Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


DPU ZELENI KUK - sjever

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU ZELENI KUK-sjever:
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/2004

Detaljna namjena površina
Elektroopskrba i javna rasvjeta
Plan parcelacije
Plan parcelacije izmjene
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti gradnje, korištenja, uređenja i zaštite
Uvjeti gradnje, korištenja, uređenja i zaštite - izmjene
Vodoopskrba i odvodnja


DPU ZELENI KUK (sjever) - izmjene i dopune (Službeni vjesnik Grada Solina br. 10/04, 11/06, 1/10, 10/11, 5/12)

Postojeće stanje 
Namjena površine 
Prometna mreža 
Elektroenergetska mreža 
Telekomunikacijska mreža 
Kanalizacijska mreža 
Vodovodna mreža 
Plan parcelacije 
Uvjeti korištenja 
Uvjeti gradnje 
Tekstualni dio plana 
 

 

 

 

 

 

 

Pročitano 5633 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr