bi iznosio 2,70. Asistent bi radio s djecom s poteškoćama u razvoju, odnosno s djecom s posebnim potrebama – Objasnio je zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 9.) Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević objasnio je i sljedeću točku dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća grada Solina pod nazivom Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada D.V. Cvrčak – Solin.
-    Navedenim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Cvrčak utvrđuje se broj djelatnika, opis poslova, uvjeti, broj izvršitelja te naziv radnog mjesta na koji se djelatnik u Ustanovi prima. Ova dopuna Pravilnika nužna je zbog potreba otvaranja novih odgojnih skupina, a iz razloga zadovoljavanja potreba za upisom djece u vrtićke skupine, kao i za djelovanje male škole – objasnio je Ninčević.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 10.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju dopune Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak- Solin također je izvijestio zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević.
-    Ovim Sporazumom sudionici su suglasni, a to su osnivači DV Cvrčak Grad Solin, Općina Klis i Općina Muć da mogu samostalno odlučivati o opsegu materijalnih prava zaposlenika ustanove sa svog područja te za ista osigurati odgovarajuća sredstava u svom proračunu – objasnio je Ninčević.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 11.) Prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Solina u 2015. godini iznio je pročelnik Darko Bilandžić.
-    Kako bi na području Grada Solina osigurali što učinkovitiju protupožarnu zaštitu uoči i u tijeku nadolazeću požarne sezone, predlažemo usvajanje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Solina u 2015. godinu – kazao je Bilandžić – U ovom Programu aktivnosti posebna pozornost usmjerit će se na šumske komplekse na području grada Solina, skladišta goriva i maziva u INI, Cianov regionalni centar za sakupljanje, skladištenje, predobradu i obradu zauljenog otpada i na brzu cestu Solin-Klis – objasnio je pročelnik Bilandžić.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 12.) O Prijedlogu Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o uređenju imovinsko – pravnih odnosa za zemljište smješteno u K.O. Solin i kupnji poslovnih prostora smještenih u K.O. Solin izvijestio je pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić.
-    Temeljem Zaključka o uređivanju imovinsko – pravnih odnosa za zemljište smješteno u K.O. Solin utvrđeno je da će INA – Industrija nafte d.d. Zagreb Gradu Solinu na ime naknade za uspostavu prava vlasništva na č.zem. 4291/1 K.O. Solin (Vranjičko blato) u površini od 54.451m2 platiti iznos od 30 Eura/m2 plativo u kunama po srednjem tečaju na dan uplate – objasnio je pročelnik Ljubičić i dodao - Nakon donesenog Zaključka u pregovorima s tvrtkom INA d.d. dogovoreno je da se č.zem. 4291/1 umanji u površini 3.021m2 od prijašnje površine iz razloga što se taj dio nalazi izvan ogradne žice i u naravi predstavlja postojeći put uz rijeku Jadro – kazao je Ljubičić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 13.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i slijedeću točku dnevnog reda koju je objasnio voditelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Ante Parčina pod nazivom Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja „Novi dio groblja Solin, 1.a.faza“ za razdoblje 2015. i 2017. godine.
-    Riječ je o investicijskom projektu izgradnje grobnog polja „Novi dio groblja Solin,1a faza“ koji će se financirati u razdoblju od 2015.-2017.,a kojeg je izradio Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Solina – objasnio je u svom uvodu Parčina – Riječ je o financijskoj strukturi gdje će se iz Proračuna Grada Solina izdvojiti sredstva od to 2.800.000,00 kuna u 2016. za izgradnju, a u 2017. godini 500.000,00 kuna – završio je Parčina.

Ad 14.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu o kojem ih je izvijestio pročelnik Ante Ljubičić.
-    Dana 22. prosinca 2014. Gradsko vijeće grada Solina donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2015., te njegovu dopunu 10.ožujka 2015.. U skladu s izmjenama Proračuna Grada Solina za 2015. mijenja se Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. tako Pomoćno gradsko nogometno igralište mijenja se iznos procijenjene vrijednosti od 840.000,00 kn te sad iznosi 1.920.000,00 kuna, Vatrogasni dom Vranjic mijenja se s 800.000,00kn i sad iznosi 500.000,00 kuna. Stadion HNK Sloga – briše se , Gradska galerija umjetnina briše se, uređenje kulturnog centra Teatrin – IV faza (procijenjena vrijednost nabave iznosi 800.000,00 kuna) – objasnio je Ljubičić.

Ad 15.) i Ad 16.) Gradonačelnik grada Solina Blaženko Boban upoznao je solinske vijećnike s Odlukom o stavljanju izvan snage Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe "Jadro" za Grad Solin i prijedlogom Odluke o pristupanju u Lokalnu akcijsku grupu "Kamen i more" za Grad Solin.
- Glede ovih dviju točaka, riječ je o financijskoj obrazloživosti i programskim smjernicama u sklopu mjera 19 „LEADER (CLLD)“, podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja, gdje nije došlo do formiranja LAG-a „Jadro“ , već će se naselja (Omiš, Dugi Rat, Podstrana, Kaštela, Trogir, Solin) te inicijative LAG Jadro, pridružiti LAG-u „Kamen i more“. Pristupanjem novih naselja LAG „Kamen i more“ tvori zaokruženu funkcionalnu sredinu s relevantnim preduvjetom bitnim za privlačenje sredstava (broj stanovnika, površina, broj JLS-ova) Na taj način pridonosi se ujednačenom gospodarskom razvitku cjelokupnog područja Grada Solina – objasnio je gradonačelnik Blaženko Boban.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili ove dvije točke dnevnog reda.

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnika Antu Grgića (HDZ) zanimalo je hoće li Grad Solin i ovoga ljeta naručiti od Zavoda za javno zdravstvo ispitivanje kvalitete mora te da li će Grad zbog velike količine smeća koje napuni koševe za smeće i koji se nađe nakon toga na vranjičkim plažama zaposliti dodatno komunalnog redara.
Vijećniku Grgiću odgovor je dao gradonačelnik Boban koji je kazao kako Grad godišnje dva puta od Zavoda za javno zdravstvo zatraži rezultate kvalitete mora na našim prostorima, te da će jedno od tih rezultata imati uskoro. - Nadalje, Grad je upravo preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Javnih radova zaposlio u Vlastitom pogonu za komunalne djelatnosti novi broj komunalnih djelatnika, netko od njih bit će zadužen za vranjičku rivu – odgovorio je gradonačelnik Boban.

Predsjednika Gradskog vijeća grada Solina Renata Prkića (HDZ) zanimali su kada će biti gotova lista upisa djece u solinske vrtiće, također predsjednik Prkić je pitao i što je s imenovanjem ulica te s kanalizacijom u MO Sveti Kajo.
Predsjedniku Gradskoga vijeća grada Solina na prvo pitanje dao je odgovor zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević – Ove godine zaista možemo biti zadovoljni, naime nakon 1.kruga ostalo je neupisan 115 djece, sada će ih se upisati u drugom krugu njih 70-tak, što znači da brojka pada na cca 40-tak neupisanih. Trebam naglasiti da je ovo brojka bez privatnih vrtića koji rade na području našeg Grada – kazao je Ninčević.
Glede imenovanja ulica predsjedniku Prkiću odgovor je dao pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove i tajnik Grada Ante Ljubičić – Glede nazivlja i anagrafskih oznaka Katastar je uputio dopis nadležnom Ministarstvu. Početkom idućega tjedna počet će se s postavljanjem tabla i nazivlja ulica – odgovorio je Ljubičić koji je odgovorio i na pitanje kanalizacije na području Sveti Kajo – Izvođač radova na tom području je izabran to je tvrtka Cestar i oni su trebali započeti s radovima i to na području ulica Sv. Anastazije, Solinske mladeži i Jajići – odgovorio je Ljubičić.
Predsjednik Prkić je dao i jednu inicijativu i zamolio da se na nju pismeno očituje, a to je zapošljavanje invalidnih osoba u DV Cvrčak, sukladno Zakonu o zapošljavanju invalidnih osoba.

Vijećnika Matu Bubića zanimalo je što je s Ulicom Gašpini koja u vrijeme kiše poplavi, da li će se to u dužini 10-15 metara sanirati. Odgovor na pitanje vijećnika Bubića dao je gradonačelnik Boban – Grad je već upoznat s tim problemom i u skorašnje vrijeme će ga pokušati riješiti. Problem je nastao izgradnjom jednog privatnog zida – objasnio je gradonačelnik Boban.

Radojka BUĆAN

 

 

 

Pročitano 3587 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr