Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 30 Ožujak 2015 13:15

17. sjednica Gradskoga vijeća Solin

Dana 24. ožujka 2015. godine održana je 17. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 16 od 21 vijećnika te je postojala potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2014. – prosinac 2014. godine
2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu
4. Prijedlog Zaključka o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin.
6. Prijedlog Zaključka o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2014. godinu

Ad 1.) Prvu točku dnevnoga reda 17. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina, Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2014. – prosinac 2014. godine izložio je gradonačelnik Blaženko Boban.
Naime, kako nalaže Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnji izvještaj o svom radu predstavničkom gradskom tijelu. Polugodišnje izvješće o svom radu dužan je podnositi do 31.ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Iscrpno Izvješće gradonačelnika za drugu polovicu 2014. godine obuhvaćalo je rad svih gradskih odjela.
- U okviru svojih nadležnosti, a koje su propisane Statutom u ovom izvještajnom razdoblju donio sam 65 akata, te utvrdio 36 prijedloga koje sam proslijedio ovom predstavničkom tijelu na raspravu i donošenje – kazao je u svom uvodu gradonačelnik Boban, te se posebno u svom izlaganju osvrnuvši na Upravni odjel za proračun i računovodstvo, kazavši kako je 2014. godinu obilježila ekonomska situacija i nelikvidnost pravnih subjekata zbog čega se Grad za naplatu prihoda borio na način da prihode naplati kompenzacijama, jer većina pravnih subjekata nije bila u mogućnosti plaćati svoje obveze prema gradu u gotovini.
-    U toku godine proveli smo 714 kompenzaciju i tako naplatili 14.659.545,09 kuna prihoda Grada, uglavnom komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na tvrtku i prodaje zemljišta – kazao je gradonačelnik Blaženko Boban.
-    Naglasio bih kako smo 13. prosinca 2014. godine postavili kamen temeljac na gradilištu nove četvrte osnovne škole na predjelu Ninčevići, a radovi se odvijaju predviđenom dinamikom – izvijestio je gradonačelnik Boban – Glede socijalne skrbi naglasio bih kako je Grad u 2014. godini utrošio 6.955.000 kuna, samo u drugoj polovici 2014. izdvajanje je iznosilo 4.015.073 kune. Za kulturu u drugoj polovici 2014. Grad je izdvojio 2.650.381,85 kuna, za sport Grad je izdvojio u drugoj polovici 2014. 1.671.574,30 kuna, a za financiranje Solinske zajednice sportova 738.000,00 kuna –objasnio je gradonačelnik Boban naglasivši kako je održan sastanak sa svim solinskim udrugama te je jasno dogovoreno kako zbog sve većeg broja udruga na području Grada, gradska financijska sredstva nisu dovoljna za njihovo djelovanje i podmirivanje svih troškova, one će nadalje morati svoje troškove podmirivati kroz sponzorstva, donacije, apliciranjem kroz natječaje kako bi osigurali potrebna sredstva za redovno djelovanje.
Gradonačelnik je pohvalio rad Centra za djecu, mlade i obitelji – Udruga Duga i rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Solina, Solinsko kulturno ljeto koje je sve prepoznatljivije.

Za raspravu se javio vijećnik Vjeran Dragičević (SDP) kazavši kako je Izvješće gradonačelnika, dokument o važnosti jer se kroz njega ogleda rad Uprave – Pročitavši dokument nisam naišao na nikakve podatke, primjerice, gdje je Grad aplicirao na sredstva iz EU-a – kazao je Dragičević te nadoda, ako je Solin najmlađi Grad u Hrvatskoj, upravo je iz tih Fondova mogao aplicirati na natječaje za predškolski odgoj.
Dragičević je također kazao kako ga zabrinjava podatak da je Grad Solin na 73. mjestu na listi transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Gradonačelnik Blaženko Boban je odgovorio na upite vijećnika Dragičevića kazavši kako je Grad aktivan u pitanju natječaja i kako je aktivan u pripremi i prijavi nekoliko projekata prema EU, spomenuvši pritom i projekte za energetsku učinkovitosti. – Kako bih Vam potkrijepio svoje izlaganje na sljedećoj sjednici bit ćete detaljnije upoznati s izvještajima, kao posebnom stavkom – kazao je Boban.
- Glede transparentnosti, kada smo lani bili na 20. mjestu transparentnosti, niste mi uputili ovo pitanje – odgovorio je gradonačelnik komentiravši kako je i ovogodišnje mjesto zadovoljavajuće.

Vijeće je većinom glasova (tri glasa protiv) prihvatilo Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2014. – prosinac 2014. godine.

Ad 2.) O Prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu gradske vijećnike izvijestila je Sanja Samardžija, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom.
-    Spomenutim programom obuhvaćeno je građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture od javnih površina, nerazvrstanih cesta (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda), javna rasvjeta, groblja – kazala je u svom uvodu pročelnica Samardžija – Glede građenja javnih površina od planiranih 1.145.000,00 ostvareno je 1.089.708,75 kuna, kod građenja nerazvrstanih cesta planirano je ukupno 3.824.000,00 kuna, a ostvareno je 3.655,240,88 kuna, kod javne rasvjete od planiranih 138.000,00 ostvareno je 136.660,12 kuna. Glede groblja, a koja se tiču izgradnje prema programu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti od planiranih 163.000,00 kuna ostvareno je 96.878,00 kuna. Sveukupno za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu od planiranih 5.270.000,00 kuna ostvareno je 4.978.487,75 kuna – objasnila je pročelnica Sanja Samardžija.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili drugu točku dnevnoga reda 17.sjednice Gradskoga vijeća grada Solina.

Ad 3.) Pročelnica Sanja Samardžija pred gradske vijećnike iznijela je i slijedeću točku dnevnoga reda, Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području grada Solina za 2014. godinu.
O prijedlogu izvješćuje pročelnica Samardžija kazala je kako je riječ o Programu koji obuhvaća djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javne rasvjete i vatrogasne djelatnosti.

- Sveukupno je utrošeno za održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini, od planiranih 10.752.000,00 kuna, 10.508.187,28 kuna- kazala je Samardžić.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i ovu točku dnevnoga reda 17. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina.

Ad 4.) Prijedlog Zaključka o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin objasnio je Ante Ljubičić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove.
- Ovom Odlukom Grad Solin bi kupio zemljište za izgradnju spojne ceste Put Mira – Matoševa. Naime, Odluku o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Solina, a na prijedlog Gradonačelnika donosi Gradsko vijeće, stoga što njihova vrijednost prelazi 0,5% od sveukupne iznosa Gradskoga Proračuna Grada Solina za 2013. godinu – objasnio je pročelnik Ljubiučić.

Gradski vijećnici većinom glasova (dva glasa suzdržana) donijeli su Zaključak o kupnji zemljišta nakon kojega će se moći krenuti izgradnju spojne ceste Put mira – Matoševa, koja prolazi pokraj Novoga groblja.

Ad 5.) Zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević obrazložio je vijećnicima Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin.
-    Ovaj Sporazum rješava niz pitanja oko poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak, oko kojih je u ovih 17 proteklih godina bilo neuređenih prava i obveza – kazao je Ninčević – Sudionici u ovom Sporazumu, a to su Grad Solin, Općina Klis, Općina Dugopolje i Općina Muć priznaju svoje udjele u vlasničkom i osnivačkom pravu i obvezama svakoga ponaosobno. Tako Grad Solin ostvaruje 84,09% ukupnog programa, Općina Klis 6,82%, Općina Dugopoljen 6,82 % i Općina Muć 2,27% pa isti i priznaju takve udjele u osnivačkim pravima i obvezama- kazao je dogradonačelnik Ninčević.
-    Važno je napomenuti kako se ovim Sporazumom preciziraju i odnosi glede financiranja, redovitih financijskih sredstava sukladno obvezama. Tako će se sredstva za plaće i druge prihode zaposlenika uplaćivati najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Nadalje, sudionici su suglasni da ravnatelj vrtića može otkazati usluge onom osnivaču koji dva mjeseca ne podmiri svoje redovite financijske obveze – objasnio je Ninčević.

Vijećnici su većinom glasova uz jedan glas suzdržan prihvatili Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin.

Ad 6.) Prijedlog Zaključka o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2014. godinu objasnila je pročelnica Sanja Samardžija.
- Jedinice lokalne samouprave moraju do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom dostaviti jedinici područne (regionalne) samouprave – objasnila je pročelnica Samardžija – Gospodarenje otpadom u gradu Solinu vođeno je sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2014.-2020., koji je izradio Institut IGH d.d. Zagreb, a izrađen je prema svim propisima – kazala je Samardžija.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju Zaključka o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2014. godinu.

Radojka BUĆAN

 

Vijećnička pitanja

Nakon završetka rasprave po dnevnom redu, postavljaju se vijećnička pitanja.

Renata Tešija Bašić (HDZ) pita kada će se početi graditi novo grobno polje na Novom groblju.
Na pitanje odgovara Ante Parčina, upravitelj Vlastitog pogona za komunalne djelatnosti – Za sada prikupljamo ponude. Interes građana za izgradnjom novog grobnog polja postoji.

Ivica Čerina (Nezavisni) je upitao - Kada ističe važenje građevne dozvole za novo grobno polje i kada će se nasuti gornji parking na Novom groblju.
Na pitanje je također odgovario upravitelj Ante Parčina – Građevinska dozvola je važeća, a glede gornjeg makadamskog parkinga podignut ćemo tampon zonu kako u vrijeme kišnih dana ne bi došlo do klizišta zemljišta.

Josip Marković (HDZ) upitao je kakvu će ulogu imati Grad Solin u rješavanju financijske situacije javnog poduzeća Promet- Split.
Na  pitanje Markovića odgovorio je dogradonačelnik Dalibor Ninčević koji je kazao kako je upravo toga dana imao sastanak u JP Promet. – Jedna od točaka na idućoj sjednici bit će upravo točka vezana za JP Promet Split – kazao je Ninčević.

Predsjednik Gradskog vijeća  Renato Prkić upitao je - Koliki je broj rođene djece u 2014. godini u Gradu Solinu i što je s pješačkim dijelom mosta preko "Šalinova potoka"? -  Postao je preuzak i nesiguran za pješake – kazao je Prkić.
Na prvo pitanje o broju rođene djece na području Grada odgovorio je Blaženko Boban. - Po neslužbenim rezultatima Grad Solin je i dalje najmlađi Grad u Hrvatskoj – kazao je gradonačelnik Boban. Glede pitanja mosta Šalinova potoka odgovorila je pročelnica Sanja Samardžija koja će kontaktirati nadležne iz Županijskih cesta te će pokušati zajedno iznaći odgovarajuće rješenje glede nogostupa na mostu.

RB

 

 

 

Pročitano 3850 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr