Ispiši ovu stranicu

DPU KOD GROBLJA U MRAVINCIMA - izmjene i dopune 2

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU Kod groblja u Mravincima - izmjene i dopune

Plan parcelacije
Detaljna namjena površina
Uvjeti gradnje, korištenja i uređenja površina
Opskrba vodom i odvodnja
Elektroopskrba i javna rasvjeta
Telekomunikacije
DPU Kod groblja ID_ODLUKA_usvojeno


 Ispravak u kartografskom prikazu broj 5. DPU “KOD GROBLJA” u Mravincima, Službeni vjesnik 01/2020

ID DPU kod groblja Mravince ispravak greške

 

 

Pročitano 6658 puta