Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 12 Ožujak 2015 10:04

16. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SOLINA

Dana 10. ožujka 2015. godine održana je 16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Čeprljinac
2. Prijedlog Zaključka o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2014. godinu.
3. Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2014. godinu.
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina.
5. Prijedlog Odluke o Savjetu mladih Grada Solina
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2015. godinu
7. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Solina
8. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova poreza na tvrtku
9. Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja s osnova komunalne naknade od Salonita d.d. u stečaju
10. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
11. Prijedlog Zaključka o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin
12. Prijedlog Zaključka o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Ad.1.) Pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanja Samardžija pred gradske vijećnike iznijela je prvu točku dnevnog reda 16. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina, Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područje Čeprljinac.

- Urbanistički plan uređenja područja Čeprljinac obuhvaća prostor površine cca 10,3 ha. Područje obuhvata omeđeno je sa istočne strane Ulicom kneza Trpimira, Ulicom don Lovre Katića na zapadu, uz sjevernu granicu prolazi Ulica kneza Domagoja, a južnu ulice Gašpini i don Frane Bulića – kazala je u svom uvodu pročelnica Samardžić te riječ prepustila predstavnik izrađivača Plana, Goranu Milunu iz tvrtke “Arching” d.o.o., koji je kazao – Područje karakterizira pomanjkanje urbanih vrijednosti, posebno sustava javnih prostora ulične mreže, trgova, pješačke komunikacije, urbanog zelenila i urbane opreme te znatan broj bespravno sagrađenih objekata – kazao je Milun - Prema važećem prostornom planu šireg područja GUP-a grada Solina, namjena ovog prostora utvrđena je kao zona M1 (mješovite namjene, pretežno stambene). Ovim Urbanističkim planom uspostavlja se nova regulacija planirane zone stambene namjene s pratećim sadržajem, detaljno se definiraju uvjeti gradnje odgovarajuće tipologije s naglaskom na kvalitetu gradnje i uređenost građevinskih čestica i okoliša, te definira ulična mreža s potrebnom komunalnom infrastrukturom – objasnio je Milun te nadodao – Unutar UPU-a Čeprljinac procijenjeno je da živi oko 400 stanovnika i s obzirom na prostorno značajke očekuje se još oko 150 stanovnika, što je znatan porast broja stanovnika.
- Naglasio bih kako je postojeća prometna mreža područja Čeprljinac veoma skromna, a na većem dijelu je uopće i nema. Cilj nam je da sva planirana komunalna infrastruktura zadovolji kriterije za planirano naselje – zaključio je Milun iz tvrtke “Arching” d.o.o..
Sjednici su nazočili i predstavnici građana koji su htjeli provjeriti stanje svojih čestica. Tražili su konkretne odgovore te na svoje zadovoljstvo ih i dobili.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prvu točku dnevnoga reda.

Ad. 2. i Ad 3.) Godišnji izvještaj financijskog poslovanja društva Zvonimir Solin d.o.o. za 2014. godinu i Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti "Zvonimir Solin" d.o.o. za 2014. godinu predstavio je direktor Špiro Žižić.
Naime, Grad Solin je osnivač Zvonimir Solin d.o.o., a ono je dužno osnivaču dostaviti Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju.

- U 2014. prihodi Zvonimira su bili veći od rashoda za 222.501,60 kn. Taj iznos predstavlja dobit prije oporezivanja. Kako obveza plaćanja poreza na dobit iznosi 50.364,86 kn dobit nakon oporezivanja 2014. godine iznosi 172.136,74 kn., ovaj iznos pripada Gradu Solinu kao njegovom osnivaču. A dobit se pribraja zadržanoj dobiti od prethodnih godina – zaključio je Žižić.
Vijećnici su većinom glasova prihvatili ove dvije točke dnevnog reda uz tri suzdržana glasa.

Ad.4.) Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vijeća grada Solina, pred gradske vijećnike iznio je pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić.

- Cilj osnivanja dječjih vijeća je ostvarivanje temeljnih prava zajamčenih Konvencijom
Ujedinjenih naroda o pravima djece, prvenstveno prava na vlastito mišljenje, a kroz njihovo
djelovanje djeca u lokalnoj sredini mogu predlagati mjere i aktivnosti usmjerene ka
kvalitetnijem životu djece, upozoravati odrasle na probleme s kojima se susreću u svom
odrastanju i tražiti načine njihova rješavanja – kazao je Bilandžić te dodao - Dječje gradsko vijeće omogućuje direktan i konkretan način obrazovanja mlađih sugrađana o funkcioniranju demokratskog sistema. Dvosmjerna komunikacija osobama koje donose odluke za područje od interesa za djecu i mlade jest zanimljiva i korisna.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili četvrtu točku dnevnog reda.

Ad.5.) Pročelnik Bilandžić iznio je i sljedeću točku dnevnog reda 16. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina pod nazivom Prijedlog Odluke o Savjetu mladih grada Solina.

- Stupanjem na snagu novog Zakona o Savjetima mladih 2014. bilo je nužno pristupiti donošenju nove Odluke o Savjetu mladih Grada Solina čije bi odredbe u potpunosti bile usklađene s novim zakonskim rješenjima – kazao je pročelnik Bilandžić - Tako se odredbama ove Odluke uređuje osnivane, sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih. Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Solina u dobi od 15 do 30 godine života – objasnio je Bilandžić.
- Novine ovom Odlukom su i smanjivanje članova Savjeta mladih Grada Solina sa 9 na 7 članova. Naime, Zakon propisuje za gradove sa brojem stanovnika između 10.001 – 30.000, da broj članova Savjeta mladih ne može biti manji od 7 niti veći od 9. Mandat člana Savjeta mladih traje tri godine, umjesto dosadašnje dvije. Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za rad,ali imaju pravo na naknadu troškova prijevoza, ako i drugih putnih troškova – završio je Bilandžić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 6.) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2015. godinu iznijela je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Tihana Žižić.
- Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano je da Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka donosi Gradsko vijeće – kazala je u svom uvodu pročelnica Žižić - Sredstva osigurana u Proračunu Grada Solina raspoređuju se na način da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća s tim da svakoj vijećnici (kao pripadnici podzastupljenog spola) pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku – zaključila je Žižić.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku.

Ad 7.) Prijedlog Zaključka o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić.
- Dana 22. prosinca 2014. Gradsko vijeće Grada Solina donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu, nove okolnosti ukazuju na potrebu donošenja dopuna, stoga predlažemo donošenje Zaključka o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu – objasnio je pročelnik Ante Ljubičić.
- U Planu nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu dodaje se Nabava dugoročnoga kredita u kunama te izgradnja spojne ceste Put Mira – Matoševa – zaključio je Ljubičić.
Vijećnici su jednoglasno glasali.

Ad 8.) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Solina izvijestila je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Tihana Žižić.
- Proračunom grada Solina za 2015. i projekcijom za 2016. i 2017. godinu utvrđeno je kako će Grad u 2015. provesti postupak javne nabave za kredit od 4.900.000 kuna. U 2015. godini će iskoristiti 3.500.000 kuna kredita (900.000 kuna za gradnju Kulturno-informativnog centra Salona, 2.600.000 kuna za zemljište i gradnju spojne ceste Put Mira – Matoševa), a u 2016. godini 1.400.000 kuna kredita (za nastavak gradnje spojne ceste Put Mira – Matoševa). Kredit će se otplaćivati u jednakim mjesečnim ratama u razdoblju od 31. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine – objasnila je Žižić.
Vijećnici su većinom glasova uz dva suzdržana prihvatili Odluke o zaduživanju Grada Solina.

Ad 9.) Pročelnica Žižić iznijela je pred solinske gradske vijećnike i sljedeću točku dnevnoga reda 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Solina pod nazivom Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnove poreza na tvrtku.
- Naime, 1. siječnja 2013. godine Grad Solin je od Porezne uprave preuzeo poslove utvrđivanja evidencije nadzora, naplate i ovrhe poreza na tvrtku. Dana 1. siječnja 2015. godine nastupila je apsolutna zastara za potraživanje poreza na tvrtku (sa uključenim kamatama) za 2008. godinu u iznosu od 161.432,30 kuna. Zbog toga predlažemo da se zastarjela potraživanja s osnove poreza na tvrtku za 2008. godinu u iznosu od 161.432,30 kuna otpišu – objasnila je Žižić.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 10.) Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja s osnova komunalne naknade od Salonita d.d. u stečaju. Također je izvijestila pročelnica Žižić.
- Grad Solin je u ožujku 2010. izdao Salonitu d.d. u stečaju rješenje o ovrsi komunalne naknade. Stečajni upravitelj Salonita se žalio na navedeno rješenje o ovrsi jer je 4. prosinca 2009. dostavio Trgovačkom sudu u Splitu prijavu nedostatka stečajne mase. Drugostupanjsko tijelo je prihvatilo žalbu Salonita d.d. u stečaju. Naime, temeljem Stečajnog zakona nije dopuštena ovrha radi naplate obveze čim stečajni upravitelj prijavi nedostatak stečajne mase – objasnila je pročelnica Žižić te nadodala - Dakle Salonit d.d. u stečaju ne možemo ovršiti, a potraživanja komunalne naknade od istog su ušli u zastaru za razdoblje od rujna 2009. do kraja 2011. godine u iznosu od 971.052,88 kuna.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 11.) Pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić izvijestio je nazočne i o Prijedlogu Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin.
- Raspisuje se natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Solina i to č.zem. 2750/125 u površini od 3445m2, K.O. Solin, po početnoj cijeni od 17,00 Eur-a/m2, plativo u kunama.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili desetu točku dnevnoga reda sjednice.

Ad 12.) Prijedlog Zaključka o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin izvijestio je pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić.
- Zemljište označeno kao č.zem.5077/14 u površini od 118m2 K.O. Solin u naravi je dio dvorišta obiteljske kuće anagrafske oznake Ulice Petra Krešimira IV 71, i predstavlja dio buduće gradske čestice koja je formirana temeljem lokacijske dozvole – kazao je Ljubičić.
- Nekretnina predstavlja nekategoriziranu cestu odnosno javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Solina, a kako se ista više ne koristi kao javno dobro potrebno je izmijeniti status zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa – zaključio je Ljubičić.
Vijećnici su glasali jednoglasno.

Radojka BUĆAN

 

 

 

Pročitano 4163 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr